Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förintelsens röster : en kvalitativ fallstudie om behandlingen av polska koncentrationslägerfångar enligt vittnesmålen från det världsunika Polska källinstitutet

Vihinen, Jasmin LU (2021) HISK37 20211
History
Abstract (Swedish)
Vittnesmålen i Polska källinstitutet i Lund utgör idag en unik intervjuskatt som saknar motstycke! Föreliggande komparativa fallstudie analyserar hur förintelseöverlevande behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. I undersökningen tillämpas flera olika metoder bl.a. kvalitativ textanalys i kombination med en kvantitativ metodik. Därtill tar studien avstamp i diverse teoretiska perspektiv dvs. genusperspektiv, ett social- och kulturhistoriskt perspektiv samt konstruktion av ett ”vi” och ”dem”, i syfte att strukturera och placera in denna i en förklarande kontext. Resultaten indikerar följaktligen att barnen behandlades generellt bättre än äldre, men även de... (More)
Vittnesmålen i Polska källinstitutet i Lund utgör idag en unik intervjuskatt som saknar motstycke! Föreliggande komparativa fallstudie analyserar hur förintelseöverlevande behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. I undersökningen tillämpas flera olika metoder bl.a. kvalitativ textanalys i kombination med en kvantitativ metodik. Därtill tar studien avstamp i diverse teoretiska perspektiv dvs. genusperspektiv, ett social- och kulturhistoriskt perspektiv samt konstruktion av ett ”vi” och ”dem”, i syfte att strukturera och placera in denna i en förklarande kontext. Resultaten indikerar följaktligen att barnen behandlades generellt bättre än äldre, men även de utsattes för bestraffningar, grov misshandel samt likvidering i gaskamrarna. Vidare exemplifieras otaliga brott mot mänskligheten samt folkmord däribland tortyr, medicinska experiment, våldtäkt, systematiskt dödande av medlemmar inom olika folkgrupper, svält samt tvångssteriliseringar. Arbetslägren kunde ha bättre tillgång till faciliteter men, däremot förekom ofta mer misshandel än i koncentrationslägren. Följaktligen var behandlingen av de internerade extremt inhuman oavsett var man var fängslad men, det förekom ändå olika grader av helvetet. I frågan om vilka yrken som anknyter till de stereotypa könsrollerna indikerar fallstudien att de äldres yrken har en starkare koppling till dessa samt de samhälleliga normerna om manligt och kvinnligt. Ytterligare belyser undersökningen att i lägren beaktades generellt inte arbetsfördelningen i relation till dåtidens könsnormer- och roller. Följaktligen åskådliggörs den normbrytande arbetsuppgiftsfördelningen där både kvinnor och män utförde det tunga arbetet i koncentration- och arbetslägren, samtidigt som de övertog varandras karakteristiskt könskodade arbetsuppgifter. Baserat på den kvalitativa samt kvantitativa textanalysen behandlades diverse fångar obeskrivligt brutalt med åtskilliga skildringar av fysisk och psykisk våldsutövning ex. misshandel, förhör under tortyr, terror, kollektiva bestraffningar, tvångsarbete och strategiskt sexuellt våld. (Less)
Popular Abstract
The witness testimonies at the Polish Research Institute archive in Lund constitute today a unique and unparalleled interview gem! The subsequent comparative case study analyses how Holocaust survivors were treated in the concentration camps and how this is described in the Polish witness testimonies about the Holocaust from 1945 - 1946. Several different methods are applied in the study including a qualitative text analysis in combination with a quantitative methodology. In addition, the research study is based on various theoretical perspectives i.e. gender perspective, a social- and cultural historical analysis and the construction of a "we" and "them", in order to structure and place this in an explanatory context. The results thus... (More)
The witness testimonies at the Polish Research Institute archive in Lund constitute today a unique and unparalleled interview gem! The subsequent comparative case study analyses how Holocaust survivors were treated in the concentration camps and how this is described in the Polish witness testimonies about the Holocaust from 1945 - 1946. Several different methods are applied in the study including a qualitative text analysis in combination with a quantitative methodology. In addition, the research study is based on various theoretical perspectives i.e. gender perspective, a social- and cultural historical analysis and the construction of a "we" and "them", in order to structure and place this in an explanatory