Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valet av rätt trudelutt, när kunden är reklamtrött

Paravac, Antonia LU ; Birkfeldt, Ludvig LU and Olsson, Lisa LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Valet av rätt trudelutt, när kunden är reklamtrött - En experimentell studie om hur glad kontra ledsam musik kan påverka reklamens effekt vid Short-video-marketing

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/kurskod: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp.

Författare: Ludvig Birkfeldt, Lisa Olsson, Antonia Paravac

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Musik, köpintention, varumärkesattityd, short-video marketing, experiment

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida musik och dess tempo har en
påverkan på konsumenter vid marknadsföring av varor som karaktäriseras av lågt
engagemang.

Avgränsningar: Studien har avgränsats till enbart den svenska marknaden och konsumenter i ålder 16-25 år.... (More)
Titel: Valet av rätt trudelutt, när kunden är reklamtrött - En experimentell studie om hur glad kontra ledsam musik kan påverka reklamens effekt vid Short-video-marketing

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/kurskod: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp.

Författare: Ludvig Birkfeldt, Lisa Olsson, Antonia Paravac

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Musik, köpintention, varumärkesattityd, short-video marketing, experiment

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida musik och dess tempo har en
påverkan på konsumenter vid marknadsföring av varor som karaktäriseras av lågt
engagemang.

Avgränsningar: Studien har avgränsats till enbart den svenska marknaden och konsumenter i ålder 16-25 år. Studien har även avgränsats till att enbart behandla varor som karaktäriseras av lågt engagemang.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk innefattar fyra huvudsakliga modeller: GEAR-modellen, Musical fit, BRECVEMA modellen och Annotated Circumplex Emotion Model som alla behandlar musikens påverkan på känslor, köpintention, attityd gentemot reklamen och varumärkesattityd.

Metod: Studien tar sig an en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Studien utför ett experiment via en enkät, där en reklamvideo presenteras till tre testgruppet där reklamens musik justerades för respektive grupp (ingen musik, glad (högt tempo) musik och ledsam(lågt tempo) musik) för att utreda musikens påverkan.

Empiri: Empirin baserades på 171 respondenter vid experimentet. Svaren sammanställdes i Excel och analyserades sedan i SPSS med hjälp av ANOVA-tester.

Resultat: Musik påverkade de upplevda känslor samt attityd mot reklamen. Glad musik hade en mer positiv effekt på upplevda emotioner än ledsam musik. Glad musik hade även en mer positiv effekt på attityd gentemot reklamen än både ledsam musik och utebliven musik. Däremot visade musik ingen påverkan på varumärkesattityd eller köpintention.

Slutsatser: Musik har en påverkan på mottagarna av reklam men viktiga faktorer som
köpintention och varumärkesattityd påverkas inte av musikens känsla, tempo eller icke existens. Däremot är det fördelaktigt att inkorporera musik i reklam för att göra en inverkan på konsumenternas emotionella respons, känslor, intresse och hur underhållande reklamvideon upplevs vara (Less)
Popular Abstract
Title: The choice of music in advertisement when the customer is tired of ads - An
experiment on how happy vs. sad music can affect the commercials’ effect in Short-videomarketing.

Seminar date: 2021-06-02

Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Marketing,
Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Ludvid Birkfeldt, Lisa Olsson & Antonia Paravac

Advisor: Johan Gromark

Key words: Music, purchase intention, Short-video marketing, brand attitude, experiment.

Purpose: The purpose of this essay is to investigate if music and the tempo in music has an effect on consumers when marketing products that are characterized as low engagement.

Theoretical perspectives: This study's theoretical base... (More)
Title: The choice of music in advertisement when the customer is tired of ads - An
experiment on how happy vs. sad music can affect the commercials’ effect in Short-videomarketing.

Seminar date: 2021-06-02

Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Marketing,
Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Ludvid Birkfeldt, Lisa Olsson & Antonia Paravac

Advisor: Johan Gromark

Key words: Music, purchase intention, Short-video marketing, brand attitude, experiment.

Purpose: The purpose of this essay is to investigate if music and the tempo in music has an effect on consumers when marketing products that are characterized as low engagement.

