Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fordonsdata på utsatta ytor En jämförelsestudie mellan fordonsdata, vägytemätningar och skadebilder

Ahmad, Äsia LU and Bengtsson, Anton LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
En social och ekologisk hållbar trafikplanering innebär inte enbart att utveckla hållbara färdmedel, utan även att optimera alla typer av färdmedel för att minimera dess miljöpåverkan. I dagens samhälle utvecklas ständigt nya åtgärder som främjar den hållbara trafikplaneringen. En nyutvecklad teknik, så kallad fordonsdata återfinns i ett urval nyare bilmärken, där RSI (Road Surface Information) är en av flera komponenter. Tekniken med RSI dokumenterar och läser av vägen i realtid medan personbilen färdas fram på vägbanan, där data samlas med hjälp av bilars accelerationer vertikalt, vilket kan kopplas till stötdämparens rörelser.
Underhållsutredning med fordonsdata är ett hjälpmedel som kan informera om de akuta underhållningsproblem som... (More)
En social och ekologisk hållbar trafikplanering innebär inte enbart att utveckla hållbara färdmedel, utan även att optimera alla typer av färdmedel för att minimera dess miljöpåverkan. I dagens samhälle utvecklas ständigt nya åtgärder som främjar den hållbara trafikplaneringen. En nyutvecklad teknik, så kallad fordonsdata återfinns i ett urval nyare bilmärken, där RSI (Road Surface Information) är en av flera komponenter. Tekniken med RSI dokumenterar och läser av vägen i realtid medan personbilen färdas fram på vägbanan, där data samlas med hjälp av bilars accelerationer vertikalt, vilket kan kopplas till stötdämparens rörelser.
Underhållsutredning med fordonsdata är ett hjälpmedel som kan informera om de akuta underhållningsproblem som uppkommer på vägar, medan de klassiska okulära inventeringarna är vedertagna för långsiktig planering. Syftet av detta examensarbetes är bland annat att studera fordonsdata, specifikt ojämnhetsdata under barmarksförhållanden för att hitta korrelation mellan fordonsdata, skadebilder samt vägytemätningar. Ytterligare undersöks vilka signifikanta nivåer som krävs för att se hur current roughness ändras över tid och vilka effekter olika utsatta ytor har på vägens nedbrytningsprocess. Metoden har utgått utifrån fyra delar, därav litteraturstudie, kvalitativa studier, fältstudie och dataanalyser.
Fordonsdata fångar upp skador som bidrar till en ojämn körupplevelse, vilket framkommer i studien då ojämnheter och spårdjup ger störst utslag på fordonsdata. För att styrka resonemanget gjordes regressionsanalyser som visade på statistiskt signifikanta samband mellan fordonsdata och vägyte-mätningar (Spårdjup och IRI). Datamängden var för liten för att med säkerhet avgöra om fordonsdata är en optimal teknik för att identifiera skador som har en relation till ojämnheter, vilket innebär att vidare studier är essentiellt.
Vid undersökning av förändring av vägtillståndet över tid hittades ytterst minimala ändringar av vägens tillstånd över tid kunde hittas på några objekt. Som effekt av den studerade datamängden kan resultatet inte erhållas för att med säkerhet avgöra vägtillståndets förändring.
Inventeringen medförde resonemang till hur olika utsatta ytor påverkas vägens nedbrytningsprocess. Avsmalning av gator leder till spårbundenhet och vägar som är högt belastade av bussar utsätts för tunga laster. Busshållplatser och farthinder utsätter vägen för inbromsningar, accelerationer, dynamiska och statiska belastningar. Av samtliga studerade farthinder är det malmöguppet som har minst inverkan på nedbrytningsprocessen. (Less)
Popular Abstract
Sustainable traffic planning means to not only developing sustainable means of conveyance, but also to optimize all types of means of transport to minimize their environmental impact. New and innovative ideas are constantly being developed where the measures are to promote sustainable traffic planning. Two newly developed technologies vehicle data and RSI (Road Surface Information) are used in a selection of newer car brands. The techniques work in such a way that they document and read the road in real time while the car travels on the roadway. A new data source has been developed to collect real-time data from cars' shock absorber movements. This type of data is mainly used for maintenance issues on the road system.
The main purpose of... (More)
Sustainable traffic planning means to not only developing sustainable means of conveyance, but also to optimize all types of means of transport to minimize their environmental impact. New and innovative ideas are constantly being developed where the measures are to promote sustainable traffic planning. Two newly developed technologies vehicle data and RSI (Road Surface Information) are used in a selection of newer car brands. The techniques work in such a way that they document and read the road in real time while the car travels on the roadway. A new data source has been developed to collect real-time data from cars' shock absorber movements. This type of data is mainly used for maintenance issues on the road system.
