Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

Al Saidi, Ashraf LU and Begzad, Ghulam Murtaza (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). Idag är singelolyckor ett stort problem inom trafiksäkerheten för gående och cyklister. I statistiken om allvarligt skadade i transportsystemet mellan 2006 och 2017 syns att mellan 1 600 – 2 200 personer skadades i samband med cykel som transportmedel och mellan 1 800 – 3 700 fotgängare skadades. En av åtgärderna för att minska konsekvensen vid olyckor är användandet av fallvänlig asfalt. Dock är detta en ny produkt och mycket är ej ännu undersökt med denna typ av beläggning.
Syftet med... (More)
Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). Idag är singelolyckor ett stort problem inom trafiksäkerheten för gående och cyklister. I statistiken om allvarligt skadade i transportsystemet mellan 2006 och 2017 syns att mellan 1 600 – 2 200 personer skadades i samband med cykel som transportmedel och mellan 1 800 – 3 700 fotgängare skadades. En av åtgärderna för att minska konsekvensen vid olyckor är användandet av fallvänlig asfalt. Dock är detta en ny produkt och mycket är ej ännu undersökt med denna typ av beläggning.
Syftet med examensarbete är att skapa ett underlag som kan fungera som stöd vid försök att hitta den optimala arbetsrecept för den fallvänliga asfalten. Resultatet från examensarbetet skall kunna används för att förbättra det befintliga arbetsreceptet.
Arbetet fokuserade på en litteraturstudie där relevanta publicerade rapporter och texter studerades. Därefter genomfördes undersökningar i laboratorium där fem olika asfaltbeläggningar i form av cylindriska provkroppar framställdes och testades. Beläggningarna bestod av referens (ABT8) och fyra olika gummiblandningar, med olika mängd förbehandlat gummi, olika tider mellan asfaltblandningen och tiden för förbehandlingen av gummi. Dessa kompakterades och Marshallstabiliteten testades för provkroppar efter 1, 7 respektive 14 dygn, samt för provkroppar lagrade i luft respektive i vatten. Experimentella mätningar genomfördes också i arbetet med syftet till att beräkna kompaktdensiteten och hålrumshalten för beläggningarna.
Resultatet visar att gummiasfalten har, oberoende av sort, en betydligt lägre styvhet jämfört med referensen (ABT8). Framställnings- och testmetoden är inte utvecklad för denna typ av beläggning och kanske därför är inte representativ innan den utvecklats vidare.
Slutsatser som kan dras av litteraturstudien är:
• Den fallvänliga asfalten kan minska skadegrad då den är fyra till fem gångar mjukare än den vanliga asfalten.
• Den fallvänliga beläggningen kan vara avgörande för att undvika allvarliga skador eller åtminstone lindra konsekvenserna av fallolyckor.
• Relationen mellan bitumen och gummit behöver studeras med mycket noggrannhet då gummit suger upp en viss del av bitumen under förbehandling av modifierad bitumen vilket är okänd.
• Livslängden är inte bestämt då beläggningen är fortfarande under utveckling.
Baserad på laboratoriestudie dras följande slutsatser:
• Marshallstablitetstestet är inte användbar för gummibeläggningar i sin nuvarande utformning.
• Analys av resultatet för hållfastheten i de både studerande punkter är nästa lika vilket kan utnyttjas vid en vidare utveckling av Marshallstabilitetsmetoden.
• Temperaturen spelar en avgörande roll vid blandning och kompaktering.
• Förbättring i kompaktering av provkropparna kan ske via mer antal slags eller mer gildmassans vikt (Less)
Popular Abstract
The Swedish cycle path network consists of approximately 22,800 km roads. These are divided into state cycle paths (about 2,800 km or 12.29 percent), municipal cycle paths (about 18,900 km or 82.89 percent) and individual cycle paths (about 1,100 km or 4.82 percent).
Today, single accidents are a major problem in road safety for pedestrians and cyclists. The statistics on serious injuries in the transport system between 2006 and 2017 show that approximately 1,600 – 2,200 people were injured with bicycles as a means of transport and about 1,800 – 3,700 pedestrians were injured. One of the methods to reduce the severity of falling accidents is the use of fall friendly pavement. This type of pavement is relatively new though and requires... (More)
The Swedish cycle path network consists of approximately 22,800 km roads. These are divided into state cycle paths (about 2,800 km or 12.29 percent), municipal cycle paths (about 18,900 km or 82.89 percent) and individual cycle paths (about 1,100 km or 4.82 percent).
Today, single accidents are a major problem in road safety for pedestrians and cyclists. The statistics on serious injuries in the transport system between 2006 and 2017 show that approximately 1,600 – 2,200 people were injured with bicycles as a means of transport and about 1,800 – 3,700 pedestrians were injured. One of the methods to reduce the severity of falling accidents is the use of fall friendly pavement. This type of pavement is relatively new though and requires further investigation.
The purpose of this thesis is to create a foundation that can serve as support when trying to find out the optimal work recipe for the fall-friendly asphalt. The results of this project can be used to improve the existing work recipe.
