Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommuners hantering av skyddsrum vid planläggning och lovgivning

Björkman, Kajsa LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract
The purpose of shelters is to provide protection to the civilian population in case of war. Any new shelters have not been built in Sweden since 2002 but the population has increased. The national defense planning has been resumed because of changes in the security policy situation Europe. War against Sweden cannot be ruled out.

According to the 3rd chapter 9 § The Swedish Environmental Code (MB) it is clear that the prioritized areas for the resumed national defense planning are public interests. A prioritized area is the population protection where shelters are an important part. The population protection is also a public interest according to the 2nd chapter 6 § Planning and Building Act (PBL). Hence, shelters are a public interest... (More)
The purpose of shelters is to provide protection to the civilian population in case of war. Any new shelters have not been built in Sweden since 2002 but the population has increased. The national defense planning has been resumed because of changes in the security policy situation Europe. War against Sweden cannot be ruled out.

According to the 3rd chapter 9 § The Swedish Environmental Code (MB) it is clear that the prioritized areas for the resumed national defense planning are public interests. A prioritized area is the population protection where shelters are an important part. The population protection is also a public interest according to the 2nd chapter 6 § Planning and Building Act (PBL). Hence, shelters are a public interest in a double sense and shall be taken into account during planning and examination of permit.

The purpose of the master thesis is to look into the municipal treatment of shelters during planning and examination of permit. The master thesis has examined if there is a need of shelters, if the comprehensive plan mentions shelters, if it is a rule or an exception that shelters are taken into account during planning and examination of permit and if there is an uncertainty about the treatment of shelters during planning and examination of permit, to fulfill the purpose. Three studies have been made to be able to answer the issues: a study of the need of shelters, a study of the comprehensive plan and a survey study.

There is a probability that new construction of shelters begins in a near future. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) has said that shelters to protect 50 000 civilians need to be built. It is important that there are shelters in the areas decided by MSB, the so-called shelter areas. The result shows a need of shelters in almost 30 percent of the areas.

If there is a need of shelters and there is a decision to begin new construction of shelters, it is central to take this into account during planning. The study of comprehensive plan’s result shows that only two out of 50 municipalities mention shelters in the comprehensive plan. Regarding both planning and examination of permit 66 percent of shelters are taken into account. The shelters should be preserved, therefore it is important to take the existing shelters into account during examination of permit. During examination of permit shelters are taken into account by, between 59-84 percent of the municipalities, depending on the process.

The conclusion is that shelters are not prioritized during planning and examination of permit, even though there is a need. The master thesis shows that municipalities more frequently manage existing shelters and not future ones. The fact that municipalities do not take their responsibility for shelters today, means difficulties when new construction of shelters begins in the future. (Less)
Abstract (Swedish)
Skyddsrum ska tillgodose civilbefolkningens behov av fysiskt skydd vid väpnat angrepp. Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002 men befolkningen har ökat. Totalförsvarsplaneringen har återupptagits med anledning av att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förändrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

Av 3 kap. 9 § MB framgår att de prioriterade områdena för den återupptagna totalförsvarsplaneringen är allmänna intressen enligt PBL. Ett prioriterat område är befolkningsskyddet där skyddsrum är en viktig del. Befolkningsskyddet är även ett allmänt intresse enligt 2 kap. 6 § PBL. Följaktligen är skyddsrum ett allmänt intresse enligt PBL i dubbel bemärkelse och ska beaktas vid planläggning och... (More)
Skyddsrum ska tillgodose civilbefolkningens behov av fysiskt skydd vid väpnat angrepp. Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002 men befolkningen har ökat. Totalförsvarsplaneringen har återupptagits med anledning av att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förändrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

Av 3 kap. 9 § MB framgår att de prioriterade områdena för den återupptagna totalförsvarsplaneringen är allmänna intressen enligt PBL. Ett prioriterat område är befolkningsskyddet där skyddsrum är en viktig del. Befolkningsskyddet är även ett allmänt intresse enligt 2 kap. 6 § PBL. Följaktligen är skyddsrum ett allmänt intresse enligt PBL i dubbel bemärkelse och ska beaktas vid planläggning och lovgivning.

Syftet med examensarbetet är att kartlägga kommuners hantering av skyddsrum vid planläggning och lovgivning. För att uppfylla syftet har examensarbetet undersökt om skyddsbehov finns, om skyddsrum redovisas i översiktsplan, om det är regel eller undantag att beakta skyddsrum vid planläggning och lovgivning och om osäkerhet finns angående hanteringen av skyddsrum vid planläggning och lovgivning. För att kunna besvara frågeställningarna har tre studier genomförts: en studie av skyddsrumsbehov, en ÖP-studie och en enkätstudie.

