Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verkställighetshinder och giltig ursäkt - En analys av rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen

Tomelius, Joel LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. For a new examination, it is required that new circumstances have arisen which mean that there is reason to assume that there is a lasting obstacle to enforcement under Chapter 12, sections 1-3 of the Aliens Act. In addition, it is required that the alien has not been able to present the circumstances before, or that there is a valid excuse for not doing so. The wording of the law does not provide an explanation of the... (More)
In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. For a new examination, it is required that new circumstances have arisen which mean that there is reason to assume that there is a lasting obstacle to enforcement under Chapter 12, sections 1-3 of the Aliens Act. In addition, it is required that the alien has not been able to present the circumstances before, or that there is a valid excuse for not doing so. The wording of the law does not provide an explanation of the interpretation of a valid excuse.

The purpose of this paper is to examine how the requirement of a valid excuse in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act should be interpreted. The main question of the essay is thus how the requirement should be understood. In order to answer this question, the following sub-questions are posed: what the legal background to a valid excuse is, how the requirement is interpreted by the Migration Appeal Court and the Migration Agency, and in what way the necessary condition could be criticised.

In order to examine the background and function of the necessary condition, the paper presents principles of administrative law, preparatory works, the Swedish Migration Agency's legal positions, and the precedent of the Migration Court of Appeal. Based on this material, the necessary condition of the valid excuse is discussed and criticised. Possible alternatives to the legal text are discussed from different perspectives. It is concluded that the meaning of a valid excuse is still not entirely clear and that much room for interpretation has been left to the practitioners. At the same time, the functions of the section would be lost if it were removed from the text of the law. (Less)
Abstract (Swedish)
År 2005 trädde dagens utlänningslag i kraft. Vid lagstiftningsarbetet såg lagstiftaren bland annat behovet av att ändra regleringen för när en ny prövning kan göras av ett beslut om avvisning eller utvisning som har vunnit laga kraft och ska verkställas. Detta regleras i 12 kap. 19 § utlänningslagen. För en ny prövning krävs det att det har uppkommit nya omständigheter som innebär att det finns skäl att anta att det finns ett bestående verkställighetshinder enligt 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen. Dessutom krävs det att utlänningen inte har kunnat framföra omständigheterna tidigare, eller att det finns en giltig ursäkt för att utlänningen inte har gjort det. Lagtexten ger inte en förklaring till hur giltig ursäkt bör tolkas.

Syftet med... (More)
År 2005 trädde dagens utlänningslag i kraft. Vid lagstiftningsarbetet såg lagstiftaren bland annat behovet av att ändra regleringen för när en ny prövning kan göras av ett beslut om avvisning eller utvisning som har vunnit laga kraft och ska verkställas. Detta regleras i 12 kap. 19 § utlänningslagen. För en ny prövning krävs det att det har uppkommit nya omständigheter som innebär att det finns skäl att anta att det finns ett bestående verkställighetshinder enligt 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen. Dessutom krävs det att utlänningen inte har kunnat framföra omständigheterna tidigare, eller att det finns en giltig ursäkt för att utlänningen inte har gjort det. Lagtexten ger inte en förklaring till hur giltig ursäkt bör tolkas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen bör tolkas. Den huvudsakliga frågeställningen för uppsatsen är därmed hur giltig ursäkt ska förstås. För att kunna besvara frågeställningen undersöks följande delfrågor: vad den rättsliga bakgrunden till giltig ursäkt är, hur rekvisitet tolkas av Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket samt vilken kritik som kan riktas mot rekvisitet.

För att undersöka rekvisitets bakgrund och funktion har uppsatsen tagit avstamp i förvaltningsrättsliga principer, förarbeten, folkrättsliga och EU-rättsliga instrument, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och praxis från Migrationsöverdomstolen. Utifrån detta material diskuteras och kritiseras rekvisitet. Möjliga alternativ på lagtextens utformning diskuteras ur olika perspektiv. Slutsatsen dras att innebörden av rekvisitet fortfarande inte är helt självklart men att praxis på senare tid har utvecklat förståelsen och innebörden av rekvisitet. Lagstiftaren har dock lämnat över mycket tolkningsutrymme till rättstillämparen. Av denna anledning efterfrågas mer praxis från Migrationsöverdomstolen. Den andra slutsatsen som dras är att lagrummets förvaltningsrättsliga funktioner skulle försvinna om rekvisitet skulle strykas från lagtexten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tomelius, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
Obstacles to Enforcement and Valid Excuse - An Analysis of the Requirement of a Valid Excuse in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
migrationsrätt (en. migration law), förvaltningsrätt (en. administrative law), förvaltningsprocessrätt (en. administrative procedure)
language
Swedish
id
9046473
date added to LUP
2021-06-09 12:32:12
date last changed
2021-06-09 12:32:12
@misc{9046473,
 abstract   = {{In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. For a new examination, it is required that new circumstances have arisen which mean that there is reason to assume that there is a lasting obstacle to enforcement under Chapter 12, sections 1-3 of the Aliens Act. In addition, it is required that the alien has not been able to present the circumstances before, or that there is a valid excuse for not doing so. The wording of the law does not provide an explanation of the interpretation of a valid excuse.

The purpose of this paper is to examine how the requirement of a valid excuse in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act should be interpreted. The main question of the essay is thus how the requirement should be understood. In order to answer this question, the following sub-questions are posed: what the legal background to a valid excuse is, how the requirement is interpreted by the Migration Appeal Court and the Migration Agency, and in what way the necessary condition could be criticised.

In order to examine the background and function of the necessary condition, the paper presents principles of administrative law, preparatory works, the Swedish Migration Agency's legal positions, and the precedent of the Migration Court of Appeal. Based on this material, the necessary condition of the valid excuse is discussed and criticised. Possible alternatives to the legal text are discussed from different perspectives. It is concluded that the meaning of a valid excuse is still not entirely clear and that much room for interpretation has been left to the practitioners. At the same time, the functions of the section would be lost if it were removed from the text of the law.}},
 author    = {{Tomelius, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Verkställighetshinder och giltig ursäkt - En analys av rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen}},
 year     = {{2021}},
}