Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Litar du på mig? - En kvalitativ studie över förutsättningarna för att styra offentlig verksamhet med mer tillit

Frid, Stina LU ; Katz, Isabella LU ; Öhman, Josefine LU and Siösteen Holmblad, Magnus LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Forskningsfråga: Hur upplever enhetschefer respektive stödfunktioner i Kommunen tillit i
sin organisation idag?
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur anställda i offentlig verksamhet
upplever tillit inför införandet av tillitsbaserad styrning. Vidare åsyftas att göra en jämförelse
av vad tillit innebär för enhetschefer och stödfunktioner. Studiens övergripande syfte blir
därmed att identifiera vilka förutsättningar som finns för att en offentlig verksamhet ska
kunna styras med mer tillit.
Metod: Studien är en kvalitativ studie där empiriskt material samlats in genom
fokusgruppsintervjuer med enhetschefer och stödfunktioner. Studien har utgått från ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv och en... (More)
Forskningsfråga: Hur upplever enhetschefer respektive stödfunktioner i Kommunen tillit i
sin organisation idag?
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur anställda i offentlig verksamhet
upplever tillit inför införandet av tillitsbaserad styrning. Vidare åsyftas att göra en jämförelse
av vad tillit innebär för enhetschefer och stödfunktioner. Studiens övergripande syfte blir
därmed att identifiera vilka förutsättningar som finns för att en offentlig verksamhet ska
kunna styras med mer tillit.
Metod: Studien är en kvalitativ studie där empiriskt material samlats in genom
fokusgruppsintervjuer med enhetschefer och stödfunktioner. Studien har utgått från ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv och en hermeneutisk kunskapssyn. Arbetet har bedrivits
med ett abduktivt tillvägagångssätt.
Teoretiska perspektiv: En kort presentation av examensarbetets teoretiska grund. Först ges
en bakgrund om ämnet med en beskrivning av New Public Management och offentlig
verksamhet i Sverige idag. Vidare presenteras teori om tillit, tillitsbaserad styrning och
Tillitdelegationens sju principer för att styra med tillit.
Resultat: I följande kapitel presenteras det empiriska material som består av de intervjuer vi
genomfört med enhetschefer och stödfunktioner. Kapitlet är uppdelat utifrån fem olika teman
där båda avdelningarnas perspektiv vävs samman och jämförs. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av de viktigaste vi vill att läsaren tar med sig in i diskussionen.
Slutsats: Vi har genom kategorisering med hjälp av de sju principerna för att styra med tillit
analyserat och utvärderat hur lägesbilden ser ut i den undersökta Kommunen idag. Vidare har
vi genom vår diskussion presenterat vilka praktiska handlingar som går att koppla till de olika
principerna. Vi finner att goda förutsättningar finns internt på avdelningarna men att det
brister i relationen avdelningar emellan. Vidare finner vi att det saknas en övergripande
helhetssyn i organisationen idag, något som hindrar får effekter på flera områden i den
tillitsskapande processen. (Less)
Abstract
Research question: How do unit managers and support functions within the studied
municipality interpret trust in their organisation today?
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how employees in the
public sector experience trust prior to the introduction to trust-based governance.
Furthermore, it is intended to make a comparison of what trust means for unit managers and
support functions. The overall purpose of the study will thus be to identify the conditions that
exist for a public organization to be managed with more trust.
Method: A qualitative study in which the empirical material has been collected through
focus group interviews with unit managers and support functions. The study is... (More)
Research question: How do unit managers and support functions within the studied
municipality interpret trust in their organisation today?
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how employees in the
public sector experience trust prior to the introduction to trust-based governance.
Furthermore, it is intended to make a comparison of what trust means for unit managers and
support functions. The overall purpose of the study will thus be to identify the conditions that
exist for a public organization to be managed with more trust.
Method: A qualitative study in which the empirical material has been collected through
focus group interviews with unit managers and support functions. The study is based on a
social constructionist view and a hermeneutic epistemological approach. An abductive
approach has been applied.