Det är sannolikt att nybyggnation av skyddsrum inleds i en nära framtid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har anfört att 50 000 skyddsrumsplatser behöver byggas. Det är av störst betydelse att skyddsrum finns i de av MSB utpekade skyddsrumstätorterna. Av denna anledning har studien av skyddsrumsbehov gjorts på tätorter som också är skyddsrumstätorter. Resultatet visar att det finns ett underskott av skyddsrumsplatser i nästan 30 procent av studiens tätorter. Om ett underskott av skyddsrumsplatser finns samt riksdag och regering beslutar att återuppta nybyggnation av skyddsrum, är det centralt att beakta skyddsrum vid planläggning. Resultatet av ÖP-studien visar att endast två av 50 undersökta kommuner redovisar skyddsrum i översiktsplanen idag. Generellt för både detaljplanläggning och lovgivning beaktas skyddsrum i 66 procent av kommunerna, enligt enkätstudien. Skyddsrumsbeståndet ska bevaras enligt riksdagen. Vid lovgivning är det viktigt att befintligt skyddsrumsbestånd beaktas så att inte skyddsförmågan försämras. Vid bygglov/bygglovsanmälan och rivningslov beaktas skyddsrummen i 59 procent respektive 84 procent av kommunerna genom information till byggherre eller fastighetsägare.

Resultaten leder till slutsatsen att skyddsrummen inte har någon prioritet vid planläggning och lovgivning, trots en avsaknad av tillräckligt skydd till befolkningen. Kommunerna har enklare att se till befintliga skyddsrum och inte framtida, varför skyddsrummen beaktas i högre grad vid detaljplaneläggning och lovgivning än vid översiktsplanering. Att kommuner inte tar sitt skyddsrumsansvar idag innebär sämre förutsättningar inför eventuell omställning till nybyggnation av skyddsrum i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
The municipal treatment of shelters during planning and examination of permit
course
VFTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Skyddsrum, befolkningsskydd, totalförsvarets intressen, allmänna intressen, planläggning, lovgivning, kommun
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5478 SE
language
Swedish
id
9052814
date added to LUP
2021-06-14 12:49:14
date last changed
2021-06-14 12:49:14
@misc{9052814,
 abstract   = {{The purpose of shelters is to provide protection to the civilian population in case of war. Any new shelters have not been built in Sweden since 2002 but the population has increased. The national defense planning has been resumed because of changes in the security policy situation Europe. War against Sweden cannot be ruled out.

According to the 3rd chapter 9 § The Swedish Environmental Code (MB) it is clear that the prioritized areas for the resumed national defense planning are public interests. A prioritized area is the population protection where shelters are an important part. The population protection is also a public interest according to the 2nd chapter 6 § Planning and Building Act (PBL). Hence, shelters are a public interest in a double sense and shall be taken into account during planning and examination of permit.

The purpose of the master thesis is to look into the municipal treatment of shelters during planning and examination of permit. The master thesis has examined if there is a need of shelters, if the comprehensive plan mentions shelters, if it is a rule or an exception that shelters are taken into account during planning and examination of permit and if there is an uncertainty about the treatment of shelters during planning and examination of permit, to fulfill the purpose. Three studies have been made to be able to answer the issues: a study of the need of shelters, a study of the comprehensive plan and a survey study. 

There is a probability that new construction of shelters begins in a near future. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) has said that shelters to protect 50 000 civilians need to be built. It is important that there are shelters in the areas decided by MSB, the so-called shelter areas. The result shows a need of shelters in almost 30 percent of the areas. 

If there is a need of shelters and there is a decision to begin new construction of shelters, it is central to take this into account during planning. The study of comprehensive plan’s result shows that only two out of 50 municipalities mention shelters in the comprehensive plan. Regarding both planning and examination of permit 66 percent of shelters are taken into account. The shelters should be preserved, therefore it is important to take the existing shelters into account during examination of permit. During examination of permit shelters are taken into account by, between 59-84 percent of the municipalities, depending on the process.

The conclusion is that shelters are not prioritized during planning and examination of permit, even though there is a need. The master thesis shows that municipalities more frequently manage existing shelters and not future ones. The fact that municipalities do not take their responsibility for shelters today, means difficulties when new construction of shelters begins in the future.}},
 author    = {{Björkman, Kajsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommuners hantering av skyddsrum vid planläggning och lovgivning}},
 year     = {{2021}},
}