Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skiljemännens opartiskhet vid personliga kopplingar till processubjekt - En jämförelse med domarjäv

Lundh, Carolina LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett av skiljeförfarandets fördelar är att parter ges möjlighet att få stort inflytande över tvistlösningen. Ett sätt som detta inflytande kommer till uttryck på är parternas möjlighet att själva få utse den skiljeman som ska döma i tvisten. För att skiljeförfarandet ska vara legitimt krävs emellertid att vissa rättssäkerhetsgarantier är uppfyllda, exempelvis rätten att få sin tvist prövad av en opartisk och oberoende domare. På grund av detta innehåller lagen om skiljeförfarande (1999:116) regler om opartiskhet hos skiljemannen. Om skiljemannen har någon form av koppling till något av partssubjekten i skiljeförfarandet kan detta förtroende rubbas. Denna uppsats syftar till att undersöka vilka personliga kopplingar mellan skiljemannen och... (More)
Ett av skiljeförfarandets fördelar är att parter ges möjlighet att få stort inflytande över tvistlösningen. Ett sätt som detta inflytande kommer till uttryck på är parternas möjlighet att själva få utse den skiljeman som ska döma i tvisten. För att skiljeförfarandet ska vara legitimt krävs emellertid att vissa rättssäkerhetsgarantier är uppfyllda, exempelvis rätten att få sin tvist prövad av en opartisk och oberoende domare. På grund av detta innehåller lagen om skiljeförfarande (1999:116) regler om opartiskhet hos skiljemannen. Om skiljemannen har någon form av koppling till något av partssubjekten i skiljeförfarandet kan detta förtroende rubbas. Denna uppsats syftar till att undersöka vilka personliga kopplingar mellan skiljemannen och partssubjekt som kan föranleda att skiljemannen inte uppfyller kraven på opartiskhet. Eftersom regler om opartiskhet även finns för domare, kommer en jämförelse att göras med reglerna i rättegångsbalken och de situationer som föranleder opartiskhet för domare.

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Material såsom lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis har granskats tillsammans med andra källor som kan få betydelse vid bedömningen av gällande rätt. I uppsatsen konstateras att det framförallt finns risk för att förtroendeskadliga förhållanden aktualiseras om skiljemannen har bindningar till någon av parterna genom kopplingar till den advokatbyrå som denne arbetar på, eller om skiljemannen blivit utnämnd flertal gånger av samma part eller advokatbyrå. Att skiljemannen arbetat med likartade rättsfrågor har sällan ansetts innebära att ett förtroendeskadligt förhållande aktualiserats. Vidare konstateras att skiljemän och domare till största del bedöms likvärdigt i praxis och att de eventuella skillnader som finns till största del beror på respektive förfarandes olika natur. (Less)
Abstract
One of the advantages of choosing arbitration as a dispute resolution form is the influence given to the parties. This influence is for example expressed by the parties’ option to choose the arbitrator preferred in the proceeding. To maintain the legitimacy of the arbitration process it is necessary that essential principles regarding the right to a fair trial are fulfilled. One of these principles is the right to a hearing in front of an impartial and independent tribunal. To ensure this principle, the Swedish arbitration act (1999:116) regulates the arbitrators’ impartiality and independence. Some personal connections between the arbitrator and parties or others involved in the process may cause concern whether the arbitrator is... (More)
One of the advantages of choosing arbitration as a dispute resolution form is the influence given to the parties. This influence is for example expressed by the parties’ option to choose the arbitrator preferred in the proceeding. To maintain the legitimacy of the arbitration process it is necessary that essential principles regarding the right to a fair trial are fulfilled. One of these principles is the right to a hearing in front of an impartial and independent tribunal. To ensure this principle, the Swedish arbitration act (1999:116) regulates the arbitrators’ impartiality and independence. Some personal connections between the arbitrator and parties or others involved in the process may cause concern whether the arbitrator is considered being impartial and independent. The purpose of this essay is to determine when personal connections may cause an arbitrator not fulfilling the requirements of impartiality. Since the requirement of impartiality also is regulated in the Swedish code of judicial procedure (1942:740) regarding judges, the essay will compare the rules and circumstances causing partiality for arbitrators with the rules and circumstances causing partiality for judges.

By using a legal dogmatic methodology, the material used is largely consisting of legal doctrine, literature and case law with the aim and intention to clarify how the law is interpreted in the courts. The result of this study shows that the risk of not being impartial is imminent when the arbitrator has connections to any of the parties through the law firm, or if the arbitrator has been appointed several times by same party or law firm. Judgements in courts has shown that the risk of a sustained challenge of the arbitrators’ impartiality is minor when the arbitrator previously has worked with similar legal concerns. It’s also noticed that arbitrators and judges mostly are assessed alike in legal practice. Most of differences are based on each process’ different nature. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundh, Carolina LU
supervisor
organization
alternative title
The arbitrators' impartiality due to personal connections - A comparison with court judges
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, private law, processrätt, skiljemannarätt, jäv
language
Swedish
id
9046440
date added to LUP
2021-06-15 08:32:25
date last changed
2021-06-15 08:32:25
@misc{9046440,
 abstract   = {{One of the advantages of choosing arbitration as a dispute resolution form is the influence given to the parties. This influence is for example expressed by the parties’ option to choose the arbitrator preferred in the proceeding. To maintain the legitimacy of the arbitration process it is necessary that essential principles regarding the right to a fair trial are fulfilled. One of these principles is the right to a hearing in front of an impartial and independent tribunal. To ensure this principle, the Swedish arbitration act (1999:116) regulates the arbitrators’ impartiality and independence. Some personal connections between the arbitrator and parties or others involved in the process may cause concern whether the arbitrator is considered being impartial and independent. The purpose of this essay is to determine when personal connections may cause an arbitrator not fulfilling the requirements of impartiality. Since the requirement of impartiality also is regulated in the Swedish code of judicial procedure (1942:740) regarding judges, the essay will compare the rules and circumstances causing partiality for arbitrators with the rules and circumstances causing partiality for judges. 

By using a legal dogmatic methodology, the material used is largely consisting of legal doctrine, literature and case law with the aim and intention to clarify how the law is interpreted in the courts. The result of this study shows that the risk of not being impartial is imminent when the arbitrator has connections to any of the parties through the law firm, or if the arbitrator has been appointed several times by same party or law firm. Judgements in courts has shown that the risk of a sustained challenge of the arbitrators’ impartiality is minor when the arbitrator previously has worked with similar legal concerns. It’s also noticed that arbitrators and judges mostly are assessed alike in legal practice. Most of differences are based on each process’ different nature.}},
 author    = {{Lundh, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skiljemännens opartiskhet vid personliga kopplingar till processubjekt - En jämförelse med domarjäv}},
 year     = {{2021}},
}