context. The results thus indicate that children were generally treated better than the elderly, but even they were subjected to punishment, aggravated assault and liquidation in the gas chambers. Furthermore, countless crimes against humanity as well as genocide are exemplified including; torture, medical experiments, rape, systematic killing of members of various groups, starvation and forced sterilization. The labour camps could have better access to facilities but, on the other hand, often more abuse occurred there than in the concentration camps. Consequently, the treatment of the internees was extremely inhumane regardless of where one was imprisoned but, still varying degrees of hell emerged. Regarding the question of which occupations relate to the stereotypical gender roles, research indicates that the occupations of the elderly are strongly connected to these and also to the societal norms of masculinity and femininity. The case study further demonstrates that the division of work in the camps was generally not
related to the gender norms and roles of the time. Accordingly, the norm-breaking division of labour is illustrated, where both women and men performed immensely heavy work in the concentration- and labour camps. Simultaneously they obtained each other’s characteristically gender-coded tasks. Based on the qualitative and quantitative text analysis, one can observe how various prisoners were treated extremely brutally with numerous depictions of physical and mental violence e.g. assault, interrogation under torture and terror. Additionally,
collective punishments, forced labour and strategic sexual violence formed the daily life of camp prisoners. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vihinen, Jasmin LU
supervisor
organization
course
HISK37 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
treatment, witness testimonies, The Holocaust, PIZ archive, concentration camps, Polish, gender roles, genocide, behandling, vittnesmål, Förintelsen, PIZ arkivet, koncentrationsläger, polsk, könsroller, folkmord
language
Swedish
id
9053442
date added to LUP
2021-06-23 13:56:12
date last changed
2021-06-23 13:56:12
@misc{9053442,
 abstract   = {{Vittnesmålen i Polska källinstitutet i Lund utgör idag en unik intervjuskatt som saknar motstycke! Föreliggande komparativa fallstudie analyserar hur förintelseöverlevande behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. I undersökningen tillämpas flera olika metoder bl.a. kvalitativ textanalys i kombination med en kvantitativ metodik. Därtill tar studien avstamp i diverse teoretiska perspektiv dvs. genusperspektiv, ett social- och kulturhistoriskt perspektiv samt konstruktion av ett ”vi” och ”dem”, i syfte att strukturera och placera in denna i en förklarande kontext. Resultaten indikerar följaktligen att barnen behandlades generellt bättre än äldre, men även de utsattes för bestraffningar, grov misshandel samt likvidering i gaskamrarna. Vidare exemplifieras otaliga brott mot mänskligheten samt folkmord däribland tortyr, medicinska experiment, våldtäkt, systematiskt dödande av medlemmar inom olika folkgrupper, svält samt tvångssteriliseringar. Arbetslägren kunde ha bättre tillgång till faciliteter men, däremot förekom ofta mer misshandel än i koncentrationslägren. Följaktligen var behandlingen av de internerade extremt inhuman oavsett var man var fängslad men, det förekom ändå olika grader av helvetet. I frågan om vilka yrken som anknyter till de stereotypa könsrollerna indikerar fallstudien att de äldres yrken har en starkare koppling till dessa samt de samhälleliga normerna om manligt och kvinnligt. Ytterligare belyser undersökningen att i lägren beaktades generellt inte arbetsfördelningen i relation till dåtidens könsnormer- och roller. Följaktligen åskådliggörs den normbrytande arbetsuppgiftsfördelningen där både kvinnor och män utförde det tunga arbetet i koncentration- och arbetslägren, samtidigt som de övertog varandras karakteristiskt könskodade arbetsuppgifter. Baserat på den kvalitativa samt kvantitativa textanalysen behandlades diverse fångar obeskrivligt brutalt med åtskilliga skildringar av fysisk och psykisk våldsutövning ex. misshandel, förhör under tortyr, terror, kollektiva bestraffningar, tvångsarbete och strategiskt sexuellt våld.}},
 author    = {{Vihinen, Jasmin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förintelsens röster : en kvalitativ fallstudie om behandlingen av polska koncentrationslägerfångar enligt vittnesmålen från det världsunika Polska källinstitutet}},
 year     = {{2021}},
}