Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatförändringarna och Europakonventionen - En undersökning av huruvida Europakonventionen ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna

Christensson, Ellinor LU (2021) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida det kan utgöra en kränkning av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen när stater inte lever upp till sina klimatåtaganden och inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna. Uppsatsen inleds med en allmän överblick av klimatförändringarna och dess konsekvenser i förhållande till mänskliga rättigheter samt en genomgång av de två mest centrala klimatavtalen, FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Efter detta belyses relationen mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna. Härefter följer en genomgång av Europakonventionen tillsammans med för frågan relevant praxis för att skapa en bild av hur miljöfrågor hittills har hanterats i Europadomstolen. Sedan... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida det kan utgöra en kränkning av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen när stater inte lever upp till sina klimatåtaganden och inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna. Uppsatsen inleds med en allmän överblick av klimatförändringarna och dess konsekvenser i förhållande till mänskliga rättigheter samt en genomgång av de två mest centrala klimatavtalen, FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Efter detta belyses relationen mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna. Härefter följer en genomgång av Europakonventionen tillsammans med för frågan relevant praxis för att skapa en bild av hur miljöfrågor hittills har hanterats i Europadomstolen. Sedan presenteras två nationella domar och de klagomål som lämnats in till Europadomstolen.
Europakonventionen innehåller inga referenser till klimatet eller klimatförändringarna och ålägger därmed inte stater någon uttrycklig skyldighet att vidta åtgärder mot desamma. Inte heller har Europadomstolen avgjort frågan. Den vägledning som finns för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningen är således Europadomstolens praxis gällande miljö och miljöskydd i relation till mänskliga rättigheter samt de avgöranden från nationella domstolar där Europakonventionen tolkas. Därför har en undersökning av dessa har gjorts.
I uppsatsen presenteras två nationella domar där Europakonventionen tolkas. Det framgångsrika Urgendamålet och det mindre framgångsrika Klimasøksmålet. Urgendamålet är en välskriven dom där den nederländska domstolen för ett väl underbyggt resonemang. Domstolen slår häri fast att den nederländska staten var skyldig att, fram till slutet av 2020, minska landets utsläpp av växthusgaser med minst 25 % jämfört med 1990 års nivåer. I ljuset av Europadomstolens praxis tolkar den nederländska domstolen artikel 2 och 8 i Europakonventionen så att risken för farliga klimatförändringar är verklig och att varje stat har ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att göra sin del för att motverka och förebygga risken för klimatförändringarnas skadliga effekter.
I ett klagomål till Europadomstolen har nu sex unga portugisiska klimataktivister stämt 33 europeiska stater och yrkar att det utgör ett brott mot rättigheterna i Europakonventionen att staterna inte gör mer för att hindra klimatkrisen. Huruvida Europadomstolen är av samma åsikt återstår att se. Utifrån den undersökning som gjorts i uppsatsen kan inget definitivt svar ges på hur Europadomstolen kan tänkas se på frågan. Det bör emellertid inte anses uteslutet att även Europadomstolen gör bedömningen att artiklarna 2 och 8 i Europakonventionen innefattar en skyldighet för konventionsstaterna att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis has been to examine whether it can constitute a violation of the human rights protected by the European Convention on Human Rights when states do not do their part to counteract climate change. The essay starts off with a general overview of climate change and its consequences in relation to human rights, as well as a review of the two most central climate agreements, the UNFCCC, and the Paris Agreement. After this, the relationship between human rights and climate change is highlighted. This is followed by a review of the European Convention on Human Rights together with case law from the European Court of Human Rights relevant to the issue in order to create an image of how environmental issues have so far been... (More)
The purpose of this thesis has been to examine whether it can constitute a violation of the human rights protected by the European Convention on Human Rights when states do not do their part to counteract climate change. The essay starts off with a general overview of climate change and its consequences in relation to human rights, as well as a review of the two most central climate agreements, the UNFCCC, and the Paris Agreement. After this, the relationship between human rights and climate change is highlighted. This is followed by a review of the European Convention on Human Rights together with case law from the European Court of Human Rights relevant to the issue in order to create an image of how environmental issues have so far been handled by the court. After this, two national judgments and two complaints submitted to the European Court of Justice will be presented.
