Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Man vill inte uppfattas som klen - En studie om barnavårdsutredares utsatthet

Gunnarsson, Linda LU and Malmström, Emelie LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur socionomer upplever och hanterar den psykiska belastningen i sitt arbete med utredningsarbete av barn och ungdomar i socialtjänsten. Syftet var också att undersöka hur de intervjuade resonerar kring begreppet sekundärt trauma och möjligheter att tala om och förstå de psykologiska påfrestningarna de upplever i sin yrkesroll. Urvalet var målorienterat. Metoden som valts för denna kvalitativa studie var halvstrukturerade intervjuer med sju socialarbetare inom barnskyddet, två män och fem kvinnor. Fyra av dem arbetade fortfarande inom socialtjänsten, de andra tre hade avslutat sin anställning. De insamlade uppgifterna analyserades med hjälp av emotionssociologi och copingteori. Genom våra empiriska data... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur socionomer upplever och hanterar den psykiska belastningen i sitt arbete med utredningsarbete av barn och ungdomar i socialtjänsten. Syftet var också att undersöka hur de intervjuade resonerar kring begreppet sekundärt trauma och möjligheter att tala om och förstå de psykologiska påfrestningarna de upplever i sin yrkesroll. Urvalet var målorienterat. Metoden som valts för denna kvalitativa studie var halvstrukturerade intervjuer med sju socialarbetare inom barnskyddet, två män och fem kvinnor. Fyra av dem arbetade fortfarande inom socialtjänsten, de andra tre hade avslutat sin anställning. De insamlade uppgifterna analyserades med hjälp av emotionssociologi och copingteori. Genom våra empiriska data har vi fått en förståelse för hur barnavårdsutredare upplever sina arbetsplatser som kaotiska med hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Våra intervjupersoner har också beskrivit en önskan av att känna stöd från deras chef. Våra empiriska data har också gett oss inblick i våra intervjupersoners känsla av hur svårt och krävande deras arbete ibland är. I våra intervjuer har det framkommit hur effekterna av handledningen beror på hur handledningen är utformad, anpassningen till behoven på arbetsplatsen och de förhållanden som finns. Genom det stora gensvaret vi har fått, inte bara från våra intervjupersoner utan också från andra som har visat intresse för vår studie, har vi uppfattat att det finns en nyfikenhet och behov av information angående sekundärt trauma. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine how social workers in child welfare experience and manage the mental strain in their work with investigative work of children and young people in the social services. The aim was also to examine how the interviewees reasoned around the concept of secondary trauma and the concept's opportunities to talk about and understand the psychological strain they experience in their professional role. The selection was a goal-oriented selection. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with seven social workers in child welfare, two men and five females. Four of them still worked within social care, the other three had resigned and quit their employment. The data collected was... (More)
The aim of this study was to examine how social workers in child welfare experience and manage the mental strain in their work with investigative work of children and young people in the social services. The aim was also to examine how the interviewees reasoned around the concept of secondary trauma and the concept's opportunities to talk about and understand the psychological strain they experience in their professional role. The selection was a goal-oriented selection. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with seven social workers in child welfare, two men and five females. Four of them still worked within social care, the other three had resigned and quit their employment. The data collected was analysed using theory of emotional labour and coping theory. Through our empirical data, we have gained an understanding of how child welfare investigators experience their workplaces as chaotic with a high workload, high staff turnover and high sickness absence. Our interviewees have also described their wish to feel the support from their immediate manager. Our empirical data has also given us insight into our interviewees' sense of how difficult and demanding their work is at times. In our interviews, it has emerged how the impact of the tutorial depends on how the tutorial is designed, the adaptation to the needs in the workplace and the conditions that exist. Through the great response we have received, not only from our interviewees, but also from others that have shown interest in our study, we have perceived that there is a curiosity, and the need for information, concerning secondary trauma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Linda LU and Malmström, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
You do not want to be perceived as frail - A study of the vulnerability of child welfare investigators
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Emotional work theory, coping theory, child welfare, support of manager, secondary trauma
language
Swedish
id
9052178
date added to LUP
2021-06-10 15:35:22
date last changed
2021-06-10 15:35:22
@misc{9052178,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine how social workers in child welfare experience and manage the mental strain in their work with investigative work of children and young people in the social services. The aim was also to examine how the interviewees reasoned around the concept of secondary trauma and the concept's opportunities to talk about and understand the psychological strain they experience in their professional role. The selection was a goal-oriented selection. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with seven social workers in child welfare, two men and five females. Four of them still worked within social care, the other three had resigned and quit their employment. The data collected was analysed using theory of emotional labour and coping theory. Through our empirical data, we have gained an understanding of how child welfare investigators experience their workplaces as chaotic with a high workload, high staff turnover and high sickness absence. Our interviewees have also described their wish to feel the support from their immediate manager. Our empirical data has also given us insight into our interviewees' sense of how difficult and demanding their work is at times. In our interviews, it has emerged how the impact of the tutorial depends on how the tutorial is designed, the adaptation to the needs in the workplace and the conditions that exist. Through the great response we have received, not only from our interviewees, but also from others that have shown interest in our study, we have perceived that there is a curiosity, and the need for information, concerning secondary trauma.}},
 author    = {{Gunnarsson, Linda and Malmström, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Man vill inte uppfattas som klen - En studie om barnavårdsutredares utsatthet}},
 year     = {{2021}},
}