Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem manipulerar resultatet?

Arnell, Erik LU ; Karnehed, Erik LU and Gunnarsson, Josefine LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel:
Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om
bolagsstyrning och earnings management

Seminariedatum:
2021-06-04

Kurs:
FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Erik Arnell
Erik Karnehed
Josefine Gunnarsson

Handledare:
Lars Oxelheim

Nyckelord:
Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model

Syfte:
Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.

Metod:
En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Regressioner förekommer både i beräkningen av earnings management och vid identifiering av... (More)
Uppsatsens titel:
Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om
bolagsstyrning och earnings management

Seminariedatum:
2021-06-04

Kurs:
FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Erik Arnell
Erik Karnehed
Josefine Gunnarsson

Handledare:
Lars Oxelheim

Nyckelord:
Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model

Syfte:
Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.

Metod:
En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Regressioner förekommer både i beräkningen av earnings management och vid identifiering av signifikanta variabler. Information hämtas från Bloomberg Terminal och företagens årsredovisningar.

Teoretiska perspektiv:
Uppsatsen har sin grund i bolagsstyrnings- och earnings management teorier. Även styrelsesammansättningens roll och påverkan vid earnings management behandlas.

Empiri:
Jones Cash Flow-modellen har använts vid beräkning av resultatmanipulering. Modellen beräknar diskretionära periodiseringar vilka likställs med earnings management.Vidare görs en multipel regression för att undersöka signifikansen för de förklarande variablerna.

Slutsatser:
Styrelsens storlek påvisar ett positivt signifikant samband med earnings management. Förekomsten av minst en utländsk styrelseledamot påvisar ett negativt signifikant samband med earnings management. (Less)
Popular Abstract
Title: Who manipulates the result? - A quantitative study of corporate governance and earnings management

Seminar date: 2021-06-04

Authors:
Erik Arnell
Erik Karnehed
Josefine Gunnarsson

Advisor:
Lars Oxelheim

Keywords:
Earnings management, corporate governance, incentive programs, board composition, Jones Cash Flow model

Purpose:
To examine how incentive programs and board composition affects the degree of earnings management in companies listed on Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.

Methodology:
A quantitative study using a deductive approach. Regressions are used for the estimation of earnings management as well as for the identification of significant variables. Information is collected from Bloomberg Terminal and... (More)
Title: Who manipulates the result? - A quantitative study of corporate governance and earnings management

Seminar date: 2021-06-04

Authors:
Erik Arnell
Erik Karnehed
Josefine Gunnarsson

Advisor:
Lars Oxelheim

Keywords:
Earnings management, corporate governance, incentive programs, board composition, Jones Cash Flow model

Purpose:
To examine how incentive programs and board composition affects the degree of earnings management in companies listed on Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.

Methodology:
A quantitative study using a deductive approach. Regressions are used for the estimation of earnings management as well as for the identification of significant variables. Information is collected from Bloomberg Terminal and from the company's annual reports.

Theoretical perspectives:
Corporate governance and earnings management theories. Board composition and their role regarding the use of earnings management is also treated.

Empirical foundations:
The Jones Cash Flow model is used to estimate the level of earnings management.The model estimates the discretionary accruals which equates to earnings management. Furthermore, multiple regression is used to examine the significance of the explanatory variables.

Conclusions:
The board size has a positive statistically significant relationship with earnings management. The presence of at least one international board member has a negative statistically significant relationship with earnings management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnell, Erik LU ; Karnehed, Erik LU and Gunnarsson, Josefine LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model
language
Swedish
id
9060377
date added to LUP
2021-07-08 10:14:50
date last changed
2021-07-08 10:14:50
@misc{9060377,
 abstract   = {{Uppsatsens titel:
Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om
bolagsstyrning och earnings management

Seminariedatum:
2021-06-04

Kurs:
FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Erik Arnell
Erik Karnehed
Josefine Gunnarsson

Handledare:
Lars Oxelheim

Nyckelord:
Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model

Syfte:
Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.

Metod:
En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Regressioner förekommer både i beräkningen av earnings management och vid identifiering av signifikanta variabler. Information hämtas från Bloomberg Terminal och företagens årsredovisningar.

Teoretiska perspektiv:
Uppsatsen har sin grund i bolagsstyrnings- och earnings management teorier. Även styrelsesammansättningens roll och påverkan vid earnings management behandlas.

Empiri:
Jones Cash Flow-modellen har använts vid beräkning av resultatmanipulering. Modellen beräknar diskretionära periodiseringar vilka likställs med earnings management.Vidare görs en multipel regression för att undersöka signifikansen för de förklarande variablerna.

Slutsatser:
Styrelsens storlek påvisar ett positivt signifikant samband med earnings management. Förekomsten av minst en utländsk styrelseledamot påvisar ett negativt signifikant samband med earnings management.}},
 author    = {{Arnell, Erik and Karnehed, Erik and Gunnarsson, Josefine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem manipulerar resultatet?}},
 year     = {{2021}},
}