The European Convention on Human Rights does not contain any reference to the climate or climate change and thus does not impose any explicit obligation on states to take action against them. Nor has the European Court of Human Rights ruled on the matter. The guidance available for fulfilling the purpose of the essay and answering the question is thus the case law of the European Court of Human Rights regarding the environment and environmental protection in relation to human rights, as well as the judgments from national courts where the convention is interpreted. Therefore, a study of these has been done.
The essay presents two national judgments in which the European Convention on Human Rights has been interpreted. The successful Urgenda case and the less successful Klimasøksmålet. The Urgenda case is a well-written judgment in which the Dutch court provides a well-founded reasoning. The Court states that the Dutch State was obliged, by the end of 2020, to reduce the country's greenhouse gas emissions by at least 25% compared to 1990 levels. In light of the case law of the European Court of Human Rights, the Dutch Court interprets Articles 2 and 8 of the European Convention as meaning that the risk of dangerous climate change is real and that each state has a responsibility to take appropriate measures to counteract and prevent the risk of climate change.
Six young Portuguese climate activists have filed a complaint to the European Court of Human Rights against 33 European states, claiming that the states are violating the claimants rights under the convention through their contribution to the climate crisis. Whether the European Court of Human Rights is of the same opinion remains to be seen. Based on the study carried out in the thesis, no definitive answer can be given to the question of how the European Court of Human Rights might answer the question. However, it should not be ruled out that the court may also, like the Dutch court, rule that Articles 2 and 8 of the convention include an obligation for State Parties to take measures to combat climate change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Ellinor LU
supervisor
organization
alternative title
Climate Change and the European Convention on Human Rights
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, Europakonventionen, klimatförändringar, European Convention on Human Rights, Climate Change
language
Swedish
id
9060276
date added to LUP
2021-09-09 10:17:17
date last changed
2021-09-09 10:17:17
@misc{9060276,
 abstract   = {{The purpose of this thesis has been to examine whether it can constitute a violation of the human rights protected by the European Convention on Human Rights when states do not do their part to counteract climate change. The essay starts off with a general overview of climate change and its consequences in relation to human rights, as well as a review of the two most central climate agreements, the UNFCCC, and the Paris Agreement. After this, the relationship between human rights and climate change is highlighted. This is followed by a review of the European Convention on Human Rights together with case law from the European Court of Human Rights relevant to the issue in order to create an image of how environmental issues have so far been handled by the court. After this, two national judgments and two complaints submitted to the European Court of Justice will be presented.
The European Convention on Human Rights does not contain any reference to the climate or climate change and thus does not impose any explicit obligation on states to take action against them. Nor has the European Court of Human Rights ruled on the matter. The guidance available for fulfilling the purpose of the essay and answering the question is thus the case law of the European Court of Human Rights regarding the environment and environmental protection in relation to human rights, as well as the judgments from national courts where the convention is interpreted. Therefore, a study of these has been done.
The essay presents two national judgments in which the European Convention on Human Rights has been interpreted. The successful Urgenda case and the less successful Klimasøksmålet. The Urgenda case is a well-written judgment in which the Dutch court provides a well-founded reasoning. The Court states that the Dutch State was obliged, by the end of 2020, to reduce the country's greenhouse gas emissions by at least 25% compared to 1990 levels. In light of the case law of the European Court of Human Rights, the Dutch Court interprets Articles 2 and 8 of the European Convention as meaning that the risk of dangerous climate change is real and that each state has a responsibility to take appropriate measures to counteract and prevent the risk of climate change.
Six young Portuguese climate activists have filed a complaint to the European Court of Human Rights against 33 European states, claiming that the states are violating the claimants rights under the convention through their contribution to the climate crisis. Whether the European Court of Human Rights is of the same opinion remains to be seen. Based on the study carried out in the thesis, no definitive answer can be given to the question of how the European Court of Human Rights might answer the question. However, it should not be ruled out that the court may also, like the Dutch court, rule that Articles 2 and 8 of the convention include an obligation for State Parties to take measures to combat climate change.}},
 author    = {{Christensson, Ellinor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klimatförändringarna och Europakonventionen - En undersökning av huruvida Europakonventionen ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna}},
 year     = {{2021}},
}