Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rättegångskostnader och försumlig processföring: en civilprocessuell studie i anslutning till 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken

Hakyemez, Altay LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En huvudprincip i den svenska rättsordningen är att den vinnande parten i en rättegång ska få gottgörelse för de kostnader man haft för att tillvarata sin rätt. Har en kostnad inte varit skäligen påkallad för att tillvarata vinnande parts rätt, kan rätten komma att döma ut ett lägre belopp än vad den vinnande parten yrkat ersättning för, enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740). Enligt 6 § i samma kapitel kan även den förlorande parten i en rättegång få ersättning för ökade rättegångskostnader till följd av den vinnande partens försumliga processföring. I doktrin har anförts att den senare bestämmelsen sällan tillämpas och att detta kan bero på en överlappning mellan bestämmelsernas tillämpningsområden.

Uppsatsens syfte är att... (More)
En huvudprincip i den svenska rättsordningen är att den vinnande parten i en rättegång ska få gottgörelse för de kostnader man haft för att tillvarata sin rätt. Har en kostnad inte varit skäligen påkallad för att tillvarata vinnande parts rätt, kan rätten komma att döma ut ett lägre belopp än vad den vinnande parten yrkat ersättning för, enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740). Enligt 6 § i samma kapitel kan även den förlorande parten i en rättegång få ersättning för ökade rättegångskostnader till följd av den vinnande partens försumliga processföring. I doktrin har anförts att den senare bestämmelsen sällan tillämpas och att detta kan bero på en överlappning mellan bestämmelsernas tillämpningsområden.

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera rättstillämpningen av reglerna om fördelning av rättegångskostnader i 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Rättspraxis rörande skäligen påkallade rättegångskostnader och kostnadsansvar på grund av försumlig processföring har analyserats särskilt. Därutöver har en målundersökning genomförts på samtliga mål om kostnadsansvar på grund av försumlig processföring i både under- och överrätt under perioden mars 2016 till februari 2021. Det konstateras att bestämmelserna om försumlig processföring tillämpas i ungefär ett trettiotal mål varje år på ett övervägande ändamålsenligt sätt. Målundersökningens resultat ger emellertid anledning att förorda att domstolarna skriver mer utförliga domskäl för att inte riskera att hämma ny överrättspraxis i ett område som redan har förhållandevis lite praxis.

En närmare jämförelse av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken tyder på att bestämmelserna har utvecklats så att de överlappar varandra i de fall en part vidtar onödiga åtgärder genom aktiv handling under rättegångsförfarandet. Bestämmelserna skiljer sig dock åt i fråga om hur bedömningen går till, och endast den ena bestämmelsen kan angripa försumlig parts passivitet. För ökad förutsebarhet, minskad överlappning mellan bestämmelserna och ett stärkt rättsskyddande intresse i kostnadsreglerna föreslås att 18 kap. 8 § rättegångsbalken omformuleras för att förtydliga omfattningen av skäligen påkallade rättegångskostnader, samt att inkludera ett stycke om nedsättning av rättegångskostnader på grund av försumlig processföring genom handling eller passivitet genom att ersätta nuvarande 18 kap. 6 § rättegångsbalken (Less)
Abstract
A key principle within Swedish civil procedural law is that the prevailing party in a trial shall be reimbursed for costs caused by the need to safeguard his rights and interests. However, under Section 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings (1942:740), a court may rule that the prevailing party shall not be awarded the full costs of his demand if the costs have not been reasonably incurred to safeguard his rights and interests. According to Section 6 in the same chapter, the losing party may be reimbursed for his litigation costs if the prevailing party has been negligent in the course of action. Practitioners and academic writers have suggested that the latter rule is seldom applied and that a possible explanation... (More)
A key principle within Swedish civil procedural law is that the prevailing party in a trial shall be reimbursed for costs caused by the need to safeguard his rights and interests. However, under Section 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings (1942:740), a court may rule that the prevailing party shall not be awarded the full costs of his demand if the costs have not been reasonably incurred to safeguard his rights and interests. According to Section 6 in the same chapter, the losing party may be reimbursed for his litigation costs if the prevailing party has been negligent in the course of action. Practitioners and academic writers have suggested that the latter rule is seldom applied and that a possible explanation for this could be that the rules overlap.

