Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Polycykliska aromatiska kolväten vid vägtekniska undersökningar

Rexhepi, Flamur LU and Samuelsson, Louise LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
På uppdrag från Trafikverket har en utredning om PAH-detektering inom
vägteknik genomförts för att kunna ge förslag på hur de bör utforma ett
kommande undersökningsprogram.

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp organiska föreningar som
är en del av vägtjära. Vägtjära användes som bindemedel i asfaltsbeläggningar
i Sverige under nästan 50 år, fram tills 1973. Flera PAH har visat sig vara
cancerogena vilket resulterat i ett antal restriktioner och riktlinjer uppkommit
för hur tjärasfalt ska hanteras. Det finns i dagsläget dock ingen tydlig metod
för detektering av PAH i vägöverbyggnader, vilket medför ökad osäkerhet för
PAH-analyser.

För att få en djupare förståelse i ämnet har både en litteraturstudie samt
... (More)
På uppdrag från Trafikverket har en utredning om PAH-detektering inom
vägteknik genomförts för att kunna ge förslag på hur de bör utforma ett
kommande undersökningsprogram.

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp organiska föreningar som
är en del av vägtjära. Vägtjära användes som bindemedel i asfaltsbeläggningar
i Sverige under nästan 50 år, fram tills 1973. Flera PAH har visat sig vara
cancerogena vilket resulterat i ett antal restriktioner och riktlinjer uppkommit
för hur tjärasfalt ska hanteras. Det finns i dagsläget dock ingen tydlig metod
för detektering av PAH i vägöverbyggnader, vilket medför ökad osäkerhet för
PAH-analyser.

För att få en djupare förståelse i ämnet har både en litteraturstudie samt
intervjuer med kunniga personer i branschen genomförts. Vilket sedan
resulterat i förslag på förbättringar för Trafikverkets undersökningsstrategi och laboratorieanalyser. Huruvida återvinning är något som bör rekommenderas
för tjärhaltig asfalt i denna undersökningsstrategi har också utretts.
Intervjuerna har utförts med personer från alla led i PAH-detekteringen,
projektering, provtagning, provberedning och den kemiska analysen.

Grunderna för en väl genomförd provtagning baseras på förarbetet. Mycket
vikt bör läggas på historisk data för att se om vägen riskerar innehålla farliga
halter av PAH, samt var i vägöverbyggnaden dessa kan befinna sig. En
kombination av att tidigt i projekteringsprocessen genomföra översiktliga
PAH-tester samt att i ett senare skede genomföra kompletterande provtagning
för PAH, anses som det optimala tillvägagångssättet vid PAH-detektering.
Metoder för laborationsanalyser och hanteringen av borrkärnor behöver
standardiseras för att minska risken att resultaten särskiljer sig beroende på
vem som genomför arbetet. Ett väldokumenterat arbete är också väsentligt för
att spårning av PAH-analyserna ska vara möjlig i processens alla led. Detta är
av extra vikt för att minimera risken för att rena massor går till deponi. (Less)
Abstract
An investigation regarding PAH detection in road pavements has been put
together as an assignment from Trafikverket. The purpose of this investigation
is to put forward suggestions about how they should shape their upcoming
research program.

Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH, is an organic chemical compound
which is found in road tar. Road tar was used as a bonding agent in asphalt
pavements in Sweden for almost 50 years, until 1973. Several PAHs have
shown to be carcinogenic which has resulted in several restrictions and
guidelines being set forth on how tar asphalt should be handled. There is as of
today no obvious method for PAH detection in road constructions, which have
led to increased uncertainty for PAH analysis.

... (More)
An investigation regarding PAH detection in road pavements has been put
together as an assignment from Trafikverket. The purpose of this investigation
is to put forward suggestions about how they should shape their upcoming
research program.

Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH, is an organic chemical compound
which is found in road tar. Road tar was used as a bonding agent in asphalt
pavements in Sweden for almost 50 years, until 1973. Several PAHs have
shown to be carcinogenic which has resulted in several restrictions and
guidelines being set forth on how tar asphalt should be handled. There is as of
today no obvious method for PAH detection in road constructions, which have
led to increased uncertainty for PAH analysis.

In order to develop a greater understanding of the subject, both a literature
study and interviews with knowledgeable people in the industry has been
conducted. Which resulted in propositions on improvements for Trafikverkets
survey strategy and laboratory analysis. Whether recycling is something that
ought to be recommended for tarry asphalt in this survey strategy have also
been investigated. The interviews have been conducted with people working
in different phases of the PAH detection. This involves people associated with
planning, sampling, sample preparation and the chemical analysis.

The preparatory work is essential for a well-executed sampling. A lot of
emphasis should be placed on the historical data to detect if there is likely to
contain dangerous levels of PAH, and where in the road construction the
health-hazardous PAH groups may be. A combination of conducting a
comprehensive PAH test in the early stages of the planning process and with a
more complementary sampling for PAH at a later stage is considered the
optimal method for PAH detections. Methods for the management of drill
cores and how laboratory analysis should be implemented ought to be
standardised in order to reduce the risk of the results being differentiated
depending on who is executing the work. A well-documented work is
fundamental to trace the results of the PAH analysis along the way. This is of
extra importance to minimize the risk of clean masses going to landfill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rexhepi, Flamur LU and Samuelsson, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Polycyclic aromatic hydrocarbons at pavement investigations
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Laboratorieanalys, PAH, provberedning, provtagning, stenkolstjära, undersökningsstrategi, vägteknik, återvinning
language
Swedish
id
9056484
date added to LUP
2021-06-22 07:33:31
date last changed
2021-06-22 07:33:31
@misc{9056484,
 abstract   = {{An investigation regarding PAH detection in road pavements has been put
together as an assignment from Trafikverket. The purpose of this investigation
is to put forward suggestions about how they should shape their upcoming
research program.

Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH, is an organic chemical compound
which is found in road tar. Road tar was used as a bonding agent in asphalt
pavements in Sweden for almost 50 years, until 1973. Several PAHs have
shown to be carcinogenic which has resulted in several restrictions and
guidelines being set forth on how tar asphalt should be handled. There is as of
today no obvious method for PAH detection in road constructions, which have
led to increased uncertainty for PAH analysis.

In order to develop a greater understanding of the subject, both a literature
study and interviews with knowledgeable people in the industry has been
conducted. Which resulted in propositions on improvements for Trafikverkets
survey strategy and laboratory analysis. Whether recycling is something that
ought to be recommended for tarry asphalt in this survey strategy have also
been investigated. The interviews have been conducted with people working
in different phases of the PAH detection. This involves people associated with
planning, sampling, sample preparation and the chemical analysis.

The preparatory work is essential for a well-executed sampling. A lot of
emphasis should be placed on the historical data to detect if there is likely to
contain dangerous levels of PAH, and where in the road construction the
health-hazardous PAH groups may be. A combination of conducting a
comprehensive PAH test in the early stages of the planning process and with a
more complementary sampling for PAH at a later stage is considered the
optimal method for PAH detections. Methods for the management of drill
cores and how laboratory analysis should be implemented ought to be
standardised in order to reduce the risk of the results being differentiated
depending on who is executing the work. A well-documented work is
fundamental to trace the results of the PAH analysis along the way. This is of
extra importance to minimize the risk of clean masses going to landfill.}},
 author    = {{Rexhepi, Flamur and Samuelsson, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Polycykliska aromatiska kolväten vid vägtekniska undersökningar}},
 year     = {{2021}},
}