Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Off grid: Frånkopplad närvaro

Larsson, Felicia LU (2021) In Off grid: Frånkopplad närvaro AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Mitt examensarbete undersöker hur arkitektur kan utformas på avsides platser för att ge möjlighet att spendera mer tid i skog och natur. Med en stor ökad efterfråga på fritidshus blir det tydligt att fler söker efter en lugn plats att spendera tid på och med omständigheterna under covid-19 har många möjligheten att kunna förflytta sin vardag ut från städerna. Att även utföra vardagssysslor såsom skrivbordsarbete i en grön omgivning har enligt forskning, som namngett det: connectness to nature, påvisat flertal positiva aspekter såsom minskad stress och förbättrat minne.

Allt fler vill känna sig fria och inte hållna i det system som annars präglar oss, vår arkitektur och samhälle. Det handlar mer om att bygga och leva i symbios med... (More)
Mitt examensarbete undersöker hur arkitektur kan utformas på avsides platser för att ge möjlighet att spendera mer tid i skog och natur. Med en stor ökad efterfråga på fritidshus blir det tydligt att fler söker efter en lugn plats att spendera tid på och med omständigheterna under covid-19 har många möjligheten att kunna förflytta sin vardag ut från städerna. Att även utföra vardagssysslor såsom skrivbordsarbete i en grön omgivning har enligt forskning, som namngett det: connectness to nature, påvisat flertal positiva aspekter såsom minskad stress och förbättrat minne.

Allt fler vill känna sig fria och inte hållna i det system som annars präglar oss, vår arkitektur och samhälle. Det handlar mer om att bygga och leva i symbios med naturen än att låta infrastruktur och nät vara ett behov, det handlar om att gå off grid. Off grid konceptet går ut på att skapa självförsörjande arkitektur där naturen och omgivningen konstant är i bejakande. Det är också intressant som arkitektstudent fundera över hur maskineriet i arkitekturen egentligen fungerar och där arkitekturen i form av ”hus” inte är största fokus utan omgivningen och funktionen.

Bygga hus i naturen är ett känsligt ämne då det i många fall också leder till förödelse på platsen, då man tar anspråk på något som sedan inte går att återställa. För att bygga med respekt för omgivningen krävs en hel del undersökning och planering av den specifika platsen för att se de möjligheter som finns. Målet är att huset ska i slutet av sin livscykel lämna så lite spår som möjligt efter sig. Hållbara material, förnybar energi, vattensystem och värmeförsörjning är några områden som kommer att utforskas för att se hur man kan bygga off grid.

Mitt stora fokus har varit att arbeta med kopplingen människa-arkitektur-natur. (Less)
Popular Abstract
My master thesis examines how architecture can be designed in remote places to provide the opportunity to spend more time in forests and nature. With an increased demand for holiday homes, it becomes clear that more people are looking for a quiet place to spend time, and with the circumstances during covid-19, many have the opportunity to move their everyday lives out of the cities. Performing everyday chores such as desk work in a green environment have, according to research, as it is called: connectedness to nature, demonstrated several positive aspects such as reduced stress and improved memory.
More and more people want to feel free and not held in the system that otherwise characterizes us, our architecture, and society. It’s more... (More)
My master thesis examines how architecture can be designed in remote places to provide the opportunity to spend more time in forests and nature. With an increased demand for holiday homes, it becomes clear that more people are looking for a quiet place to spend time, and with the circumstances during covid-19, many have the opportunity to move their everyday lives out of the cities. Performing everyday chores such as desk work in a green environment have, according to research, as it is called: connectedness to nature, demonstrated several positive aspects such as reduced stress and improved memory.
More and more people want to feel free and not held in the system that otherwise characterizes us, our architecture, and society. It’s more about building and living in symbiosis with nature than letting infrastructure and networks be a need, it’s about going off grid. The off grid concept is about creating a self-sufficient architecture where nature and the environment are constantly in favor. It is also interesting as an architecture student to think about how the machinery in architecture actually works and where the architecture in the form of ”houses” is not the biggest focus but the environment and function.
Building a house in nature is a sensitive subject as in many cases it also leads to destruction on the site, as you claim something that can then not be restored. Building with respect for the environment requires a lot of research and planning of the specific location to see the opportunities that exist. The goal is for the house to leave as little trace as possible at the end of its life cycle. Sustainable materials, renewable energy, water systems, and heat supply are some areas that will be explored to see how to build off grid.
My main focus has been to work with the human-architecture-nature connection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Felicia LU
supervisor
organization
alternative title
Off grid: Disconnected presence
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Arkitektur, off grid, självförsörjande, hållbarhet, cirkulärekonomi
publication/series
Off grid: Frånkopplad närvaro
language
Swedish
id
9059565
date added to LUP
2021-07-12 13:17:09
date last changed
2021-07-12 13:17:09
@misc{9059565,
 abstract   = {{Mitt examensarbete undersöker hur arkitektur kan utformas på avsides platser för att ge möjlighet att spendera mer tid i skog och natur. Med en stor ökad efterfråga på fritidshus blir det tydligt att fler söker efter en lugn plats att spendera tid på och med omständigheterna under covid-19 har många möjligheten att kunna förflytta sin vardag ut från städerna. Att även utföra vardagssysslor såsom skrivbordsarbete i en grön omgivning har enligt forskning, som namngett det: connectness to nature, påvisat flertal positiva aspekter såsom minskad stress och förbättrat minne.

Allt fler vill känna sig fria och inte hållna i det system som annars präglar oss, vår arkitektur och samhälle. Det handlar mer om att bygga och leva i symbios med naturen än att låta infrastruktur och nät vara ett behov, det handlar om att gå off grid. Off grid konceptet går ut på att skapa självförsörjande arkitektur där naturen och omgivningen konstant är i bejakande. Det är också intressant som arkitektstudent fundera över hur maskineriet i arkitekturen egentligen fungerar och där arkitekturen i form av ”hus” inte är största fokus utan omgivningen och funktionen.

Bygga hus i naturen är ett känsligt ämne då det i många fall också leder till förödelse på platsen, då man tar anspråk på något som sedan inte går att återställa. För att bygga med respekt för omgivningen krävs en hel del undersökning och planering av den specifika platsen för att se de möjligheter som finns. Målet är att huset ska i slutet av sin livscykel lämna så lite spår som möjligt efter sig. Hållbara material, förnybar energi, vattensystem och värmeförsörjning är några områden som kommer att utforskas för att se hur man kan bygga off grid.

Mitt stora fokus har varit att arbeta med kopplingen människa-arkitektur-natur.}},
 author    = {{Larsson, Felicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Off grid: Frånkopplad närvaro}},
 title    = {{Off grid: Frånkopplad närvaro}},
 year     = {{2021}},
}