Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Snabba flöden, nöjda kunder?

Persson, Emelie LU and Svensson, Linnea LU (2021) SMKK60 20211
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
När den globala marknaden ökar och e-handeln utvecklas blir lageraktiviteterna alltmer viktiga för företag. Lager i sig adderar inte något extra värde på de produkter eller varor som lagras i dem, utan generar enbart värde till kunder genom att kunna erbjuda de produkter som de efterfrågar i rätt tid, i rätt kvantitet och kvalitet. Således blir det viktigt för företag att studera processerna i ett lager, samt undersöka hur dessa kan bli mer effektiva för att kunna tillgodose kunderna de tjänster som de efterfrågar. För att upprätthålla ett sådant effektivt flöde är det av stor vikt att endast utföra värdeadderande aktiviteter. Syftet med denna studie är att undersöka ett nyutvecklat automatiserat orderplocksystem och dess egenskaper, samt... (More)
När den globala marknaden ökar och e-handeln utvecklas blir lageraktiviteterna alltmer viktiga för företag. Lager i sig adderar inte något extra värde på de produkter eller varor som lagras i dem, utan generar enbart värde till kunder genom att kunna erbjuda de produkter som de efterfrågar i rätt tid, i rätt kvantitet och kvalitet. Således blir det viktigt för företag att studera processerna i ett lager, samt undersöka hur dessa kan bli mer effektiva för att kunna tillgodose kunderna de tjänster som de efterfrågar. För att upprätthålla ett sådant effektivt flöde är det av stor vikt att endast utföra värdeadderande aktiviteter. Syftet med denna studie är att undersöka ett nyutvecklat automatiserat orderplocksystem och dess egenskaper, samt hur dessa generar värdeskapande aktiviteter inom ett lagerhanteringssystem. Denna studie djupdyker i en analys av hur processer utförs effektivt samtidigt som slöserier elimineras. Tillvägagångssättet syftar även till att undersöka vilka av dessa aktiviteter som är framträdande för att eliminera de slöserier som blivit definierade inom principen lean.

Ett abduktivt angreppssätt har nyttjats för att kunna uppnå syftet med denna studie. Studien antog en kvalitativ ansats, då datan samlades in genom observationer och semistrukturerade intervjuer. Insamlingen gjordes inom en organisation och kriterierna för intervjupersonerna inbegrep att dessa besatt sådan kunskap som författarna ansåg vara av värde för studiens genomförande.

Hur orderplocksaktiviteter utförs är avgörande för upprätthållandet av ett effektivt flöde samt har en betydande påverkan på ett företags förmåga att erhålla konkurrensfördelar. Studiens bidrag till forskningen kring automatiserade orderplocksystem har som syfte att bistå med kunskap inom lagerhanteringssystem inklusive ett specifikt orderplocksystems funktioner och hur sådana aktiviteter kan effektivisera ett företags logistiska funktioner och utföra värdeadderande aktiviteter. Då det finns lite forskning fullt automatiserade lagerhanteringssystem, anser författarna att studiens bidrag till forskningen är betydelsefullt. (Less)
Popular Abstract
The warehouse activities have become more important as the global market increases and the e-commerce develops. Warehouses do not add any extra value to the items that are stored in them, but only to customers by providing them with their orders at the time they want it, in the right quality and in the right amount. This leads to the importance of studying the processes in a warehouse, and how they can become more efficient to provide the customers with the services they demand. To maintain an efficient flow, it is of great importance to only perform value-added activities. The purpose of this thesis is to investigate what constellations a newly developed automated order picking system possesses, and how these qualifications generate... (More)
The warehouse activities have become more important as the global market increases and the e-commerce develops. Warehouses do not add any extra value to the items that are stored in them, but only to customers by providing them with their orders at the time they want it, in the right quality and in the right amount. This leads to the importance of studying the processes in a warehouse, and how they can become more efficient to provide the customers with the services they demand. To maintain an efficient flow, it is of great importance to only perform value-added activities. The purpose of this thesis is to investigate what constellations a newly developed automated order picking system possesses, and how these qualifications generate value-adding activities within a warehouse management system. The functions of the order picking system are examined and the study investigates which activities that are prominent for eliminating waste. This approach aims to analyse how efficient the processes can be performed whilst eliminating wastes through the conduction of value-adding activities, with use of the defined waste principles in lean.

