Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

#Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

Bräutigam, Pauline LU ; Löfqvist, Alice LU and Cederqvist, Charlotte Maria Louise LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam

Handledare: Peter Svensson

Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. Hur den svenska konstgalleribranschen ställer sig till denna förändring och hur deras verksamheter påverkats av detta är däremot inte tidigare undersökt.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur konstgalleriets roll har förändrats i takt med att branschen digitaliserats. Undersökningen ämnar till... (More)
Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam

Handledare: Peter Svensson

Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. Hur den svenska konstgalleribranschen ställer sig till denna förändring och hur deras verksamheter påverkats av detta är däremot inte tidigare undersökt.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur konstgalleriets roll har förändrats i takt med att branschen digitaliserats. Undersökningen ämnar till att skapa en djupare förståelse för hur gallerier resonerar kring denna förändring, och på vilka sätt digitalisering har påverkat galleriets funktion.

Frågeställning: På vilka sätt har konstgalleriernas funktion som marknadsplats påverkats till följd av digitaliseringen?

Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod som utgår från det induktiva angreppssättet. Studien utfördes utifrån ett hermeneutistiskt perspektiv baserat på en iterativ arbetsprocess. Den empiriska datan är insamlad genom sju semistrukturerade intervjuer. Studien avgränsar sig till svenska konstgalleribranschen där gallerier har genomgått eller genomgår en digital förändring med någon form av digital närvaro.

Slutsats: Konstgallerierna upplever digitaliseringen som påtaglig, och vittnar om förändrat kundebeteenden, reformerat konkurrenslandskap och nya tekniker som öppnar upp för internationalisering och demokratisering av branschen. Samtliga gallerier har på något sätt implementerat digitala teknologier i sin verksamhet, men omfattningen av implementeringen varierar kraftigt mellan dem. Förändringarna berör framförallt digitiserande och digitaliserande aktiviteter, trots att dessa i flera fall är bristfälliga som en konsekvens av en ökande komplexitet av branschen. Galleriet som marknadsplats har såtillvida utökats till att omfatta digitala strategier och öppnat för nya sätt att skapa, fånga och leverera värde.

Studiens bidrag: Studien har skapat en djupare förståelse gällande galleriernas benägenhet att förändra och anpassa sina verksamheter efter digitaliseringen, och på vilka sätt de tar ställning till denna digitala förändring.

Nyckelord: Konstgalleribranschen, organisationsförändring, Digitalisering, Digitisering, Digital transformering, Kärnaktiviteter & Kärntillgångar, Digitalt engagemang, Demokratisering, Transparens, Covid-19-pandemin (Less)
Popular Abstract
Title: #The_digital_gallery - A qualitative case study of the art gallery industry & how the industry has been affected by the digitalization

Authors: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam

Supervisor: Peter Svensson

Background: In recent years the art industry has been characterized by strong digitalization. Digitalization has affected industries through shifting customer behaviors, competitive landscape and new digital technologies. How the Swedish art gallery industry is responding to this change and how their operations have been affected by this, has not been previously investigated.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the role of the art gallery has changed in the wake of digitalization... (More)
Title: #The_digital_gallery - A qualitative case study of the art gallery industry & how the industry has been affected by the digitalization

Authors: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam

Supervisor: Peter Svensson

Background: In recent years the art industry has been characterized by strong digitalization. Digitalization has affected industries through shifting customer behaviors, competitive landscape and new digital technologies. How the Swedish art gallery industry is responding to this change and how their operations have been affected by this, has not been previously investigated.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the role of the art gallery has changed in the wake of digitalization within the industry. The study aims to create a deeper understanding of how galleries respond to this change, and in what ways digitalization has affected the function of the gallery.

Research question: In what ways has the function of the art galleries as a marketplace been affected as a result of digitalization?

Methodology: The study is based on a qualitative research method with an inductive approach. A hermeneutic philosophical perspective has been used with an iterative method. The empirical data was collected through seven semi-structured interviews. The study is limited to the Swedish art gallery market, where galleries have undergone or are undergoing a digital change with some form of digital presence.

Conclusion: The art galleries perceive digitalization as tangible, and witness that shifting customer behaviors, changing competitive landscape and new technologies enable internationalization and democratization. All galleries have implemented digital technologies in their organizations, but the scope of the implementation varies greatly between them. The changes primarily concern digitizing and digitalizing activities, despite the fact that in several cases these are inadequate as a consequence of an increasing complexity of the industry. The gallery as a marketplace has thus been expanded to include digital strategies and opened up new ways of creating, capturing and delivering value.

Contribution: The study has created a deeper understanding of the galleries’ tendency to change and adapt their activities in response to digitalization, and in what ways they take a stand on this digital change.

Key words: Art gallery industry, Digitalization, Digitization, Digital Transformation, Organizational change, Core activities & Core assets, Digital engagement, Democratization, Transparency, Covid-19 pandemic (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9062205,
 abstract   = {{Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam

Handledare: Peter Svensson

Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. Hur den svenska konstgalleribranschen ställer sig till denna förändring och hur deras verksamheter påverkats av detta är däremot inte tidigare undersökt. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur konstgalleriets roll har förändrats i takt med att branschen digitaliserats. Undersökningen ämnar till att skapa en djupare förståelse för hur gallerier resonerar kring denna förändring, och på vilka sätt digitalisering har påverkat galleriets funktion. 

Frågeställning: På vilka sätt har konstgalleriernas funktion som marknadsplats påverkats till följd av digitaliseringen?

Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod som utgår från det induktiva angreppssättet. Studien utfördes utifrån ett hermeneutistiskt perspektiv baserat på en iterativ arbetsprocess. Den empiriska datan är insamlad genom sju semistrukturerade intervjuer. Studien avgränsar sig till svenska konstgalleribranschen där gallerier har genomgått eller genomgår en digital förändring med någon form av digital närvaro. 

Slutsats: Konstgallerierna upplever digitaliseringen som påtaglig, och vittnar om förändrat kundebeteenden, reformerat konkurrenslandskap och nya tekniker som öppnar upp för internationalisering och demokratisering av branschen. Samtliga gallerier har på något sätt implementerat digitala teknologier i sin verksamhet, men omfattningen av implementeringen varierar kraftigt mellan dem. Förändringarna berör framförallt digitiserande och digitaliserande aktiviteter, trots att dessa i flera fall är bristfälliga som en konsekvens av en ökande komplexitet av branschen. Galleriet som marknadsplats har såtillvida utökats till att omfatta digitala strategier och öppnat för nya sätt att skapa, fånga och leverera värde. 

Studiens bidrag: Studien har skapat en djupare förståelse gällande galleriernas benägenhet att förändra och anpassa sina verksamheter efter digitaliseringen, och på vilka sätt de tar ställning till denna digitala förändring. 

Nyckelord: Konstgalleribranschen, organisationsförändring, Digitalisering, Digitisering, Digital transformering, Kärnaktiviteter & Kärntillgångar, Digitalt engagemang, Demokratisering, Transparens, Covid-19-pandemin}},
 author    = {{Bräutigam, Pauline and Löfqvist, Alice and Cederqvist, Charlotte Maria Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{#Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen}},
 year     = {{2021}},
}