Theoretical perspective: A short presentation of the study’s theoretical base. First some
background to the subject is presented through a description of New public management,
domain theory and the public sector in Sweden today. Furthermore, trust theory, trust-based
governance and seven principles to govern with trust are presented.
Empirical foundation: The empirical material consists of the interviews we have done with
the unit managers and support functions. The chapter is divided into five different themes
where both departments' perspectives are blended and compared. The chapter ends with a
summary of the most important takeaways that we want the reader to keep in mind when
reading the discussion.
Conclusion: We have through categorization following the seven principles for trustgovernance analysed and evaluated the current situation of the municipality today.
Furthermore, we have, through our discussion, presented how actions can be connected to the
different principles. We find that good prerequisites for trust-governance exist within the
departments but are lacking in the relation between departments. Furthermore, we find that
the overall comprehensive view of the organisation among the employees is inadequate,
something that impedes multiple parts of the trust building process. (Less)
Popular Abstract
Trust-based governance in the public sector are becoming a method on the rise after many years of New Public Management with its many demands on control and administration. In this essay, we examine a muncipality in Sweden that will implement trust-based governance in the near future. The purpose of our study is therefore to increase the understanding of how employees in the public sector experience trust prior to the introduction. By comparing unit managers and support functions within the muncipalicy we found that there is a gap between the departments relation with each other. We also found that the overall comprehensive view of the organisation among the employees is inadequate, something that impedes mulitple parts of the trust... (More)
Trust-based governance in the public sector are becoming a method on the rise after many years of New Public Management with its many demands on control and administration. In this essay, we examine a muncipality in Sweden that will implement trust-based governance in the near future. The purpose of our study is therefore to increase the understanding of how employees in the public sector experience trust prior to the introduction. By comparing unit managers and support functions within the muncipalicy we found that there is a gap between the departments relation with each other. We also found that the overall comprehensive view of the organisation among the employees is inadequate, something that impedes mulitple parts of the trust building process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frid, Stina LU ; Katz, Isabella LU ; Öhman, Josefine LU and Siösteen Holmblad, Magnus LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tillitsbaserad styrning, stödfunktioner, enhetschefer, offentlig sektor, domänteori
language
Swedish
id
9059379
date added to LUP
2021-07-07 10:46:04
date last changed
2021-07-07 10:46:04
@misc{9059379,
 abstract   = {{Research question: How do unit managers and support functions within the studied 
municipality interpret trust in their organisation today?
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how employees in the 
public sector experience trust prior to the introduction to trust-based governance. 
Furthermore, it is intended to make a comparison of what trust means for unit managers and 
support functions. The overall purpose of the study will thus be to identify the conditions that 
exist for a public organization to be managed with more trust.
Method: A qualitative study in which the empirical material has been collected through 
focus group interviews with unit managers and support functions. The study is based on a 
social constructionist view and a hermeneutic epistemological approach. An abductive 
approach has been applied.
Theoretical perspective: A short presentation of the study’s theoretical base. First some 
background to the subject is presented through a description of New public management, 
domain theory and the public sector in Sweden today. Furthermore, trust theory, trust-based 
governance and seven principles to govern with trust are presented.
Empirical foundation: The empirical material consists of the interviews we have done with 
the unit managers and support functions. The chapter is divided into five different themes 
where both departments' perspectives are blended and compared. The chapter ends with a 
summary of the most important takeaways that we want the reader to keep in mind when 
reading the discussion.
Conclusion: We have through categorization following the seven principles for trustgovernance analysed and evaluated the current situation of the municipality today. 
Furthermore, we have, through our discussion, presented how actions can be connected to the 
different principles. We find that good prerequisites for trust-governance exist within the 
departments but are lacking in the relation between departments. Furthermore, we find that 
the overall comprehensive view of the organisation among the employees is inadequate, 
something that impedes multiple parts of the trust building process.}},
 author    = {{Frid, Stina and Katz, Isabella and Öhman, Josefine and Siösteen Holmblad, Magnus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Litar du på mig? - En kvalitativ studie över förutsättningarna för att styra offentlig verksamhet med mer tillit}},
 year     = {{2021}},
}