Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fysisk planering för ökat vattenbruk

Åsberg, Linnea LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Det svenska vattenbruket är en liten näring men som har potential till att utvecklas till en allt större och långsiktigt hållbar näring. Vattenbruket har under de senaste åren fått ett ökat politiskt intresse och är idag en del av Sveriges livsmedelsstrategi. Branschen har dock framfört svårigheter med att hitta lämpliga lokaliseringar för sina verksamheter samt att det finns en förutbestämdhet och bristande kunskap hos lokala myndigheter. Trots önskemål från branschen har många kommunerna inte sett ett behov av att planlägga vattenbruk. Syftet med denna uppsats är att klarlägga vilken inverkan den fysiska planeringen av vattenbruk i svenska kommuner har på vattenbrukets tillväxt som näring. Uppsatsen är utarbetat efter en... (More)
Det svenska vattenbruket är en liten näring men som har potential till att utvecklas till en allt större och långsiktigt hållbar näring. Vattenbruket har under de senaste åren fått ett ökat politiskt intresse och är idag en del av Sveriges livsmedelsstrategi. Branschen har dock framfört svårigheter med att hitta lämpliga lokaliseringar för sina verksamheter samt att det finns en förutbestämdhet och bristande kunskap hos lokala myndigheter. Trots önskemål från branschen har många kommunerna inte sett ett behov av att planlägga vattenbruk. Syftet med denna uppsats är att klarlägga vilken inverkan den fysiska planeringen av vattenbruk i svenska kommuner har på vattenbrukets tillväxt som näring. Uppsatsen är utarbetat efter en litteraturöversikt och rättdogmatisk litteraturstudie, följt av kortare intervjuer med sakkunniga. Efter det har en kvantitativ undersökning genomförts där 64% av Sveriges kommuner svarat på en enkät. Baserat på enkäten genomfördes sedan en fallstudie.

Det finns fortfarande en negativ association till vattenbruket som hämmar näringens tillväxt. För att öka behöver vattenbruk inkluderas mer i den fysiska planeringen och betraktas som en näring som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar på lång sikt. Kommunerna behöver en långsiktig vattenplanering med hänsyn till vattenbruket för att säkerställa den lokala vattenförsörjningen, vattenkvaliteten, allmänna intressen, naturmiljön och kunna behålla stora företag inom vattenbruk i kommunen. Landbaserat vattenbruk blir allt vanligare och integrerar mark- och vattenanvändning. Kommersiellt vattenbruk är i regel en förädlingsindustri och behöver alltid bygglov och strandskyddsdispens. För att förkorta tillståndsprocessen kan kommuner ange lämpliga områden i översiktsplanen. Det finns ett flertal sätt att göra det på samt att branschen och andra förvaltningsmyndigheter kan på olika sätt underlätta och hjälpa kommunerna med analysen av lämpliga områden. (Less)
Popular Abstract
The Swedish aquaculture is a small business with potential to develop into a long-term sustainable industry. Lately has it become focus to a greater political interest and is a part of the national food strategy. The industry though, has pointed out difficulties about finding sufficient locations along with predetermination and a lack of knowledge among the local authorities. However, the municipalities have not seen the need of planning for aquaculture. The purpose of this paper is to clarify if and how physical planning in municipalities affects the growth of Swedish aquaculture. The paper is based on a literature study of scientific research and laws connected to physical planning and aquaculture. Also, a survey was sent out to the... (More)
The Swedish aquaculture is a small business with potential to develop into a long-term sustainable industry. Lately has it become focus to a greater political interest and is a part of the national food strategy. The industry though, has pointed out difficulties about finding sufficient locations along with predetermination and a lack of knowledge among the local authorities. However, the municipalities have not seen the need of planning for aquaculture. The purpose of this paper is to clarify if and how physical planning in municipalities affects the growth of Swedish aquaculture. The paper is based on a literature study of scientific research and laws connected to physical planning and aquaculture. Also, a survey was sent out to the Swedish municipalities where 64% answered, based on the answers a case study was made.

There is still a negative association to aquaculture that holding the industry back. Aquaculture needs to be higher valued in physical planning and be viewed as an economic, environmental, and social sustainable industry to grow. The municipalities need a long-term water planning in relation to aquaculture to secure the local water supply, water quality, protecting the nature, public interests and retain bigger factories. Land based factories is getting more common and integrates land and water use. Aquaculture is a processing industry and must therefore always have building permits and exemption from the shoreland protection. To shorter the permission process municipalities can declare locations in the comprehensive plan. There are several ways to do so and the industry and government can in different ways help the municipalities with the analysis for suitable locations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åsberg, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
Physical planning for aquacultures' growth
course
VFTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vattenbruk, fysisk planering, översiktsplan, vattenplanering, vattenanvändning, markanvändning, livsmedelsstrategin, allmänt intresse, strandskydd, fiskodling, musselodling, algodling
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5485 SE
language
Swedish
id
9047319
date added to LUP
2021-06-10 12:23:17
date last changed
2021-06-10 12:23:17
@misc{9047319,
 abstract   = {{Det svenska vattenbruket är en liten näring men som har potential till att utvecklas till en allt större och långsiktigt hållbar näring. Vattenbruket har under de senaste åren fått ett ökat politiskt intresse och är idag en del av Sveriges livsmedelsstrategi. Branschen har dock framfört svårigheter med att hitta lämpliga lokaliseringar för sina verksamheter samt att det finns en förutbestämdhet och bristande kunskap hos lokala myndigheter. Trots önskemål från branschen har många kommunerna inte sett ett behov av att planlägga vattenbruk. Syftet med denna uppsats är att klarlägga vilken inverkan den fysiska planeringen av vattenbruk i svenska kommuner har på vattenbrukets tillväxt som näring. Uppsatsen är utarbetat efter en litteraturöversikt och rättdogmatisk litteraturstudie, följt av kortare intervjuer med sakkunniga. Efter det har en kvantitativ undersökning genomförts där 64% av Sveriges kommuner svarat på en enkät. Baserat på enkäten genomfördes sedan en fallstudie. 

Det finns fortfarande en negativ association till vattenbruket som hämmar näringens tillväxt. För att öka behöver vattenbruk inkluderas mer i den fysiska planeringen och betraktas som en näring som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar på lång sikt. Kommunerna behöver en långsiktig vattenplanering med hänsyn till vattenbruket för att säkerställa den lokala vattenförsörjningen, vattenkvaliteten, allmänna intressen, naturmiljön och kunna behålla stora företag inom vattenbruk i kommunen. Landbaserat vattenbruk blir allt vanligare och integrerar mark- och vattenanvändning. Kommersiellt vattenbruk är i regel en förädlingsindustri och behöver alltid bygglov och strandskyddsdispens. För att förkorta tillståndsprocessen kan kommuner ange lämpliga områden i översiktsplanen. Det finns ett flertal sätt att göra det på samt att branschen och andra förvaltningsmyndigheter kan på olika sätt underlätta och hjälpa kommunerna med analysen av lämpliga områden.}},
 author    = {{Åsberg, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fysisk planering för ökat vattenbruk}},
 year     = {{2021}},
}