Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Friluftsmänniskor har ryggen fri - En kvalitativ studie om hur konsumenter av friluftskläder förklarar hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och konsumentbeteende

Lepenica, Ida LU ; Lindstedt, Jeanna LU and Tapper Uudelepp, Hanna LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Forskningsfråga: Hur förklarar konsumenter hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder?

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter förklarar och beskriver diskrepansen mellan hållbarhetsattityden och beteendet vid konsumtion av friluftskläder. Vidare belyses detta utifrån teoretiska ramverk gällande hantering av gapet för att tillföra ett mer förklarande perspektiv till fenomenet. Således syftar studien till att bidra med en djupare förståelse för konsumenters förklaringar och hur de fungerar som en omedveten hantering av gapet, genom analysering och kontextualisering.

Metod: Denna kvalitativa studie grundas i en hermeneutistisk utgångspunkt i syfte att få en djupare... (More)
Forskningsfråga: Hur förklarar konsumenter hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder?

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter förklarar och beskriver diskrepansen mellan hållbarhetsattityden och beteendet vid konsumtion av friluftskläder. Vidare belyses detta utifrån teoretiska ramverk gällande hantering av gapet för att tillföra ett mer förklarande perspektiv till fenomenet. Således syftar studien till att bidra med en djupare förståelse för konsumenters förklaringar och hur de fungerar som en omedveten hantering av gapet, genom analysering och kontextualisering.

Metod: Denna kvalitativa studie grundas i en hermeneutistisk utgångspunkt i syfte att få en djupare förståelse för individers beteende. Urvalet utgick från ett ändamålsstyrt- och kriteriestyrt urval. För att locka fram respondenternas åsikter, attityder och förklaringar bestod datainsamlingen av semistrukturerade djupintervjuer med helt fria svarsalternativ.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram består av Teorin om Accounts (Scott & Lyman, 1968), Reducering av Kognitiv Dissonans (Festingers, 1957), Distraktion (Zanna & Aziza, 1976), Sluta tänka (Hardyck & Kardush, 1968), Selektiv Exponering (Frey, 1986), Trivialisering (Simon, Greenberg & Brehm, 1995) och Förnekelse av ansvar (Gosling, Denizeau & Oberlé, 2006).

Empiri: Empirin består av elva respondenters tankar, idéer och förklaringar till varför det finns en diskrepans mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder.

Slutsats: Studiens resultat består framförallt av framtagandet av fyra övergripande teman: Information, Bekvämlighet, Ansvar samt Ekonomi. Dessa teman reflekterar respondenternas förklaringar till hur de hanterar gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder och består vidare av underkategorier. Vidare fastställs att dessa förklaringar är ett socialt accepterat språkbruk och består av strategier för hantering av kognitiv dissonans. (Less)
Abstract
Research question: How do consumers explain the management of the gap between the attitude towards sustainability and behavior when consuming outdoor clothing?

Purpose: The study aims to investigate how consumers explain and describe the discrepancy between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing. This will be elucidated with theoretical frameworks regarding management of the gap to add a more explanatory perspective to the phenomenon. Thus, the purpose of the study is to, through analysis and contextualisation, contribute with a deeper understanding of consumers explanations and how they function as an unconscious management of the gap.

Methodology: This qualitative study is founded on a... (More)
Research question: How do consumers explain the management of the gap between the attitude towards sustainability and behavior when consuming outdoor clothing?

Purpose: The study aims to investigate how consumers explain and describe the discrepancy between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing. This will be elucidated with theoretical frameworks regarding management of the gap to add a more explanatory perspective to the phenomenon. Thus, the purpose of the study is to, through analysis and contextualisation, contribute with a deeper understanding of consumers explanations and how they function as an unconscious management of the gap.

Methodology: This qualitative study is founded on a hermeneutical basis to gain a deeper understanding of the behaviour of individuals. The sample in the study is based on a purpose- and criteria-driven sample. To attract the respondents' opinions, attitudes and explanations, the empirical data consists of semi-structured in-depth interviews with completely free answer choices.

Theoretical perspectives: The theoretical perspectives consist of The theory of Accounts (Scott & Lyman, 1968), Reducing Cognitive Dissonance (Festingers, 1957), Distraction (Zanna & Aziza, 1976), Stop Thinking (Hardyck & Kardush, 1968), Selective Exposure (Frey, 1986), Trivialization (Simon, Greenberg & Brehm, 1995) and Denial of responsibility (Gosling, Denizeau & Oberlé, 2006).

Empirical foundation: The empirical foundation consists of eleven respondents' thoughts, ideas and explanations to why there is a discrepancy between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing.

Conclusions: The conclusions consist of the gathering of four overarching themes: Information, Comfortability, Responsibility and Economy. These themes reflect how the individuals explain how they reduce the gap between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing. Furthermore, these explanations are determined to be socially approved vocabularies and consist of strategies for reducing cognitive dissonance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lepenica, Ida LU ; Lindstedt, Jeanna LU and Tapper Uudelepp, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Attityd-beteende gap, Kognitiv dissonans, Friluftsklädesbranschen, Hållbar konsumtion, Förklaringar.
language
Swedish
id
9059228
date added to LUP
2021-07-22 14:31:12
date last changed
2021-07-22 14:31:12
@misc{9059228,
 abstract   = {{Research question: How do consumers explain the management of the gap between the attitude towards sustainability and behavior when consuming outdoor clothing?

Purpose: The study aims to investigate how consumers explain and describe the discrepancy between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing. This will be elucidated with theoretical frameworks regarding management of the gap to add a more explanatory perspective to the phenomenon. Thus, the purpose of the study is to, through analysis and contextualisation, contribute with a deeper understanding of consumers explanations and how they function as an unconscious management of the gap.

Methodology: This qualitative study is founded on a hermeneutical basis to gain a deeper understanding of the behaviour of individuals. The sample in the study is based on a purpose- and criteria-driven sample. To attract the respondents' opinions, attitudes and explanations, the empirical data consists of semi-structured in-depth interviews with completely free answer choices. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspectives consist of The theory of Accounts (Scott & Lyman, 1968), Reducing Cognitive Dissonance (Festingers, 1957), Distraction (Zanna & Aziza, 1976), Stop Thinking (Hardyck & Kardush, 1968), Selective Exposure (Frey, 1986), Trivialization (Simon, Greenberg & Brehm, 1995) and Denial of responsibility (Gosling, Denizeau & Oberlé, 2006).

Empirical foundation: The empirical foundation consists of eleven respondents' thoughts, ideas and explanations to why there is a discrepancy between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing.

Conclusions: The conclusions consist of the gathering of four overarching themes: Information, Comfortability, Responsibility and Economy. These themes reflect how the individuals explain how they reduce the gap between the attitude towards sustainability and the behaviour when consuming outdoor clothing. Furthermore, these explanations are determined to be socially approved vocabularies and consist of strategies for reducing cognitive dissonance.}},
 author    = {{Lepenica, Ida and Lindstedt, Jeanna and Tapper Uudelepp, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Friluftsmänniskor har ryggen fri - En kvalitativ studie om hur konsumenter av friluftskläder förklarar hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och konsumentbeteende}},
 year     = {{2021}},
}