Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Future Generations: Fundamental or an Afterthought?

Bolton, Paulina LU (2021) LAGM01 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det finns just nu momentum för att stängda de luckor i lagstiftningen kring företags ansvar för negativa effekter på mänskliga rättigheter. En av de mest ambitiösa åtagandena hittills är initiativet till ett EU-direktiv med syfte att kräva skälig aktsamhet (så kallad ”due diligence”) och ansvar från företag för påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Ett lagförslag förväntas komma under sommaren i år (2021). Historiskt sett har barns rättigheter varit en fråga i marginalerna i förhållande till företagsansvar för mänskliga rättigheter. Men kännedomen växer angående vidden av barns rättigheter som kan påverkas av företags aktiviteter. Därmed växer också förväntningarna på företag att förebygga och minska förekomsten av dessa risker och... (More)
Det finns just nu momentum för att stängda de luckor i lagstiftningen kring företags ansvar för negativa effekter på mänskliga rättigheter. En av de mest ambitiösa åtagandena hittills är initiativet till ett EU-direktiv med syfte att kräva skälig aktsamhet (så kallad ”due diligence”) och ansvar från företag för påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Ett lagförslag förväntas komma under sommaren i år (2021). Historiskt sett har barns rättigheter varit en fråga i marginalerna i förhållande till företagsansvar för mänskliga rättigheter. Men kännedomen växer angående vidden av barns rättigheter som kan påverkas av företags aktiviteter. Därmed växer också förväntningarna på företag att förebygga och minska förekomsten av dessa risker och deras konsekvenser. Barn påverkas oproportionerligt och på annorlunda sätt jämfört med vuxna av kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Samtidigt står barn inför ytterligare hinder i att göra sina röster hörda för att påpeka kränkningar och för att tillgodose sig kompensation. Därmed är det viktigt att försäkra sig om att barns rättigheter är tillbörligt integrerade i det kommande EU-direktivet.

Syftet med denna uppsatsen är därför att utforska hur barn och deras rättigheter är karaktäriserade och integrerade i förarbetet till Direktivet. Utöver det, att även svara på frågorna om huruvida Direktivet borde innehålla specifika skyldigheter gentemot barn, och om så är fallet, vilka skyldigheter det borde vara.

Analysen av förarbetet visar att barn beskrivs som en sårbar grupp med stora risker för allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Trots detta har det inte lagts mycket uppmärksamhet på att analysera vilka åtgärder som är effektiva för att försäkra sig om att dessa specifika kränkningar förhindras. Vidare så har barns rättigheter kopplat till deltagande, t.ex. att få sina
åsikter hörda och beaktade försummats.

Uppsatsen drar vidare slutsatsen att utan specifika skyldigheter gentemot barn så finns det inga bevis som säger att deras rättigheter kommer att vara skyddade och beaktade i ett generellt direktiv som detta om mänskliga rättigheter. Åtgärderna som föreslagits i förarbetet är inte tillräckliga för
att se till att barns rättigheter beaktas i due diligence processer.

Istället föreslår uppsatsen att ett obligatoriskt barnrättsperspektiv i företags due diligence processer bättre skulle kunna säkerställa att barnrättsrisker hanteras på ett effektivt och holistiskt sätt. Sådana processer måste även ta hänsyn till barns rättigheter kring deltagande för att på ett fullgott sätt kunna få en komplett bild av hur ett företag påverkar barns rättigheter.

Att kräva specifika skyldigheter gentemot barn är också i linje med EUs konstitutionella skyldighet att upprätthålla barnets bästa som en primär faktor i alla policyområden. (Less)
Popular Abstract
Momentum is building for closing the regulatory gaps on business responsibility for adverse human rights impacts. One of the most ambitious actions so far is the initiative for an EU directive on corporate due diligence and accountability for human rights and the environment. A proposal for the provisions of the directive is expected this summer (2021). Historically children’s rights have been topic in the margins of the discourse of business and human rights. But awareness is growing on the many aspects of children’s rights that can be impacted by business operations, and thereby a growing expectation on businesses to address these concerns. Children both experience
human rights impacts in disproportionate and differentiated ways... (More)
Momentum is building for closing the regulatory gaps on business responsibility for adverse human rights impacts. One of the most ambitious actions so far is the initiative for an EU directive on corporate due diligence and accountability for human rights and the environment. A proposal for the provisions of the directive is expected this summer (2021). Historically children’s rights have been topic in the margins of the discourse of business and human rights. But awareness is growing on the many aspects of children’s rights that can be impacted by business operations, and thereby a growing expectation on businesses to address these concerns. Children both experience
human rights impacts in disproportionate and differentiated ways compared to adults, and children face additional barriers in voicing their grievances and accessing remedy. Thus, it is important to ensure that children’s rights are properly incorporated in the upcoming EU directive.

