Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilket vin rekommenderar du?

Gustafsson, Frida LU ; Bajric, Bisera LU and Castor, Stina LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka eWOM genom Facebookgrupper för att få en djupare förståelse för vilka intentioner som finns bakom varför användare väljer att dela och ta del av rekommendationer genom Facebookgrupper samt varför dessa väljer att förlita sig på personerna bakom rekommendationerna. Ambitionen är att vi med denna studie ska bidra med teoriutveckling av befintlig litteratur inom eWOM genom att öka förståelsen för hur konsumenter påverkas av rekommendationer genom Facebookgrupper. Studien använder sig av en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats. Data samlades in genom en enkätundersökning, vilken analyserades med hjälp av IBM SPSS. Uppsatsen presenterar teorier med utgångspunkt i köpprocessen och... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka eWOM genom Facebookgrupper för att få en djupare förståelse för vilka intentioner som finns bakom varför användare väljer att dela och ta del av rekommendationer genom Facebookgrupper samt varför dessa väljer att förlita sig på personerna bakom rekommendationerna. Ambitionen är att vi med denna studie ska bidra med teoriutveckling av befintlig litteratur inom eWOM genom att öka förståelsen för hur konsumenter påverkas av rekommendationer genom Facebookgrupper. Studien använder sig av en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats. Data samlades in genom en enkätundersökning, vilken analyserades med hjälp av IBM SPSS. Uppsatsen presenterar teorier med utgångspunkt i köpprocessen och högengagemangsköp med fokus på eWOM genom online-communities. Teorin behandlar tidigare forskning om eWOM-intentioner samt förtroende i digitala communities. Den empiriska datan bygger på resultatet från enkätundersökningen där respondenterna representeras av medlemmar från uppsatsens studieobjekt, Facebookgruppen Vinhaggorna. Uppsatsens resultat visar att eWOM-intentioner i studieobjektet grundar sig i nöjet att hjälpa andra, reciprocitet samt moralisk skyldighet. Även ens egna rykte samt tilltro till sin egna förmåga visade en signifikant korrelation med ens eWOM-intention. För medlemmarnas förtroendegivande till eWOM är det viktigare att mottagaren får en positiv känsla för personen bakom eWOM:en samt att den fått bekräftelse från andra medlemmar än att personen uppfattas ha expertis i ämnet. Detta tyder på att affektiv förtroende är viktigare än ett kognitivt förtroende vid eWOM i Facebookgruppen Vinhaggorna. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the thesis is to investigate eWOM through Facebook groups to gain a deeper understanding of the intentions behind why users choose to share and take part in recommendations through Facebook groups and why they choose to rely on the people behind the recommendations. The ambition is to contribute with theory development of existing literature within eWOM by increasing the understanding of how consumers are affected by recommendations through Facebook groups. The thesis uses a quantitative research design with a deductive approach. Data was collected through a survey, which was analyzed using IBM SPSS. The thesis presents theories based on the buying process and high-commitment purchases with a focus on eWOM through online... (More)
The purpose of the thesis is to investigate eWOM through Facebook groups to gain a deeper understanding of the intentions behind why users choose to share and take part in recommendations through Facebook groups and why they choose to rely on the people behind the recommendations. The ambition is to contribute with theory development of existing literature within eWOM by increasing the understanding of how consumers are affected by recommendations through Facebook groups. The thesis uses a quantitative research design with a deductive approach. Data was collected through a survey, which was analyzed using IBM SPSS. The thesis presents theories based on the buying process and high-commitment purchases with a focus on eWOM through online communities. The theory describes previous research on eWOM intentions and trust in digital communities. The empirical data is based on the results from the survey where the respondents are represented by members from the thesis study object, the Facebook group Vinhaggorna. The results of the thesis show that eWOM intentions in the study object are based on the enjoyment of helping, reciprocity and moral obligation. Even reputation and knowledge self-efficacy showed a significant correlation with one's eWOM intention. For the members' trust in eWOM, it is more important that the recipient gets a positive feeling for the person behind the eWOM and that it has received confirmation from other members than that the person is perceived as having expertise in the subject. This indicates that affective trust is more important than a cognitive trust regarding eWOM in the Facebook group Vinhaggorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Frida LU ; Bajric, Bisera LU and Castor, Stina LU
supervisor
organization
alternative title
Vilket vin rekommenderar du? - En kvantitativ studie om eWOM i Facebookgrupper med utgångspunkt i intentioner och förtroende
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eWOM, Facebook groups, Trust, eWOM intention, Buying process
language
Swedish
id
9061331
date added to LUP
2021-07-09 12:44:14
date last changed
2021-07-09 12:44:14
@misc{9061331,
 abstract   = {{Uppsatsens syfte är att undersöka eWOM genom Facebookgrupper för att få en djupare förståelse för vilka intentioner som finns bakom varför användare väljer att dela och ta del av rekommendationer genom Facebookgrupper samt varför dessa väljer att förlita sig på personerna bakom rekommendationerna. Ambitionen är att vi med denna studie ska bidra med teoriutveckling av befintlig litteratur inom eWOM genom att öka förståelsen för hur konsumenter påverkas av rekommendationer genom Facebookgrupper. Studien använder sig av en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats. Data samlades in genom en enkätundersökning, vilken analyserades med hjälp av IBM SPSS. Uppsatsen presenterar teorier med utgångspunkt i köpprocessen och högengagemangsköp med fokus på eWOM genom online-communities. Teorin behandlar tidigare forskning om eWOM-intentioner samt förtroende i digitala communities. Den empiriska datan bygger på resultatet från enkätundersökningen där respondenterna representeras av medlemmar från uppsatsens studieobjekt, Facebookgruppen Vinhaggorna. Uppsatsens resultat visar att eWOM-intentioner i studieobjektet grundar sig i nöjet att hjälpa andra, reciprocitet samt moralisk skyldighet. Även ens egna rykte samt tilltro till sin egna förmåga visade en signifikant korrelation med ens eWOM-intention. För medlemmarnas förtroendegivande till eWOM är det viktigare att mottagaren får en positiv känsla för personen bakom eWOM:en samt att den fått bekräftelse från andra medlemmar än att personen uppfattas ha expertis i ämnet. Detta tyder på att affektiv förtroende är viktigare än ett kognitivt förtroende vid eWOM i Facebookgruppen Vinhaggorna.}},
 author    = {{Gustafsson, Frida and Bajric, Bisera and Castor, Stina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vilket vin rekommenderar du?}},
 year     = {{2021}},
}