Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet

Saanum, Olle LU ; Wennberg, Frida LU and Bengtsson, Amanda LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet
Seminariedatum: 3/6 - 2021
Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg
Handledare: Maria Gårdängen
Fem nyckelord: SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity och pecking order theory.
Forskningsfrågor: Finns det en signifikant abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden? Finns det ett signifikant samband mellan emittenters förmåga att generera internt upparbetade medel och långsiktig abnormal avkastning?
Syfte: Syftet med rapporten är att empiriskt undersöka om det finns ett samband... (More)
Examensarbetets titel: Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet
Seminariedatum: 3/6 - 2021
Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg
Handledare: Maria Gårdängen
Fem nyckelord: SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity och pecking order theory.
Forskningsfrågor: Finns det en signifikant abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden? Finns det ett signifikant samband mellan emittenters förmåga att generera internt upparbetade medel och långsiktig abnormal avkastning?
Syfte: Syftet med rapporten är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan emittenters behov att göra en SEO och långsiktig abnormal avkastning efter en SEO under perioden 2005-01-01 och 2017-12-31 på den amerikanska aktiemarknaden.
Metod: Studiens urval utgörs av 1491 nyemissioner. Samtliga data är insamlad från Bloomberg Terminal. Multipel regression genomförs för att undersöka olika variablers påverkan på abnormal avkastning.
Teoretiska perspektiv: Teorin om pecking order förklarar att företag rangordnar olika finansieringskällor vid en specifik tidpunkt, vilket medför att företag emitterar aktier av olika anledningar. Tidigare forskning på området visar att det förekommer långsiktig underavkastning för emitterande företag på den amerikanska marknaden, vilken tidigare forskning förklarar med hjälp av window of opportunity. Teorin förklarar att företag emitterar aktie i tider av övervärdering.
Resultat: Resultatet visar att det förekommer långsiktig abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden.
Slutsats: Studien visar att emittenter på den amerikanska marknaden signifikant underpresterar relativt både marknadsindex och branschindex under perioden. Studien visar även att det finns ett signifikant samband mellan operativt kassaflöde och abnormal avkastning samt att sambandets ekonomiska betydelse är större än både den för storlek och book-to-market. (Less)
Popular Abstract
Title: The Latest Piece of The New Issues Puzzle
Seminar date: 3/6 - 2021
Course: FEKH89 - Business Administration: Bachelor’s degree Project in Financial Management Undergraduate Level, 15 credits.
Authors: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg
Advisor: Maria Gårdängen
Keywords: SEO, abnormal return, operative performance, window of opportunity & pecking order theory.
Research questions: Is there a significant long-term abnormal return on the US stock market? Is there a significant relationship between issuers’ ability to generate internal funds and long-term abnormal returns?
Purpose: The purpose of this report is to empirically examine whether there is a relationship between a company's need to issue primary shares... (More)
Title: The Latest Piece of The New Issues Puzzle
Seminar date: 3/6 - 2021
Course: FEKH89 - Business Administration: Bachelor’s degree Project in Financial Management Undergraduate Level, 15 credits.
Authors: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg
Advisor: Maria Gårdängen
Keywords: SEO, abnormal return, operative performance, window of opportunity & pecking order theory.
Research questions: Is there a significant long-term abnormal return on the US stock market? Is there a significant relationship between issuers’ ability to generate internal funds and long-term abnormal returns?
Purpose: The purpose of this report is to empirically examine whether there is a relationship between a company's need to issue primary shares based on their access to internal funds and long-term abnormal returns after an SEO during the period 2005-01-015 and 2017-12-31 in the US stock market.
Methodology: The sample consists of 1491 additional primary share offerings. All data is collected from Bloomberg Terminal. A multiple regression is conducted in Eviews to statistically examine the impact of different independent variables on long-term abnormal returns.

Theoretical perspectives: According to pecking order theory a company ranks its choices of financing at a specific point in time, thus a company issues equity for different reasons. Previous research shows that there is a long-term underperformance for issuing firms on the US market, which is explained by managers taking advantage of the window of opportunity. According to the theory, managers tend to decide on new issues when firms are overvalued.
Result: The results show that issuers significantly underperform relative to benchmark and that there is a significant positive relationship between operating cash flow and long-term abnormal return.
Conclusions: This study shows that issuers on the US stock market significantly underperform relative to both market and industry indices. The study also shows that there is a significant relationship between operating cash flow and abnormal returns and that the economic significance of the relationship is greater than both size and book-to-market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saanum, Olle LU ; Wennberg, Frida LU and Bengtsson, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
The Latest Piece of The New Issues Puzzle
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity, pecking order theory
language
Swedish
id
9050378
date added to LUP
2021-07-08 09:30:57
date last changed
2021-07-08 09:30:57
@misc{9050378,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet
Seminariedatum: 3/6 - 2021
Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg
Handledare: Maria Gårdängen
Fem nyckelord: SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity och pecking order theory.
Forskningsfrågor: Finns det en signifikant abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden? Finns det ett signifikant samband mellan emittenters förmåga att generera internt upparbetade medel och långsiktig abnormal avkastning?
Syfte: Syftet med rapporten är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan emittenters behov att göra en SEO och långsiktig abnormal avkastning efter en SEO under perioden 2005-01-01 och 2017-12-31 på den amerikanska aktiemarknaden. 
Metod: Studiens urval utgörs av 1491 nyemissioner. Samtliga data är insamlad från Bloomberg Terminal. Multipel regression genomförs för att undersöka olika variablers påverkan på abnormal avkastning.
Teoretiska perspektiv: Teorin om pecking order förklarar att företag rangordnar olika finansieringskällor vid en specifik tidpunkt, vilket medför att företag emitterar aktier av olika anledningar. Tidigare forskning på området visar att det förekommer långsiktig underavkastning för emitterande företag på den amerikanska marknaden, vilken tidigare forskning förklarar med hjälp av window of opportunity. Teorin förklarar att företag emitterar aktie i tider av övervärdering. 
Resultat: Resultatet visar att det förekommer långsiktig abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden. 
Slutsats: Studien visar att emittenter på den amerikanska marknaden signifikant underpresterar relativt både marknadsindex och branschindex under perioden. Studien visar även att det finns ett signifikant samband mellan operativt kassaflöde och abnormal avkastning samt att sambandets ekonomiska betydelse är större än både den för storlek och book-to-market.}},
 author    = {{Saanum, Olle and Wennberg, Frida and Bengtsson, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet}},
 year     = {{2021}},
}