Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod

Alm Reich, Ann-Charlotte LU and Axelsson, Anette LU (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. Enskilda intervjuer genomfördes med fyra olika familjebehandlare i en arbetsgrupp om nio personer. Dessutom deltog fyra familjebehandlare i en fokusgrupp, varav tre av dessa även blev enskilt intervjuade. Materialet analyserades med tematisk analys och nio teman identifierades. Varje tema diskuterades i relation till frågeställningar och teori. I huvudsak visade studien att erfarenheterna av samforskning... (More)
Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. Enskilda intervjuer genomfördes med fyra olika familjebehandlare i en arbetsgrupp om nio personer. Dessutom deltog fyra familjebehandlare i en fokusgrupp, varav tre av dessa även blev enskilt intervjuade. Materialet analyserades med tematisk analys och nio teman identifierades. Varje tema diskuterades i relation till frågeställningar och teori. I huvudsak visade studien att erfarenheterna av samforskning var övervägande positiva. Deltagarna beskrev samstämmigt hur de via samforskningen fått ny kunskap om vad som verkar vara viktigt i behandlingsarbetet, kunskap som förs vidare i det fortsatta arbetet med nya klienter. Utifrån att de olika deltagarnas erfarenheter av samforskning var så överensstämmande, valde författarna att referera till dem som en grupp. Den tysta kunskapen visade sig vara en viktig faktor i vad klienterna uppskattat med den behandling de varit föremål för; de små gesternas betydelse kopplat till behandlingskvalitet och relation var något som framkom i studiens resultat. I förhållande till studiens resultat diskuteras implikationer för framtida forskning, vilket exempelvis handlar om relationens betydelse mellan lärare och elev kopplat till resultat. (Less)
Abstract
The aim of the study was to investigate the evaluation method of co-research. Based on three main questions, the authors have, through interviews, both individually and in focus groups, tried to reach an in-depth understanding of the benefits and difficulties of co-research, and how this compares to society's demands for evaluation and evidence. Individual interviews were conducted with four different family therapists in a working group of nine people. In addition, four family therapists participated in a focus group, three of whom were also interviewed individually. The material was analyzed with thematic analysis and nine themes were identified. Each theme was discussed in relation to issues and theory. In essence, the study showed that... (More)
The aim of the study was to investigate the evaluation method of co-research. Based on three main questions, the authors have, through interviews, both individually and in focus groups, tried to reach an in-depth understanding of the benefits and difficulties of co-research, and how this compares to society's demands for evaluation and evidence. Individual interviews were conducted with four different family therapists in a working group of nine people. In addition, four family therapists participated in a focus group, three of whom were also interviewed individually. The material was analyzed with thematic analysis and nine themes were identified. Each theme was discussed in relation to issues and theory. In essence, the study showed that the experience with co-research was predominantly positive. The participants described in unison how they gained new knowledge about what seems to be important in the treatment work, knowledge that is passed on in the further work with new clients. Based on the fact that the experiences of the different participants in co-research were so consistent, the authors chose to refer to them as a group. The silent knowledge proved to be an important factor in what clients appreciated with the treatment they had been subjected to; the importance of small gestures linked to treatment quality and relationship was evident in the study results. In relation to the results of the study, implications for future research are discussed, which is, for example, about the importance of the relationship between teacher and student linked to results. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm Reich, Ann-Charlotte LU and Axelsson, Anette LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
samforskning, relation, tematisk analys, evidens, tyst kunskap co-research, relationship, thematic analysis, evidence, silent knowledge
language
Swedish
id
9047392
date added to LUP
2021-06-01 08:56:49
date last changed
2021-06-01 08:56:49
@misc{9047392,
 abstract   = {{The aim of the study was to investigate the evaluation method of co-research. Based on three main questions, the authors have, through interviews, both individually and in focus groups, tried to reach an in-depth understanding of the benefits and difficulties of co-research, and how this compares to society's demands for evaluation and evidence. Individual interviews were conducted with four different family therapists in a working group of nine people. In addition, four family therapists participated in a focus group, three of whom were also interviewed individually. The material was analyzed with thematic analysis and nine themes were identified. Each theme was discussed in relation to issues and theory. In essence, the study showed that the experience with co-research was predominantly positive. The participants described in unison how they gained new knowledge about what seems to be important in the treatment work, knowledge that is passed on in the further work with new clients. Based on the fact that the experiences of the different participants in co-research were so consistent, the authors chose to refer to them as a group. The silent knowledge proved to be an important factor in what clients appreciated with the treatment they had been subjected to; the importance of small gestures linked to treatment quality and relationship was evident in the study results. In relation to the results of the study, implications for future research are discussed, which is, for example, about the importance of the relationship between teacher and student linked to results.}},
 author    = {{Alm Reich, Ann-Charlotte and Axelsson, Anette}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod}},
 year     = {{2021}},
}