Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kärleksgnabb eller fridskränkning? - En kritisk granskning av rättsväsendets hantering av unga inom ramen för fridskränkningslagstiftningen

Hansen, Hanna LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
År 1998 infördes fridskränkningsbrotten i brottsbalken för att kunna lagföra personer som utsätter sin partner eller annan närstående person för systematiskt och långvarigt våld. Ett av rekvisiten för grov fridskränkning är att offer och förövare ska vara närstående. Bestämmelsen tar främst sikte på personer som har en parrelation utan att vara samboende eller gifta.

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska rättsväsendets hantering av våld i nära relation mellan unga personer i ljuset av Istanbulkonventionen. Inledningsvis presenteras kunskapsområdet för våld i nära relationer. Den forskning som presenteras visar att våld i ungas parrelationer är vanligt förekommande och att våldet är lika allvarligt som våldet i vuxnas... (More)
År 1998 infördes fridskränkningsbrotten i brottsbalken för att kunna lagföra personer som utsätter sin partner eller annan närstående person för systematiskt och långvarigt våld. Ett av rekvisiten för grov fridskränkning är att offer och förövare ska vara närstående. Bestämmelsen tar främst sikte på personer som har en parrelation utan att vara samboende eller gifta.

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska rättsväsendets hantering av våld i nära relation mellan unga personer i ljuset av Istanbulkonventionen. Inledningsvis presenteras kunskapsområdet för våld i nära relationer. Den forskning som presenteras visar att våld i ungas parrelationer är vanligt förekommande och att våldet är lika allvarligt som våldet i vuxnas parrelationer. Den rättsanalytiska metoden används för att redogöra för gällande rätt på området och sedan presenteras en rättsfallsstudie av underrättsdomar. Rättsfallsstudien utgår från fem olika teman som identifierats under inläsningen och som är talande för hur rättstillämpningen beaktar unga inom ramen för fridskränkningslagstiftningen.

I uppsatsen konstaterar jag att det finns brister i rättsväsendets hantering av våld i nära relation mellan unga personer. Bristerna är främst hänförliga till underrätternas tillämpning av närståenderekvisitet på ungas parrelationer. Underrätterna tar fasta i vägledande avgöranden från HD som avser vuxna personer och tillämpar de kriterier som framställts även vad gäller unga personer. Genom att tillämpa en vuxenram på ett ungdomsförhållande missar underrätterna den utsatthet som är specifik för ungdomars relationer. De avgöranden som granskats visar att det är få unga relationer som kan omfattas av fridskränkningslagstiftningen, vilket tyder på att rättstillämpningen inte beaktar vad Istanbulkonventionen föreskriver. (Less)
Abstract
In 1998, the violation of integrity offences were introduced into The Swedish Penal Code in order to prosecute people who expose their partner or another close person to systematic and long-term violence. One of the necessary requisites in the violation of integrity offences is that victims and perpetrators must have a close relationship. The provision is primarily aimed at people who have an intimate relationship without living together or being married.

The purpose of this thesis is to critically examine the law enforcement’s managing of youth intimate partner violence in light of The Istanbul Convention. Initially, the area of knowledge for intimate partner violence is presented. Research shows that youth intimate partner violence is... (More)
In 1998, the violation of integrity offences were introduced into The Swedish Penal Code in order to prosecute people who expose their partner or another close person to systematic and long-term violence. One of the necessary requisites in the violation of integrity offences is that victims and perpetrators must have a close relationship. The provision is primarily aimed at people who have an intimate relationship without living together or being married.

The purpose of this thesis is to critically examine the law enforcement’s managing of youth intimate partner violence in light of The Istanbul Convention. Initially, the area of knowledge for intimate partner violence is presented. Research shows that youth intimate partner violence is just as common and as serious as it is for adults. The legal analysis method is used to present applicable law in the field and then a case study of lower court judgments is presented. The case study is based on five different themes that have been identified during the reading and that depicts how the application of law considers adolescents within the framework of the violation of integrity offence.

There are issues in the law enforcements managing of youth intimate partner violence. These issues are mainly attributed to the lower courts' application of the requisites of having a close relationship on adolescents. The lower courts consider precedents from the Supreme Court that pertain to adults and apply the criteria presented to young people as well. By applying an adult framework to a youth relationship, the lower courts miss the vulnerability that is specific to young people's relationships. The rulings of the lower courts are not in direct conflict with the Istanbul Convention. The rulings examined indicate that there are few youth relationships that can be covered by the violation of integrity offences, which indicates that the application of the legislation does not consider the provisions of the Istanbul Convention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Love problems or violation of integrity? - A critical examination of the law enforcement's treatment of adolescents within the framework of the violation of integrity offenses
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, fridskränkningsbrott, våld i nära relation, ungdomar, rättsfallsstudie
language
Swedish
id
9046405
date added to LUP
2021-06-10 22:15:32
date last changed
2021-06-10 22:15:32
@misc{9046405,
 abstract   = {{In 1998, the violation of integrity offences were introduced into The Swedish Penal Code in order to prosecute people who expose their partner or another close person to systematic and long-term violence. One of the necessary requisites in the violation of integrity offences is that victims and perpetrators must have a close relationship. The provision is primarily aimed at people who have an intimate relationship without living together or being married.

The purpose of this thesis is to critically examine the law enforcement’s managing of youth intimate partner violence in light of The Istanbul Convention. Initially, the area of knowledge for intimate partner violence is presented. Research shows that youth intimate partner violence is just as common and as serious as it is for adults. The legal analysis method is used to present applicable law in the field and then a case study of lower court judgments is presented. The case study is based on five different themes that have been identified during the reading and that depicts how the application of law considers adolescents within the framework of the violation of integrity offence.

There are issues in the law enforcements managing of youth intimate partner violence. These issues are mainly attributed to the lower courts' application of the requisites of having a close relationship on adolescents. The lower courts consider precedents from the Supreme Court that pertain to adults and apply the criteria presented to young people as well. By applying an adult framework to a youth relationship, the lower courts miss the vulnerability that is specific to young people's relationships. The rulings of the lower courts are not in direct conflict with the Istanbul Convention. The rulings examined indicate that there are few youth relationships that can be covered by the violation of integrity offences, which indicates that the application of the legislation does not consider the provisions of the Istanbul Convention.}},
 author    = {{Hansen, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kärleksgnabb eller fridskränkning? - En kritisk granskning av rättsväsendets hantering av unga inom ramen för fridskränkningslagstiftningen}},
 year     = {{2021}},
}