This thesis focused on a literature study where relevant published reports and texts were studied. Subsequently, research was carried out in the laboratory where five different asphalt mixtures in the form of cylindrical bodies were produced. These consisted of one reference (ABT8) and four different rubber mixtures, with different amounts of pre-treated rubber material, with different times between pre-treatment and asphalt mixing, either 0 hours or 24 hours. These were compacted and the Marshall stability were tested for the asphalt mixtures after 1, 7 and 14 days respectively. Also investigated was the impact of dry storage in air and storage in water. Experimental methods were also carried out with the aim of measuring the compact density and air voids content of the mixtures.
The results show that the rubber asphalt has a significantly lower stiffness compared to the reference (ABT8). The method of production is not developed for this type of asphalt and may therefore not be representative until further development.
Conclusions that can be drawn from the literature study are:
• The fall-friendly asphalt can reduce the degree of damage as it is four to five times softer than the usual asphalt.
• The fall-friendly asphalt can be operative to avoid serious injury or at least mitigate the consequences of falls.
• The relationship between bitumen and rubber needs to be studied with a lot of accuracy as the rubber absorbs a certain part of bitumen during the pre-treatment of modified bitumen which is unknown.
• The lifespan is not determined as the asphalt is still in development.
Based on laboratory study, the following conclusions are drawn:
• The Marshall staple test is not useful for rubber asphalt in its current design.
• Analysis and results of stiffness in both points is almost similar which can be used then in the further development of the Marshall stability method.
• Temperature plays an important role in mixing and compacting.
• Improvement in compaction of the impactors can be obtained through increasing the number of compacting, or the weight of the hammer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al Saidi, Ashraf LU and Begzad, Ghulam Murtaza
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Gång- och cykelbanor, gummiasfalt, modifiering, gummigranulat, bitumen, Marshallstabilitet, hållrumshalt.
language
Swedish
id
9054738
date added to LUP
2021-06-17 08:40:18
date last changed
2021-06-17 08:40:18
@misc{9054738,
 abstract   = {{Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). Idag är singelolyckor ett stort problem inom trafiksäkerheten för gående och cyklister. I statistiken om allvarligt skadade i transportsystemet mellan 2006 och 2017 syns att mellan 1 600 – 2 200 personer skadades i samband med cykel som transportmedel och mellan 1 800 – 3 700 fotgängare skadades. En av åtgärderna för att minska konsekvensen vid olyckor är användandet av fallvänlig asfalt. Dock är detta en ny produkt och mycket är ej ännu undersökt med denna typ av beläggning.
Syftet med examensarbete är att skapa ett underlag som kan fungera som stöd vid försök att hitta den optimala arbetsrecept för den fallvänliga asfalten. Resultatet från examensarbetet skall kunna används för att förbättra det befintliga arbetsreceptet. 
Arbetet fokuserade på en litteraturstudie där relevanta publicerade rapporter och texter studerades. Därefter genomfördes undersökningar i laboratorium där fem olika asfaltbeläggningar i form av cylindriska provkroppar framställdes och testades. Beläggningarna bestod av referens (ABT8) och fyra olika gummiblandningar, med olika mängd förbehandlat gummi, olika tider mellan asfaltblandningen och tiden för förbehandlingen av gummi. Dessa kompakterades och Marshallstabiliteten testades för provkroppar efter 1, 7 respektive 14 dygn, samt för provkroppar lagrade i luft respektive i vatten. Experimentella mätningar genomfördes också i arbetet med syftet till att beräkna kompaktdensiteten och hålrumshalten för beläggningarna. 
Resultatet visar att gummiasfalten har, oberoende av sort, en betydligt lägre styvhet jämfört med referensen (ABT8). Framställnings- och testmetoden är inte utvecklad för denna typ av beläggning och kanske därför är inte representativ innan den utvecklats vidare. 
Slutsatser som kan dras av litteraturstudien är:
• Den fallvänliga asfalten kan minska skadegrad då den är fyra till fem gångar mjukare än den vanliga asfalten.
• Den fallvänliga beläggningen kan vara avgörande för att undvika allvarliga skador eller åtminstone lindra konsekvenserna av fallolyckor.
• Relationen mellan bitumen och gummit behöver studeras med mycket noggrannhet då gummit suger upp en viss del av bitumen under förbehandling av modifierad bitumen vilket är okänd.
• Livslängden är inte bestämt då beläggningen är fortfarande under utveckling.
Baserad på laboratoriestudie dras följande slutsatser:
• Marshallstablitetstestet är inte användbar för gummibeläggningar i sin nuvarande utformning.
• Analys av resultatet för hållfastheten i de både studerande punkter är nästa lika vilket kan utnyttjas vid en vidare utveckling av Marshallstabilitetsmetoden.
• Temperaturen spelar en avgörande roll vid blandning och kompaktering.
• Förbättring i kompaktering av provkropparna kan ske via mer antal slags eller mer gildmassans vikt}},
 author    = {{Al Saidi, Ashraf and Begzad, Ghulam Murtaza}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten}},
 year     = {{2021}},
}