The main purpose of this study is, among other things, to study vehicle data that is collected by bumps found on roads under bare ground conditions to find a possible correlation between road damage and vehicle data, but also the correlation between road surface measurements and vehicle data. The significant levels required to see how current roughness changes over time and what effects different sensitive areas have on the road's deterioration process are further investigated. The method has been based on four parts; a literature; study; qualitative studies; field studies; and data analyze.
The damages that vehicle data documents are those who contribute to an uneven driving experience. It turned out that unevenness and ruts are the damages that give the strongest indications on vehicle data. The reaction increases with a higher extent of damage. To strengthen the analysis, regression analyzes were performed which also showed statistically significant correlations between vehicle data and road surface measurements (ruts & IRI). Thus, vehicle data is a technology for identifying damages that have any relation to unevenness, including data from road surface measurements.
Minimal changes in the condition of the road over time could be found on some objects. However, this result cannot be obtained to determine with certainty the change in traffic condition. Therefore, more than one month's data is required to determine what significant levels are required to see how vehicle data changes over time. When streets are narrowed, the road becomes track-bound, which contributes to the road deteriorating faster. On roads that are heavily loaded with buses, they are exposed to heavy loads that deteriorate the road considerably. Especially at both bus stops and speed bumps where the road is exposed to decelerations, accelerations, dynamic and static loads. Of all the speed bumps studied, the Malmo-bump has the least impact on the deterioration process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahmad, Äsia LU and Bengtsson, Anton LU
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Fordonsdata, Vägytemätningar, Vägskador, Okulär inventering, Utsatta ytor
language
Swedish
id
9055894
date added to LUP
2021-06-17 15:45:47
date last changed
2021-06-17 15:45:47
@misc{9055894,
 abstract   = {{En social och ekologisk hållbar trafikplanering innebär inte enbart att utveckla hållbara färdmedel, utan även att optimera alla typer av färdmedel för att minimera dess miljöpåverkan. I dagens samhälle utvecklas ständigt nya åtgärder som främjar den hållbara trafikplaneringen. En nyutvecklad teknik, så kallad fordonsdata återfinns i ett urval nyare bilmärken, där RSI (Road Surface Information) är en av flera komponenter. Tekniken med RSI dokumenterar och läser av vägen i realtid medan personbilen färdas fram på vägbanan, där data samlas med hjälp av bilars accelerationer vertikalt, vilket kan kopplas till stötdämparens rörelser. 
Underhållsutredning med fordonsdata är ett hjälpmedel som kan informera om de akuta underhållningsproblem som uppkommer på vägar, medan de klassiska okulära inventeringarna är vedertagna för långsiktig planering. Syftet av detta examensarbetes är bland annat att studera fordonsdata, specifikt ojämnhetsdata under barmarksförhållanden för att hitta korrelation mellan fordonsdata, skadebilder samt vägytemätningar. Ytterligare undersöks vilka signifikanta nivåer som krävs för att se hur current roughness ändras över tid och vilka effekter olika utsatta ytor har på vägens nedbrytningsprocess. Metoden har utgått utifrån fyra delar, därav litteraturstudie, kvalitativa studier, fältstudie och dataanalyser. 
Fordonsdata fångar upp skador som bidrar till en ojämn körupplevelse, vilket framkommer i studien då ojämnheter och spårdjup ger störst utslag på fordonsdata. För att styrka resonemanget gjordes regressionsanalyser som visade på statistiskt signifikanta samband mellan fordonsdata och vägyte-mätningar (Spårdjup och IRI). Datamängden var för liten för att med säkerhet avgöra om fordonsdata är en optimal teknik för att identifiera skador som har en relation till ojämnheter, vilket innebär att vidare studier är essentiellt.
Vid undersökning av förändring av vägtillståndet över tid hittades ytterst minimala ändringar av vägens tillstånd över tid kunde hittas på några objekt. Som effekt av den studerade datamängden kan resultatet inte erhållas för att med säkerhet avgöra vägtillståndets förändring. 
Inventeringen medförde resonemang till hur olika utsatta ytor påverkas vägens nedbrytningsprocess. Avsmalning av gator leder till spårbundenhet och vägar som är högt belastade av bussar utsätts för tunga laster. Busshållplatser och farthinder utsätter vägen för inbromsningar, accelerationer, dynamiska och statiska belastningar. Av samtliga studerade farthinder är det malmöguppet som har minst inverkan på nedbrytningsprocessen.}},
 author    = {{Ahmad, Äsia and Bengtsson, Anton}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fordonsdata på utsatta ytor En jämförelsestudie mellan fordonsdata, vägytemätningar och skadebilder}},
 year     = {{2021}},
}