Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modellering för klimatneutrala stadsdelar - en studie av stadsdelars klimatpåverkan genom modellering av Nyhamnen i Malmö

Johansson, Sara LU (2021) FMIM01 20202
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Städer ger upphov till klimatpåverkan både i uppförandet och användningen av bebyggelsen. Studier av svenska kommuner visar att det finns stora utmaningar i att få klimatarbetet att gå från övergripande strategiska mål till implementering och att det saknas handfast vägledning i beslutssituationer.

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur modellering kan användas vid planering av nya stadsdelar för att klargöra vilka vägval som har störst effekt på klimatpåverkan över tid. För att besvara dessa frågeställningar har en modellering av stadsdelen Nyhamnen i Malmö gjorts i modelleringsverktyget Stella. Beräkningar har först gjorts baserat på ett standardscenario, varpå skillnad i klimatpåverkan beräknats för olika vägval... (More)
Städer ger upphov till klimatpåverkan både i uppförandet och användningen av bebyggelsen. Studier av svenska kommuner visar att det finns stora utmaningar i att få klimatarbetet att gå från övergripande strategiska mål till implementering och att det saknas handfast vägledning i beslutssituationer.

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur modellering kan användas vid planering av nya stadsdelar för att klargöra vilka vägval som har störst effekt på klimatpåverkan över tid. För att besvara dessa frågeställningar har en modellering av stadsdelen Nyhamnen i Malmö gjorts i modelleringsverktyget Stella. Beräkningar har först gjorts baserat på ett standardscenario, varpå skillnad i klimatpåverkan beräknats för olika vägval i stadsbyggnadsprocessen: val av byggmaterial, val av uppvärmningslösning, andel egenproduktion av el med solceller, planering för bilfri stadsdel och satsning på laddinfrastruktur för elfordon. Vidare har en undersökning gjorts för att hitta eventuella återkopplingsmekanismer som inverkar på stadsdelars klimatpåverkan.

Resultaten visar att det för fallet Nyhamnen finns vägval för byggmaterial, uppvärmningslösningar och trafikplanering som alla kan minska klimatpåverkan med 8–15%, sett över 50 år från stadsdelens byggstart. En kombination av dessa lösningar bedöms kunna sänka klimatpåverkan med 38% jämfört med standardscenariot. Samtidigt beräknades att en kombination av de lösningar som beräknats ge lägst klimatpåverkan ger ett totalt elbehov som är 33% högre än standardfallet. Av detta kan slutsatsen dras att beräkning av klimatpåverkan för lokala stadsbyggnadslösningar behöver kompletteras med utredningar av betydelsen av dessa vägval för energisystemet i stort.

Gällande återkopplingsmekanismer har ett fåtal sådana identifierats på transportområdet, främst rörande val av transportmedel och social påverkan som driver på omställningen till mer transporteffektiva färdmedel och elfordon. Förslag på vidare studier är bland annat inkludering av framtidsprognos för elproduktionens emissioner, en högre tidsupplösning i beräkning energianvändning och motsvarande produktion, kvantifiering av återkopplingsmekanismer samt implementering av dessa i modellen. (Less)
Popular Abstract
Cities give rise to climate impacts both in the construction and use of buildings. Studies of Swedish municipalities show that there are major challenges in transforming from overall strategic climate goals to implementation, and that there is a lack of robust guidance in decision-making situations.

The purpose of this thesis has been to investigate how modeling can be used when planning new districts to clarify which choices have the greatest effects on climate impact over time. To fulfil this purpose a model of the Nyhamnen district in Malmö has been developed using the modeling tool Stella. Initially, calculations were made based on a base case scenario, after which differences in climate impact were calculated for different... (More)
Cities give rise to climate impacts both in the construction and use of buildings. Studies of Swedish municipalities show that there are major challenges in transforming from overall strategic climate goals to implementation, and that there is a lack of robust guidance in decision-making situations.

