Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykologisk behandling för mammor med postpartum depression: en intervjustudie

Granquist, Tina LU and Byström, Charlotte LU (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Postpartum depression (PPD) riskerar att ge allvarliga konsekvenser för hela familjen. Obehandlat riskerar PPD att negativt påverka mammans hälsa, omvårdnad och utveckling hos barnet samt relationen till partnern. Även om det finns mycket empiriskt stöd för uppfattningen om att PPD är ett flerdimensionellt problem där funktionen av de interpersonella relationerna i familjen har en viktig roll, så är närmandet av PPD som ett systemiskt problem med systemiska behandlingsinsatser ett outforskat område. Denna aktuella studie var ett nödvändigt första steg för att skapa en bild av om och i så fall hur kliniker använder det systemiska i sitt psykologiska arbete med PPD. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med 11... (More)
Postpartum depression (PPD) riskerar att ge allvarliga konsekvenser för hela familjen. Obehandlat riskerar PPD att negativt påverka mammans hälsa, omvårdnad och utveckling hos barnet samt relationen till partnern. Även om det finns mycket empiriskt stöd för uppfattningen om att PPD är ett flerdimensionellt problem där funktionen av de interpersonella relationerna i familjen har en viktig roll, så är närmandet av PPD som ett systemiskt problem med systemiska behandlingsinsatser ett outforskat område. Denna aktuella studie var ett nödvändigt första steg för att skapa en bild av om och i så fall hur kliniker använder det systemiska i sitt psykologiska arbete med PPD. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med 11 mödra-barnhälsovårdspsykologer, kodade genom directed content analysis för att illustrera en jämförelse mellan evidens och praktik. Det totala antalet teman som representeras i studien avslöjar att kliniker tänker kring systemiska aspekter av PPD men att deras psykologiska arbete ofta har ett individuellt fokus. Temana avslöjar även vikten av en tydlig bedömningsram, för att säkerställa att breda systemiska teman inte faller bort i en omsorg om sårbara individer eller det lilla mamma-barnsystemet. Sammantaget visar dessa fynd en komplex koppling mellan forskning och praktik och slutsatserna för studien landade i vikten av vidare kontrollerade studier kring klinikers psykologiska arbete, för att bygga den saknade evidensbasen gällande psykologisk behandling. (Less)
Abstract
Postpartum depression (PPD) generates risk for serious consequences for the whole family. Untreated, PPD can have a negative impact on the mother's health, the care for and development of the child, as well as the relationship with the partner. While there is much empirical support of the notion that PPD is a multidimensional problem where qualities of the interpersonal relationships in the family have an important role, approaching PPD as a systemic problem with systemic treatment interventions is far from given. The present study was a necessary first step in creating an insight of whether, and how, clinicians use the systemic perspective in their psychological work with PPD. The study builds on semi-structured interviews with 11... (More)
Postpartum depression (PPD) generates risk for serious consequences for the whole family. Untreated, PPD can have a negative impact on the mother's health, the care for and development of the child, as well as the relationship with the partner. While there is much empirical support of the notion that PPD is a multidimensional problem where qualities of the interpersonal relationships in the family have an important role, approaching PPD as a systemic problem with systemic treatment interventions is far from given. The present study was a necessary first step in creating an insight of whether, and how, clinicians use the systemic perspective in their psychological work with PPD. The study builds on semi-structured interviews with 11 maternal-child health psychologists, coded through directed content analysis to illustrate a comparison between evidence and practice. The total set of themes represented in the data reveals that clinicians think about systemic aspects of PPD but their psychologist work most often has an individual focus. Themes also reveal the importance of a clear assessment framework, to ensure that broad systemic themes do not fall away in the care of vulnerable individuals or the small mother-child subsystem. Together, findings reveal a complex link between research and practice, and highlight the importance of controlled studies on the psychological work of clinicians, to build the missing evidence base regarding treatment of PPD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granquist, Tina LU and Byström, Charlotte LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
postpartum depression, postnatal depression, psykologisk behandling, systemiskt perspektiv, psychological treatment, systemic perspective
language
Swedish
id
9047231
date added to LUP
2021-06-01 09:03:01
date last changed
2021-06-01 09:03:01
@misc{9047231,
 abstract   = {{Postpartum depression (PPD) generates risk for serious consequences for the whole family. Untreated, PPD can have a negative impact on the mother's health, the care for and development of the child, as well as the relationship with the partner. While there is much empirical support of the notion that PPD is a multidimensional problem where qualities of the interpersonal relationships in the family have an important role, approaching PPD as a systemic problem with systemic treatment interventions is far from given. The present study was a necessary first step in creating an insight of whether, and how, clinicians use the systemic perspective in their psychological work with PPD. The study builds on semi-structured interviews with 11 maternal-child health psychologists, coded through directed content analysis to illustrate a comparison between evidence and practice. The total set of themes represented in the data reveals that clinicians think about systemic aspects of PPD but their psychologist work most often has an individual focus. Themes also reveal the importance of a clear assessment framework, to ensure that broad systemic themes do not fall away in the care of vulnerable individuals or the small mother-child subsystem. Together, findings reveal a complex link between research and practice, and highlight the importance of controlled studies on the psychological work of clinicians, to build the missing evidence base regarding treatment of PPD.}},
 author    = {{Granquist, Tina and Byström, Charlotte}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Psykologisk behandling för mammor med postpartum depression: en intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}