Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur sker innovationsarbetet på små och medelstora företag?

Jonsson, Louise LU (2021) In TVBP VBEM01 20211
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga hur små och medelstora företag i byggbranschen arbetar med innovation samt att ta reda på vilka parametrar som påverkar det arbetet. Målsättningen med studien är att binda tillsammans resultatet från undersökningen med teori inom området för att kunna dra slutsatser om vilka parametrar som främst påverkar innovationsarbetet för de tillfrågade företagen.

Detta examensarbete är en kvalitativ studie. Utförandet har skett i form av en intervjustudie där nyckelpersoner på flera små och medelstora byggföretag i Skåne har intervjuats. Intervjuerna har skett via telefon där samtalen har spelats in för att kunna analyseras mer ingående.
Innan intervjuerna genomfördes en litteraturstudie som... (More)
Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga hur små och medelstora företag i byggbranschen arbetar med innovation samt att ta reda på vilka parametrar som påverkar det arbetet. Målsättningen med studien är att binda tillsammans resultatet från undersökningen med teori inom området för att kunna dra slutsatser om vilka parametrar som främst påverkar innovationsarbetet för de tillfrågade företagen.

Detta examensarbete är en kvalitativ studie. Utförandet har skett i form av en intervjustudie där nyckelpersoner på flera små och medelstora byggföretag i Skåne har intervjuats. Intervjuerna har skett via telefon där samtalen har spelats in för att kunna analyseras mer ingående.
Innan intervjuerna genomfördes en litteraturstudie som sedan även pågick under rapportskrivandet.
Empirin från intervjuerna har sedan jämförts och analyserats med den insamlade teorin från litteraturstudien så att relevanta slutsatser och diskussion kunde genomföras i arbetets slutskede.

Studien visar att innovationsarbetet påverkas av flera olika parametrar. Till viss del påverkas det av vilken inställning man har till detta, både generellt men också i ledningen på företaget. En stor faktor i huruvida man väljer att satsa på innovation eller ej beror på den ekonomiska situationen främst inom företaget vilket inte alltid är beroende av den ekonomiska situationen i branschen. Detta är något som även lyfts i teorin som en av de större faktorerna.
Vidare kan det konstateras att den valda kontraktsformen har en viss inverkan på hur man arbetar med innovation i de olika projekten. Studien visar att man i egenskap av totalentreprenör har störst inflytande över det innovativa arbetet jämfört med om man är huvudentreprenör i en generalentreprenad. Sämst inflytande upplevde man sig ha som underentreprenör. Även hur man arbetade med underentreprenörer kunde påverka innovationsarbetet där ett gott samarbete med bekanta underentreprenörer gynnade den aspekten.
Kunskapsöverföringen var generellt sett inte tillfredsställande hos något av företagen i studien. Detta medförde att nya idéer och lösningar som utvecklats inom olika projekt inte fördes vidare till hela organisationen och på så sätt gicks miste om. På sin höjd kunde de följa med de enskilda individerna till kommande projekt.
Intressenter tycktes inte ha någon större påverkan på det innovativa arbetet i denna studie. Dock kan det diskuteras om huruvida detta beror på om situationen faktiskt ser ut så eller om missförstånd uppstod vid intervjutillfället om vem som är intressent eller ej.
Teorin i denna i studie visar på att byråkratiska hinder kan vara en viktig faktor för hur innovationsarbetet fortskrider. Empirin visar på att hinder i form av lagar, standarder och normer inte utgör något större hinder för de intervjuade företagen. Däremot kunde den interna byråkratin på företaget påverka hur just den organisationen arbetade med nya arbetssätt och innovativa lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
How do small and medium-sized enterprises work with innovation?
course
VBEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
bygginnovation, SME, byggbranschen, produktutveckling, innovation
publication/series
TVBP
report number
21/5657
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5657-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Radhlinah Aulin
id
9046666
date added to LUP
2021-05-31 15:42:03
date last changed
2021-05-31 15:42:03
@misc{9046666,
 abstract   = {{Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga hur små och medelstora företag i byggbranschen arbetar med innovation samt att ta reda på vilka parametrar som påverkar det arbetet. Målsättningen med studien är att binda tillsammans resultatet från undersökningen med teori inom området för att kunna dra slutsatser om vilka parametrar som främst påverkar innovationsarbetet för de tillfrågade företagen. 
	
Detta examensarbete är en kvalitativ studie. Utförandet har skett i form av en intervjustudie där nyckelpersoner på flera små och medelstora byggföretag i Skåne har intervjuats. Intervjuerna har skett via telefon där samtalen har spelats in för att kunna analyseras mer ingående. 
Innan intervjuerna genomfördes en litteraturstudie som sedan även pågick under rapportskrivandet.
Empirin från intervjuerna har sedan jämförts och analyserats med den insamlade teorin från litteraturstudien så att relevanta slutsatser och diskussion kunde genomföras i arbetets slutskede.

Studien visar att innovationsarbetet påverkas av flera olika 	parametrar. Till viss del påverkas det av vilken inställning man har till detta, både generellt men också i ledningen på företaget. En stor faktor i huruvida man väljer att satsa på innovation eller ej beror på den ekonomiska situationen främst inom företaget vilket inte alltid är beroende av den ekonomiska situationen i branschen. Detta är något som även lyfts i teorin som en av de större faktorerna. 
Vidare kan det konstateras att den valda kontraktsformen har en viss inverkan på hur man arbetar med innovation i de olika projekten. Studien visar att man i egenskap av totalentreprenör har störst inflytande över det innovativa arbetet jämfört med om man är huvudentreprenör i en generalentreprenad. Sämst inflytande upplevde man sig ha som underentreprenör. Även hur man arbetade med underentreprenörer kunde påverka innovationsarbetet där ett gott samarbete med bekanta underentreprenörer gynnade den aspekten. 
Kunskapsöverföringen var generellt sett inte tillfredsställande hos något av företagen i studien. Detta medförde att nya idéer och lösningar som utvecklats inom olika projekt inte fördes vidare till hela organisationen och på så sätt gicks miste om. På sin höjd kunde de följa med de enskilda individerna till kommande projekt. 
Intressenter tycktes inte ha någon större påverkan på det innovativa arbetet i denna studie. Dock kan det diskuteras om huruvida detta beror på om situationen faktiskt ser ut så eller om missförstånd uppstod vid intervjutillfället om vem som är intressent eller ej. 
Teorin i denna i studie visar på att byråkratiska hinder kan vara en viktig faktor för hur innovationsarbetet fortskrider. Empirin visar på att hinder i form av lagar, standarder och normer inte utgör något större hinder för de intervjuade företagen. Däremot kunde den interna byråkratin på företaget påverka hur just den organisationen arbetade med nya arbetssätt och innovativa lösningar.}},
 author    = {{Jonsson, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{Hur sker innovationsarbetet på små och medelstora företag?}},
 year     = {{2021}},
}