The purpose of this thesis has been to investigate how modeling can be used when planning new districts to clarify which choices have the greatest effects on climate impact over time. To fulfil this purpose a model of the Nyhamnen district in Malmö has been developed using the modeling tool Stella. Initially, calculations were made based on a base case scenario, after which differences in climate impact were calculated for different decisions in the urban construction process: choice of building materials, choice of heating solution, share of local production of electricity using solar cells, planning for car-free district and investment in charging infrastructure for electric vehicles. Furthermore, a literature study has been carried out to find possible feedback mechanisms which affect a districts' climate impact.

It is estimated that for in the case of Nyhamnen, choices concerning building materials, heating solutions and traffic planning, can reduce the climate impact by 8–15%, seen over 50 years from the construction start. A combination of these solutions is estimated to be able to reduce the climate impact by 38%, compared with the base case scenario. It was estimated that a combination of the solutions calculated to have the lowest climate impact could increase electricity demand by 33%, compared with the base case scenario. It can be concluded that calculations of climate impacts from urban development need to be complemented with investigations of energy system impacts.
A small number of feedback mechanisms were identified for the transport sector, mainly concerning the choice of means of transport and the social impact which drives the transition towards more transport-efficient means of transport and electric vehicles. Suggestions for further studies include the inclusion of future forecasts for electricity production emissions, a higher time resolution in calculating energy use and corresponding production, quantification of feedback mechanisms and implementation of quantified feedbacks in the model. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Modeling for climate neutral districts – a study of the climate impact of districts through modelling of Nyhamnen in Malmö
course
FMIM01 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Modeling, climate neutrality districts, climate impact, urban development, feedback mechanisms, urban planning
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--21/5166--SE + (1-62)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9046627
date added to LUP
2021-06-07 07:24:15
date last changed
2021-06-07 07:24:15
@misc{9046627,
 abstract   = {{Städer ger upphov till klimatpåverkan både i uppförandet och användningen av bebyggelsen. Studier av svenska kommuner visar att det finns stora utmaningar i att få klimatarbetet att gå från övergripande strategiska mål till implementering och att det saknas handfast vägledning i beslutssituationer.
 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur modellering kan användas vid planering av nya stadsdelar för att klargöra vilka vägval som har störst effekt på klimatpåverkan över tid. För att besvara dessa frågeställningar har en modellering av stadsdelen Nyhamnen i Malmö gjorts i modelleringsverktyget Stella. Beräkningar har först gjorts baserat på ett standardscenario, varpå skillnad i klimatpåverkan beräknats för olika vägval i stadsbyggnadsprocessen: val av byggmaterial, val av uppvärmningslösning, andel egenproduktion av el med solceller, planering för bilfri stadsdel och satsning på laddinfrastruktur för elfordon. Vidare har en undersökning gjorts för att hitta eventuella återkopplingsmekanismer som inverkar på stadsdelars klimatpåverkan.

Resultaten visar att det för fallet Nyhamnen finns vägval för byggmaterial, uppvärmningslösningar och trafikplanering som alla kan minska klimatpåverkan med 8–15%, sett över 50 år från stadsdelens byggstart. En kombination av dessa lösningar bedöms kunna sänka klimatpåverkan med 38% jämfört med standardscenariot. Samtidigt beräknades att en kombination av de lösningar som beräknats ge lägst klimatpåverkan ger ett totalt elbehov som är 33% högre än standardfallet. Av detta kan slutsatsen dras att beräkning av klimatpåverkan för lokala stadsbyggnadslösningar behöver kompletteras med utredningar av betydelsen av dessa vägval för energisystemet i stort. 

Gällande återkopplingsmekanismer har ett fåtal sådana identifierats på transportområdet, främst rörande val av transportmedel och social påverkan som driver på omställningen till mer transporteffektiva färdmedel och elfordon. Förslag på vidare studier är bland annat inkludering av framtidsprognos för elproduktionens emissioner, en högre tidsupplösning i beräkning energianvändning och motsvarande produktion, kvantifiering av återkopplingsmekanismer samt implementering av dessa i modellen.}},
 author    = {{Johansson, Sara}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Modellering för klimatneutrala stadsdelar - en studie av stadsdelars klimatpåverkan genom modellering av Nyhamnen i Malmö}},
 year     = {{2021}},
}