Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvarteret Karl XI

Novotny, Mark LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
I sommarstaden Halmstad, vid ett ofta stämningsfullt Lilla
torg, ligger kvarteret Karl XI som idag är en parkeringsplats
och den sista obebyggda marken kring torget. Halmstad
växer och förtätas, som många andra svenska städer,
och kommunen har nyligen antagit en ny detaljplan för
kvarteret som möjliggör en större byggnad innehållande
kommersiella ytor, kontor och även bostäder. Lilla torg
är det festligare och mer kulturella torget i Halmstad, till
skillnad från Stora torg som fungerar mer som buss-nod,
marknad och samlingsplats för händelser med större
folkmassor. Det finns potential att ta vara på befintliga
värden och utveckla Lilla torg ytterligare med ett tillägg
som kan bli ett urbant vardagsrum för både invånare
och... (More)
I sommarstaden Halmstad, vid ett ofta stämningsfullt Lilla
torg, ligger kvarteret Karl XI som idag är en parkeringsplats
och den sista obebyggda marken kring torget. Halmstad
växer och förtätas, som många andra svenska städer,
och kommunen har nyligen antagit en ny detaljplan för
kvarteret som möjliggör en större byggnad innehållande
kommersiella ytor, kontor och även bostäder. Lilla torg
är det festligare och mer kulturella torget i Halmstad, till
skillnad från Stora torg som fungerar mer som buss-nod,
marknad och samlingsplats för händelser med större
folkmassor. Det finns potential att ta vara på befintliga
värden och utveckla Lilla torg ytterligare med ett tillägg
som kan bli ett urbant vardagsrum för både invånare
och besökare och skapa en mer extraordinär vardag som
berikar gaturummen.
Motivet bakom valet av plats grundar sig i författarens
intresse för byggnader i traditionell stadsmiljö och att
författaren ofta befinner sig på och passerar platsen i
vardagen, då arbetsplatsen ligger granne med kvarteret.
Nuvarande förslag på nybyggnation känns som att det ej
gör platsen rättvisa och har lett till viljan att undersöka
hur ett alternativt förslag hade kunnat se ut.
Huvudmålet med arbetet är att gestalta en byggnad
som på ett holistiskt sätt förhåller till sin plats, och
samtidigt berikar torget och tillför nya urbana kvaliteter
till det publika rummet och stadskärnan. I det här arbetet
undersöks detta genom analys av kontext, stadsrum,
historia och via skisser och modeller prova olika former
av volymbehandling och materialitet. Fokuset i arbetet
ligger på det praktiska och gestaltning, dock med stöd i
Jan Gehls och Camillo Sittes teorier i stadsbyggnad. (Less)
Popular Abstract
In the summer town of Halmstad, by an often atmospheric
Lilla torg, is the quarter of Karl XI, which today is a parking
lot and the last undeveloped land around the square.
Halmstad is growing and becoming denser, like many
other Swedish cities, and the municipality has recently
adopted a new detailed plan for the neighborhood that
enables a larger building containing commercial areas,
offices and also housing. Lilla torg is the more festive
and cultural square in Halmstad, unlike Stora torg which
functions more as a bus node, market and gathering
place for events with larger crowds. There is potential
to take advantage of existing values and develop Lilla
torg further with an addition that can become an urban
living room for... (More)
In the summer town of Halmstad, by an often atmospheric
Lilla torg, is the quarter of Karl XI, which today is a parking
lot and the last undeveloped land around the square.
Halmstad is growing and becoming denser, like many
other Swedish cities, and the municipality has recently
adopted a new detailed plan for the neighborhood that
enables a larger building containing commercial areas,
offices and also housing. Lilla torg is the more festive
and cultural square in Halmstad, unlike Stora torg which
functions more as a bus node, market and gathering
place for events with larger crowds. There is potential
to take advantage of existing values and develop Lilla
torg further with an addition that can become an urban
living room for both residents and visitors and create a
more extraordinary everyday life that enriches the street
spaces.
The motive behind the choice of place is based on the
author’s interest in buildings in a traditional urban
environment and that the author is often on and passes
the place in everyday life, since the workplace is next
door to the neighborhood. The current proposal for new
construction feels that it does not do the place justice
and has led to the desire to investigate what an alternative
proposal could have looked like.
The main goal of the work is to design a building that in
a holistic way relates to its place, and at the same time
enriches the square and adds new urban qualities to
the public space and the city center. In this work, this is
investigated through analysis of context, urban space,
history and through sketches and models try different
forms of volume treatment and materiality. The focus of
the work is on the practical and design, but with support
from Jan Gehl’s and Camillo Sitte’s theories in urban
planning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Novotny, Mark LU
supervisor
organization
alternative title
The Quarter of Karl XI
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
arkitektur, urbanism, Halmstad, Halland, Lilla torg, kontor, bostäder, tegel
language
Swedish
id
9065714
date added to LUP
2021-09-20 13:46:07
date last changed
2021-09-20 13:46:07
@misc{9065714,
 abstract   = {{I sommarstaden Halmstad, vid ett ofta stämningsfullt Lilla
torg, ligger kvarteret Karl XI som idag är en parkeringsplats
och den sista obebyggda marken kring torget. Halmstad
växer och förtätas, som många andra svenska städer,
och kommunen har nyligen antagit en ny detaljplan för
kvarteret som möjliggör en större byggnad innehållande
kommersiella ytor, kontor och även bostäder. Lilla torg
är det festligare och mer kulturella torget i Halmstad, till
skillnad från Stora torg som fungerar mer som buss-nod,
marknad och samlingsplats för händelser med större
folkmassor. Det finns potential att ta vara på befintliga
värden och utveckla Lilla torg ytterligare med ett tillägg
som kan bli ett urbant vardagsrum för både invånare
och besökare och skapa en mer extraordinär vardag som
berikar gaturummen.
Motivet bakom valet av plats grundar sig i författarens
intresse för byggnader i traditionell stadsmiljö och att
författaren ofta befinner sig på och passerar platsen i
vardagen, då arbetsplatsen ligger granne med kvarteret.
Nuvarande förslag på nybyggnation känns som att det ej
gör platsen rättvisa och har lett till viljan att undersöka
hur ett alternativt förslag hade kunnat se ut.
Huvudmålet med arbetet är att gestalta en byggnad
som på ett holistiskt sätt förhåller till sin plats, och
samtidigt berikar torget och tillför nya urbana kvaliteter
till det publika rummet och stadskärnan. I det här arbetet
undersöks detta genom analys av kontext, stadsrum,
historia och via skisser och modeller prova olika former
av volymbehandling och materialitet. Fokuset i arbetet
ligger på det praktiska och gestaltning, dock med stöd i
Jan Gehls och Camillo Sittes teorier i stadsbyggnad.}},
 author    = {{Novotny, Mark}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvarteret Karl XI}},
 year     = {{2021}},
}