Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker

Carlsson, Marc LU and Eriksson, Simon LU (2021) In TVBP VMTL01 20211
Division of Building Physics
Division of Building Services
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Titel
Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker

Författare
Marc Carlsson & Simon Eriksson

Handledare
Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet

Examinator
Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet

Syfte & mål
Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer
sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad
som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. Författarna kommer
redovisa tillvägångsättet genom att gå igenom de fyra stegen identifiera, analysera, bemöta och
åtgärda risker. Rapporten har också som... (More)
Titel
Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker

Författare
Marc Carlsson & Simon Eriksson

Handledare
Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet

Examinator
Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet

Syfte & mål
Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer
sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad
som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. Författarna kommer
redovisa tillvägångsättet genom att gå igenom de fyra stegen identifiera, analysera, bemöta och
åtgärda risker. Rapporten har också som mål att öka förståelsen kring de olika processerna inom
riskhantering.

Problemställning
1. Vilka tillvägagångssätt och metoder använder företag i sin riskhanteringsprocess?
2. Vilka utmaningar kan uppstå vid arbete med riskhantering?

Metod
I denna studie har fyra kvalitativa intervjuer utförts med olika aktörer inom byggnationsprojekt.
Anledning till detta är för att få en bättre bild om vad som skiljer de olika respondenternas
tillvägagångsätt för riskhantering. Då intervjuerna är slutförda bearbetas resultatet i empiri. Parallellt
med de kvalitativa intervjuerna så har en litteraturstudie genomförts som är baserad på källor och
processer som berör ämnet. De kvalitativa intervjuerna jämförs i analys och diskussion tillsammans
med den teorin som samlats i litteraturstudien och som sedan resulterar i en slutsats.

Resultat
Riskhantering består av identifiering, analysering, bemötande och åtgärder/uppföljning.
Undersökningen har visat att samtliga företag som intervjuats jobbar väldigt aktivt med att sänka
risker i byggprojekt. Riskidentifiering startar så tidigt som möjligt i de flesta fall med brainstorming.
Företagen skiljer sig åt mer hur de arbetar med resten av processen men flera använder sig av
värdering i analyseringen för att kunna separera riskerna och arbeta med de mest allvarliga. Det är
väldigt stort fokus på arbetsmiljörisker från respondenterna som deltagit. Flera av respondenterna
tycker även att de har för lite tid till uppföljning som görs för sällan.

Nyckelord
Risk, Riskhanteringsprocessen, riskidentifiering, riskanalys, riskbemötande, riskåtgärder, uppföljning (Less)
Abstract
Title
Risk management in construction projects - methods and approaches to manages risk

Authors
Marc Carlsson & Simon Eriksson

Supervisor
Radhlinah Aulin, Department of Construction Production, Lunds University

Examinator
Anne Landin, Department of Construction Production, Lunds University

Aim & goal
The purpose of the study is to investigate how companies perform risk management processes and
how they differ from each other. The study will also examine different approaches to manage risk
and the differences between a larger and a smaller organization. The authors will report on the
approach by going through the four steps of identifying, analyzing, responding to and addressing
risks. The purpose also aims to increase... (More)
Title
Risk management in construction projects - methods and approaches to manages risk

Authors
Marc Carlsson & Simon Eriksson

Supervisor
Radhlinah Aulin, Department of Construction Production, Lunds University

Examinator
Anne Landin, Department of Construction Production, Lunds University

Aim & goal
The purpose of the study is to investigate how companies perform risk management processes and
how they differ from each other. The study will also examine different approaches to manage risk
and the differences between a larger and a smaller organization. The authors will report on the
approach by going through the four steps of identifying, analyzing, responding to and addressing
risks. The purpose also aims to increase understanding of the various processes in risk management.

Research questions
1. What approaches and methods do companies use in their risk managing process?
2. What challenges may arise when working with risk management?

Method
Within this report, four interviews have been conducted within various actors in projects. The
reason for this is to get a better understanding of what distinguishes the respondents risk
management approach. In parallel with the qualitative interviews, a literature study has been
conducted which is based on sources and processes that concern the subject. The qualitative
interviews are then compared in analysis and discussion together with the theory gathered in the
literature study which results in a conclusion.

Findings
Risk management consists of identification, analysis, responding and addressing. The survey has
shown that all companies that has been interviewed work very active to reduce risks in construction
projects. Risk identification starts as early as possible in most cases with brainstorming. The
companies differ more in how they work with the rest of the process, but several use valuations in
the analysis to be able to separate the risks and work with the most serious ones. It’s a very big focus
on work environment risk from the respondent that’s participated in the report. Several of the
respondents also think that they have too little time for follow-up, which is done too rarely.

Keyword
Risk, Risk management process, risk identification, risk analysis, risk responding, follow up (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Marc LU and Eriksson, Simon LU
supervisor
organization
alternative title
Risk management in construction projects - methods and approaches to manages risk
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Risk, Riskhanteringsprocessen, riskidentifiering, riskanalys, riskbemötande, riskåtgärder, uppföljning Risk, Risk management process, risk identification, risk analysis, risk responding, follow up
publication/series
TVBP
report number
TVBP-21/5649
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5649-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Anne Landin
id
9054872
date added to LUP
2021-06-16 14:25:16
date last changed
2021-06-16 14:25:16
@misc{9054872,
 abstract   = {{Title
Risk management in construction projects - methods and approaches to manages risk

Authors
Marc Carlsson & Simon Eriksson

Supervisor
Radhlinah Aulin, Department of Construction Production, Lunds University

Examinator
Anne Landin, Department of Construction Production, Lunds University

Aim & goal
The purpose of the study is to investigate how companies perform risk management processes and
how they differ from each other. The study will also examine different approaches to manage risk
and the differences between a larger and a smaller organization. The authors will report on the
approach by going through the four steps of identifying, analyzing, responding to and addressing
risks. The purpose also aims to increase understanding of the various processes in risk management.

Research questions
1. What approaches and methods do companies use in their risk managing process?
2. What challenges may arise when working with risk management?

Method
Within this report, four interviews have been conducted within various actors in projects. The
reason for this is to get a better understanding of what distinguishes the respondents risk
management approach. In parallel with the qualitative interviews, a literature study has been
conducted which is based on sources and processes that concern the subject. The qualitative
interviews are then compared in analysis and discussion together with the theory gathered in the
literature study which results in a conclusion.

Findings
Risk management consists of identification, analysis, responding and addressing. The survey has
shown that all companies that has been interviewed work very active to reduce risks in construction
projects. Risk identification starts as early as possible in most cases with brainstorming. The
companies differ more in how they work with the rest of the process, but several use valuations in
the analysis to be able to separate the risks and work with the most serious ones. It’s a very big focus
on work environment risk from the respondent that’s participated in the report. Several of the
respondents also think that they have too little time for follow-up, which is done too rarely.

Keyword
Risk, Risk management process, risk identification, risk analysis, risk responding, follow up}},
 author    = {{Carlsson, Marc and Eriksson, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker}},
 year     = {{2021}},
}