In order to fulfil the purpose of this thesis, the authors used an abductive research approach. The method of this study adopted a qualitative approach, and the data was collected by an observation and semi-structured interviews with respondents from an organisation based on the criterion that the people within this company possessed such knowledge we considered valuable for the purpose of the study.

A conclusion described by the authors in this thesis constitutes of how the order picking activities are conducted is of importance for maintaining an efficient flow and also has a significant impact on how a company can obtain competitive advantages. The study’s contribution to the research about automated order picking systems is to conduct an understanding about automated warehouse management systems, including a specific order picking system functions and constellations and how such activities can make a company’s logistics functions more efficient and perform value-adding activities. We find this thesis contribution of high importance since very few studies on fully automated warehouse systems are done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emelie LU and Svensson, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie kring hur införandet av ett automatiserat orderplocksystem genererar värdeskapande aktiviteter i en lagerverksamhet
course
SMKK60 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lean, Wastes, Value-added activities, Order Picking System, Warehouse Management.
language
Swedish
id
9061881
date added to LUP
2021-07-22 14:21:26
date last changed
2021-07-22 14:21:26
@misc{9061881,
 abstract   = {{När den globala marknaden ökar och e-handeln utvecklas blir lageraktiviteterna alltmer viktiga för företag. Lager i sig adderar inte något extra värde på de produkter eller varor som lagras i dem, utan generar enbart värde till kunder genom att kunna erbjuda de produkter som de efterfrågar i rätt tid, i rätt kvantitet och kvalitet. Således blir det viktigt för företag att studera processerna i ett lager, samt undersöka hur dessa kan bli mer effektiva för att kunna tillgodose kunderna de tjänster som de efterfrågar. För att upprätthålla ett sådant effektivt flöde är det av stor vikt att endast utföra värdeadderande aktiviteter. Syftet med denna studie är att undersöka ett nyutvecklat automatiserat orderplocksystem och dess egenskaper, samt hur dessa generar värdeskapande aktiviteter inom ett lagerhanteringssystem. Denna studie djupdyker i en analys av hur processer utförs effektivt samtidigt som slöserier elimineras. Tillvägagångssättet syftar även till att undersöka vilka av dessa aktiviteter som är framträdande för att eliminera de slöserier som blivit definierade inom principen lean.

Ett abduktivt angreppssätt har nyttjats för att kunna uppnå syftet med denna studie. Studien antog en kvalitativ ansats, då datan samlades in genom observationer och semistrukturerade intervjuer. Insamlingen gjordes inom en organisation och kriterierna för intervjupersonerna inbegrep att dessa besatt sådan kunskap som författarna ansåg vara av värde för studiens genomförande.

Hur orderplocksaktiviteter utförs är avgörande för upprätthållandet av ett effektivt flöde samt har en betydande påverkan på ett företags förmåga att erhålla konkurrensfördelar. Studiens bidrag till forskningen kring automatiserade orderplocksystem har som syfte att bistå med kunskap inom lagerhanteringssystem inklusive ett specifikt orderplocksystems funktioner och hur sådana aktiviteter kan effektivisera ett företags logistiska funktioner och utföra värdeadderande aktiviteter. Då det finns lite forskning fullt automatiserade lagerhanteringssystem, anser författarna att studiens bidrag till forskningen är betydelsefullt.}},
 author    = {{Persson, Emelie and Svensson, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Snabba flöden, nöjda kunder?}},
 year     = {{2021}},
}