The aim of this thesis is to examine and analyse the judicial practice of the Swedish cost allocation rules in Section 6 and 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings. Case law regarding reasonably incurred litigation costs and liability for costs due to culpable negligence has been analysed in particular. In addition, a survey of all cases of culpable negligence in the course of action in all instances between March 2016 and February 2021 has been conducted. The results show that the cost allocation rules due to culpable negligence have been applied in approximately thirty cases each year, and that the rules are predominantly used as intended. Building on the findings of the survey, there may be reason to recommend the Swedish courts to write more detailed judgements, to avoid the risk of limiting the establishment of new precedents in appellate courts.

A closer comparison between Section 6 and 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings shows that both have evolved to overlap in cases where a party takes unnecessary action during the proceedings. The function of the rules, however, differ when it comes to the assessments of the court, and the latter rule can also be used to address inactivity from a negligent party. In order to enhance predictability, reduce overlap between both rules, and achieve more effective legal protection in the cost rules, it can be argued that Section 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings should be rephrased to clarify the estimation of reasonably incurred costs and include a subparagraph about reduction of reimbursement for litigation costs when the prevailing party has been negligent in the course of action through action or inactivity, thereby replacing Section 6 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hakyemez, Altay LU
supervisor
organization
alternative title
Litigation costs and culpable negligence in the course of action: a civil procedural study in relation to Section 6 and 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättegångskostnad, Rättegångskostnader, Costs, Litigation, Försumlig processföring, Vårdslös processföring, Civil Procedure, Civilprocessrätt, Processrätt.
language
Swedish
id
9046434
date added to LUP
2021-06-27 20:07:55
date last changed
2021-06-27 20:07:55
@misc{9046434,
 abstract   = {{A key principle within Swedish civil procedural law is that the prevailing party in a trial shall be reimbursed for costs caused by the need to safeguard his rights and interests. However, under Section 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings (1942:740), a court may rule that the prevailing party shall not be awarded the full costs of his demand if the costs have not been reasonably incurred to safeguard his rights and interests. According to Section 6 in the same chapter, the losing party may be reimbursed for his litigation costs if the prevailing party has been negligent in the course of action. Practitioners and academic writers have suggested that the latter rule is seldom applied and that a possible explanation for this could be that the rules overlap.

The aim of this thesis is to examine and analyse the judicial practice of the Swedish cost allocation rules in Section 6 and 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings. Case law regarding reasonably incurred litigation costs and liability for costs due to culpable negligence has been analysed in particular. In addition, a survey of all cases of culpable negligence in the course of action in all instances between March 2016 and February 2021 has been conducted. The results show that the cost allocation rules due to culpable negligence have been applied in approximately thirty cases each year, and that the rules are predominantly used as intended. Building on the findings of the survey, there may be reason to recommend the Swedish courts to write more detailed judgements, to avoid the risk of limiting the establishment of new precedents in appellate courts.

A closer comparison between Section 6 and 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings shows that both have evolved to overlap in cases where a party takes unnecessary action during the proceedings. The function of the rules, however, differ when it comes to the assessments of the court, and the latter rule can also be used to address inactivity from a negligent party. In order to enhance predictability, reduce overlap between both rules, and achieve more effective legal protection in the cost rules, it can be argued that Section 8 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings should be rephrased to clarify the estimation of reasonably incurred costs and include a subparagraph about reduction of reimbursement for litigation costs when the prevailing party has been negligent in the course of action through action or inactivity, thereby replacing Section 6 in Chapter 18 of the Swedish Code of Judicial Proceedings.}},
 author    = {{Hakyemez, Altay}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rättegångskostnader och försumlig processföring: en civilprocessuell studie i anslutning till 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken}},
 year     = {{2021}},
}