Theoretical perspectives: This study's theoretical base consists of four main models: GEAR-model, Musical Fit, BRECVEMA-model and Annotated Circumplex Emotion Model which all treat music's effect on feelings, purchase intention, attitude towards the advertisement and brand attitude.

Methodology: The study takes on a quantitative research approach and deductive approach. To collect data, an experiment was conducted. Three test groups were presented to a commercial video where the music was adjusted to each group (no music, happy (high tempo) music, sad (low tempo) music), to investigate the effects of music.

Empirical foundation: The empirical foundation is based on 171 answers from the
experiment. The answers were compiled in Excel and then analyzed in SPSS with
ANOVA-tests.

Results: Music was shown to have a significant effect on both the consumers’ experienced emotions and their attitude towards the commercial. Happy music proved to increase the experienced emotions more so than sad music. Happy music also proved to improve attitude towards the commercial more so than both sad music and no music at all. However, music could not be proven to have an effect on purchase intent or brand attitude.

Conclusions: Music has an effect on the experienced emotions and attitude towards the commercial yet no effect on purchase intent or brand attitude. It can however be favorable to incorporate music in an advertisement in order to affect consumers emotional response, feelings, interest and experienced entertainment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paravac, Antonia LU ; Birkfeldt, Ludvig LU and Olsson, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
En experimentell studie om hur glad kontra ledsam musik kan påverka reklamens effekt vid Short-video-marketing
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musik, köpintention, varumärkesattityd, short-video marketing, experiment
language
Swedish
id
9061324
date added to LUP
2021-07-09 12:49:51
date last changed
2021-07-09 12:49:51
@misc{9061324,
 abstract   = {{Titel: Valet av rätt trudelutt, när kunden är reklamtrött - En experimentell studie om hur glad kontra ledsam musik kan påverka reklamens effekt vid Short-video-marketing

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/kurskod: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp.

Författare: Ludvig Birkfeldt, Lisa Olsson, Antonia Paravac

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Musik, köpintention, varumärkesattityd, short-video marketing, experiment

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida musik och dess tempo har en
påverkan på konsumenter vid marknadsföring av varor som karaktäriseras av lågt
engagemang.

Avgränsningar: Studien har avgränsats till enbart den svenska marknaden och konsumenter i ålder 16-25 år. Studien har även avgränsats till att enbart behandla varor som karaktäriseras av lågt engagemang. 

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk innefattar fyra huvudsakliga modeller: GEAR-modellen, Musical fit, BRECVEMA modellen och Annotated Circumplex Emotion Model som alla behandlar musikens påverkan på känslor, köpintention, attityd gentemot reklamen och varumärkesattityd.

Metod: Studien tar sig an en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Studien utför ett experiment via en enkät, där en reklamvideo presenteras till tre testgruppet där reklamens musik justerades för respektive grupp (ingen musik, glad (högt tempo) musik och ledsam(lågt tempo) musik) för att utreda musikens påverkan.

Empiri: Empirin baserades på 171 respondenter vid experimentet. Svaren sammanställdes i Excel och analyserades sedan i SPSS med hjälp av ANOVA-tester.

Resultat: Musik påverkade de upplevda känslor samt attityd mot reklamen. Glad musik hade en mer positiv effekt på upplevda emotioner än ledsam musik. Glad musik hade även en mer positiv effekt på attityd gentemot reklamen än både ledsam musik och utebliven musik. Däremot visade musik ingen påverkan på varumärkesattityd eller köpintention.

Slutsatser: Musik har en påverkan på mottagarna av reklam men viktiga faktorer som
köpintention och varumärkesattityd påverkas inte av musikens känsla, tempo eller icke existens. Däremot är det fördelaktigt att inkorporera musik i reklam för att göra en inverkan på konsumenternas emotionella respons, känslor, intresse och hur underhållande reklamvideon upplevs vara}},
 author    = {{Paravac, Antonia and Birkfeldt, Ludvig and Olsson, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Valet av rätt trudelutt, när kunden är reklamtrött}},
 year     = {{2021}},
}