Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeutiska interventioner i grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd - En litteraturöversikt

Palm Sydoff, Cassandra LU and Olsson, Moa LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: På grund av otillräcklig stöttning och anpassning inom grundskolan når mindre än hälften av barnen med autismspektrumtillstånd (AST) kunskapsmålen. Internationella erfarenheter och studier av arbetsterapeutiska interventioner för att stödja dessa elever visar på positiva effekter avseende aktivitetsutförande och skolresultat. I Sverige är dock användningen av arbetsterapeutiska interventioner begränsad för elever med autismspektrumtillstånd.
Syfte: Att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner inom grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd.
Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Vid sökning av artiklar användes databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMED och 12 artiklar inkluderades i det slutliga... (More)
Bakgrund: På grund av otillräcklig stöttning och anpassning inom grundskolan når mindre än hälften av barnen med autismspektrumtillstånd (AST) kunskapsmålen. Internationella erfarenheter och studier av arbetsterapeutiska interventioner för att stödja dessa elever visar på positiva effekter avseende aktivitetsutförande och skolresultat. I Sverige är dock användningen av arbetsterapeutiska interventioner begränsad för elever med autismspektrumtillstånd.
Syfte: Att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner inom grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd.
Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Vid sökning av artiklar användes databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMED och 12 artiklar inkluderades i det slutliga urvalet. Artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys.
Resultat: Huvudresultatet var att arbetsterapeutiska interventioner i skolan bidrog till signifikanta förändringar eller förbättringar i Självreglerande beteende, Sociala förmågor Sensorisk bearbetning och Självständighet hos barn med AST. Effekter av terapibollar och viktvästar visade sig vara svåra att utvärdera. Studien visade också att behovet av individuella anpassningar spelar stor roll för effekterna av de arbetsterapeutiska interventionerna.
Slutsats: Denna litteraturöversikt kan bidra med ökad kunskap om arbetsterapi i skolan och hur barn med AST kan stöttas och stödjas genom arbetsterapeutiska åtgärder så de får likvärdiga förutsättningar till utveckling och utbildning som sina typiskt utvecklade klasskamrater. Det av tydligt samhällsintresse att fortsatt följa hur arbetsterapi bättre kan integreras i skolorna i Sverige, särskilt för barn med funktionsnedsättningar. (Less)
Popular Abstract
Background: Due to insufficient support and adaptions in compulsory school, less than half of the children with autism spectrum disorder (ASD) reach their academic goals. International experiences and studies of occupational therapy interventions for these children show positive effects regarding occupational performance and school results. In Sweden, however, the use of occupational therapy interventions is limited for students with ASD.
Aim: To provide an overview of occupational therapy interventions used within compulsory schools for children with ASD.
Method: The study was designed as a literature review. The databases CINAHL, PsycINFO and PubMed was searched, and 12 articles were finally included. Manifest content analysis was used... (More)
Background: Due to insufficient support and adaptions in compulsory school, less than half of the children with autism spectrum disorder (ASD) reach their academic goals. International experiences and studies of occupational therapy interventions for these children show positive effects regarding occupational performance and school results. In Sweden, however, the use of occupational therapy interventions is limited for students with ASD.
Aim: To provide an overview of occupational therapy interventions used within compulsory schools for children with ASD.
Method: The study was designed as a literature review. The databases CINAHL, PsycINFO and PubMed was searched, and 12 articles were finally included. Manifest content analysis was used to analyze the articles.
Results: The main results were that occupational therapy interventions in compulsory school contributed to significant changes or improvements in Self-regulating behavior, Social skills, Sensory processing, and Independence for children with ASD. The effect of therapy balls and weight vests proved to be difficult to evaluate. The study also showed that individual adaptions are crucial for the effects of occupational therapy interventions.
Conclusion: This literature review can expand knowledge about occupational therapy in school and how occupational therapy interventions can support children with ASD, so they have equal opportunities for development and education as their typically developed classmates. It is of clear societal interest to continue following how occupational therapy can be better integrated in Swedish schools, especially for children with functional limitations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm Sydoff, Cassandra LU and Olsson, Moa LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Autismspektrumtillstånd, Arbetsterapi, Skola, Autism i skola, Autism spectrum disorder, Occupational Therapy, School, Autism in school.
language
Swedish
id
9052987
date added to LUP
2021-06-16 15:43:06
date last changed
2021-06-16 15:43:06
@misc{9052987,
 abstract   = {{Bakgrund: På grund av otillräcklig stöttning och anpassning inom grundskolan når mindre än hälften av barnen med autismspektrumtillstånd (AST) kunskapsmålen. Internationella erfarenheter och studier av arbetsterapeutiska interventioner för att stödja dessa elever visar på positiva effekter avseende aktivitetsutförande och skolresultat. I Sverige är dock användningen av arbetsterapeutiska interventioner begränsad för elever med autismspektrumtillstånd.
Syfte: Att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner inom grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd.
Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Vid sökning av artiklar användes databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMED och 12 artiklar inkluderades i det slutliga urvalet. Artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys.
Resultat: Huvudresultatet var att arbetsterapeutiska interventioner i skolan bidrog till signifikanta förändringar eller förbättringar i Självreglerande beteende, Sociala förmågor Sensorisk bearbetning och Självständighet hos barn med AST. Effekter av terapibollar och viktvästar visade sig vara svåra att utvärdera. Studien visade också att behovet av individuella anpassningar spelar stor roll för effekterna av de arbetsterapeutiska interventionerna.
Slutsats: Denna litteraturöversikt kan bidra med ökad kunskap om arbetsterapi i skolan och hur barn med AST kan stöttas och stödjas genom arbetsterapeutiska åtgärder så de får likvärdiga förutsättningar till utveckling och utbildning som sina typiskt utvecklade klasskamrater. Det av tydligt samhällsintresse att fortsatt följa hur arbetsterapi bättre kan integreras i skolorna i Sverige, särskilt för barn med funktionsnedsättningar.}},
 author    = {{Palm Sydoff, Cassandra and Olsson, Moa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeutiska interventioner i grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd - En litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}