The purpose of this thesis is therefore to examine how children and their rights have been characterized and incorporated in the preparatory work informing the Directive. Additionally, to answer the questions of whether there needs to be specific obligations towards children in the Directive, and if so, what those obligations should be.

Analysing all preparatory work, the thesis concludes that although children have been characterized as a vulnerable group facing risks of severe human rights impacts, very little attention has been given to investigate effective measures to prevent these impacts from materializing. Additionally, children’s participatory rights have almost completely been omitted.

The thesis further concludes that without specific obligations towards children, there is no evidence saying that a general human rights framework will sufficiently protect children’s rights from adverse business impacts. The measures offered in the preparatory work are not adequate in order to ensure that children’s rights are addressed in business due diligences processes.

Instead the thesis suggests that requiring a mandatory child rights perspective in businesses’ due diligence processes can better ensure that children’s rights are addressed holistically. Such processes must ensure that children’s participatory rights are respected in order to fully capture the complete picture of a business’ impact in children’s rights.

Requiring special attention to children as a group also aligns with EU’s constitutional obligation to uphold the best interest of the child as a primary consideration in all policy areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolton, Paulina LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
business and human rights, international human rights law, children's rights, corporate sustainability
language
English
id
9054073
date added to LUP
2021-06-15 15:43:41
date last changed
2021-06-15 15:43:41
@misc{9054073,
 abstract   = {{Det finns just nu momentum för att stängda de luckor i lagstiftningen kring företags ansvar för negativa effekter på mänskliga rättigheter. En av de mest ambitiösa åtagandena hittills är initiativet till ett EU-direktiv med syfte att kräva skälig aktsamhet (så kallad ”due diligence”) och ansvar från företag för påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Ett lagförslag förväntas komma under sommaren i år (2021). Historiskt sett har barns rättigheter varit en fråga i marginalerna i förhållande till företagsansvar för mänskliga rättigheter. Men kännedomen växer angående vidden av barns rättigheter som kan påverkas av företags aktiviteter. Därmed växer också förväntningarna på företag att förebygga och minska förekomsten av dessa risker och deras konsekvenser. Barn påverkas oproportionerligt och på annorlunda sätt jämfört med vuxna av kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Samtidigt står barn inför ytterligare hinder i att göra sina röster hörda för att påpeka kränkningar och för att tillgodose sig kompensation. Därmed är det viktigt att försäkra sig om att barns rättigheter är tillbörligt integrerade i det kommande EU-direktivet.

Syftet med denna uppsatsen är därför att utforska hur barn och deras rättigheter är karaktäriserade och integrerade i förarbetet till Direktivet. Utöver det, att även svara på frågorna om huruvida Direktivet borde innehålla specifika skyldigheter gentemot barn, och om så är fallet, vilka skyldigheter det borde vara.

Analysen av förarbetet visar att barn beskrivs som en sårbar grupp med stora risker för allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Trots detta har det inte lagts mycket uppmärksamhet på att analysera vilka åtgärder som är effektiva för att försäkra sig om att dessa specifika kränkningar förhindras. Vidare så har barns rättigheter kopplat till deltagande, t.ex. att få sina
åsikter hörda och beaktade försummats.

Uppsatsen drar vidare slutsatsen att utan specifika skyldigheter gentemot barn så finns det inga bevis som säger att deras rättigheter kommer att vara skyddade och beaktade i ett generellt direktiv som detta om mänskliga rättigheter. Åtgärderna som föreslagits i förarbetet är inte tillräckliga för
att se till att barns rättigheter beaktas i due diligence processer.

Istället föreslår uppsatsen att ett obligatoriskt barnrättsperspektiv i företags due diligence processer bättre skulle kunna säkerställa att barnrättsrisker hanteras på ett effektivt och holistiskt sätt. Sådana processer måste även ta hänsyn till barns rättigheter kring deltagande för att på ett fullgott sätt kunna få en komplett bild av hur ett företag påverkar barns rättigheter.

Att kräva specifika skyldigheter gentemot barn är också i linje med EUs konstitutionella skyldighet att upprätthålla barnets bästa som en primär faktor i alla policyområden.}},
 author    = {{Bolton, Paulina}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Future Generations: Fundamental or an Afterthought?}},
 year     = {{2021}},
}