Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinderbelysning – ett hinder för utbyggnaden av vindkraft? En studie om kraven på högintensiv hinderbelysning på vindkraftverk i Sverige

Åkerman, Amanda LU (2021) FMIM01 20212
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Enligt nationella föreskrifter ska vindkraftverk över 150 m i totalhöjd markeras med högintensivt vitt blinkande ljus för att säkerställa att vindkraftverken är synliga för luftfarten. Samtidigt som hinderbelysningen är viktig för flygsäkerheten kan dock ljuset upplevas som störande av närboende. Syfte med denna studie är därför att utreda konflikten mellan vindkraftsetableringar och närboendes hälsa och livsmiljö som kraven på högintensiv hinderbelysning aktualiserar och undersöka vilket hinder detta innebär för en fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige.
Studien ämnar att genomföra en nulägesanalys, där nationella föreskrifter avseende hindermarkering av vindkraftverk jämförs med internationella rekommendationer samt till andra nordiska... (More)
Enligt nationella föreskrifter ska vindkraftverk över 150 m i totalhöjd markeras med högintensivt vitt blinkande ljus för att säkerställa att vindkraftverken är synliga för luftfarten. Samtidigt som hinderbelysningen är viktig för flygsäkerheten kan dock ljuset upplevas som störande av närboende. Syfte med denna studie är därför att utreda konflikten mellan vindkraftsetableringar och närboendes hälsa och livsmiljö som kraven på högintensiv hinderbelysning aktualiserar och undersöka vilket hinder detta innebär för en fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige.
Studien ämnar att genomföra en nulägesanalys, där nationella föreskrifter avseende hindermarkering av vindkraftverk jämförs med internationella rekommendationer samt till andra nordiska länders regelverk. Därtill utreds möjligheterna att tillämpa tekniker för att begränsa störningar s.k. behovsstyrd hinderbelysning samt hur närboende påverkas av hinderbelysningen och hur detta kan bedömas och beskrivas under projektering. För att uppnå syftet och för att besvara studiens frågeställningar har en kombination av en litteraturstudie, intervjustudie och en fallstudie genomförts.
Resultaten av denna studie visar att nationella föreskrifter är, i en internationell jämförelse, strängare och det finns flera aspekter med nuvarande bestämmelser som bör ses över och ändras för att begränsa störningar från hinderbelysningen. Att begränsa störningar från hinderbelysning genom att tillämpa behovsstyrd hinderbelysning bör däremot inte ses som en lösning på konflikten inom en snar framtid. Detta med anledning av att det inte är möjligt att medges dispens från nationella föreskrifter i och med både Transportstyrelsens egna bedömning och Försvarsmakten avstyrkan till samtliga behovsstyrda system. Resultaten av denna studie visar även att kunskapsunderlaget kring hur närboende faktiskt upplever hinderbelysningen är väldigt begränsad. Det finns ett påtagligt behov av fler studier som undersöker vilka aspekter som inverkar på̊ närboendes upplevda störning, både hinderbelysningens utformning och placering i landskapet men även hur försiktighetsåtgärder påverkar upplevelsen. Slutligen visar genomförd fallstudie att det är möjligt att använda synbarhetsanalyser som underlag för att beskriva hur hinderbelysningen påverkar omgivningen visuellt och kan användas under projektering för en mer kvantitativ bedömning av hur närboende kan komma att störas av hinderbelysningen. (Less)
Abstract
According to national regulations, wind turbines over 150 m in total height must be marked with high-intensity white flashing light to ensure that the wind turbine is visible to aviation. However, while the obstacle lighting is important for aviation safety it can also be perceived as disturbing to nearby residents. The purpose of this study is therefore to investigate the conflict between wind power establishments and the health and living environment of nearby residents that the requirements for high-intensity obstacle lighting actualize, and to investigate what this means for a continued expansion of wind power in Sweden.
The study intends to analyze the current situation, firstly by comparing national regulations regarding the... (More)
According to national regulations, wind turbines over 150 m in total height must be marked with high-intensity white flashing light to ensure that the wind turbine is visible to aviation. However, while the obstacle lighting is important for aviation safety it can also be perceived as disturbing to nearby residents. The purpose of this study is therefore to investigate the conflict between wind power establishments and the health and living environment of nearby residents that the requirements for high-intensity obstacle lighting actualize, and to investigate what this means for a continued expansion of wind power in Sweden.
The study intends to analyze the current situation, firstly by comparing national regulations regarding the marking of wind turbines with international recommendations and regulations in other Nordic countries. In addition, the possibilities of applying techniques to limit disturbances from obstacle lighting, i.e. on-demand controlled obstacle lighting is investigated and lastly, how nearby residents are affected by the obstacle lighting and how this can be assessed and described during project development. To achieve the purpose and to answer the research questions, a combination of a literature study, an interview study and a case study was conducted.
The results of this study shows that national regulations are stricter in an international comparison and there are several aspects of current regulations that should be reviewed and adjusted to limit disturbances from obstacle lighting. Limiting disturbances by applying on-demand controlled obstacle lighting should however not be seen as a solution to the conflict in the near future. As it is not possible to be granted an exemption from national regulations due to the Swedish Transport Agency's assessment and the Armed Forces' rejection of all on-demand controlled systems. The results of this study also shows that the knowledge about how nearby residents actually experience the obstacle lighting is very limited. There is a noticeable need for more studies that examine the aspects that affect the perceived disturbance, both the design of the obstacle lighting and the location in the landscape, but also how precautionary measures affect the perceived disturbance. Lastly, the performed case study shows that it is possible to use visibility analyzes for describing how obstacle lighting affects the surroundings and can be used during project development for a more quantitative assessment of how nearby residents may be disturbed by obstacle lighting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerman, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
Obstacle lighting – an obstacle to the expansion of wind power? A study of the requirements for high-intensity obstacle lighting on wind turbines in Sweden
course
FMIM01 20212
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vindkraft, hinderbelysning, högintensivt ljus, behovsstyrd hinderbelysning, störningar, synbarhetsanalys, GIS
report number
ISRN LUTFD2/TFEM-22/5175--SE + (1-101)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9069458
date added to LUP
2022-01-03 07:34:27
date last changed
2022-01-03 07:34:27
@misc{9069458,
 abstract   = {{According to national regulations, wind turbines over 150 m in total height must be marked with high-intensity white flashing light to ensure that the wind turbine is visible to aviation. However, while the obstacle lighting is important for aviation safety it can also be perceived as disturbing to nearby residents. The purpose of this study is therefore to investigate the conflict between wind power establishments and the health and living environment of nearby residents that the requirements for high-intensity obstacle lighting actualize, and to investigate what this means for a continued expansion of wind power in Sweden. 
The study intends to analyze the current situation, firstly by comparing national regulations regarding the marking of wind turbines with international recommendations and regulations in other Nordic countries. In addition, the possibilities of applying techniques to limit disturbances from obstacle lighting, i.e. on-demand controlled obstacle lighting is investigated and lastly, how nearby residents are affected by the obstacle lighting and how this can be assessed and described during project development. To achieve the purpose and to answer the research questions, a combination of a literature study, an interview study and a case study was conducted.
The results of this study shows that national regulations are stricter in an international comparison and there are several aspects of current regulations that should be reviewed and adjusted to limit disturbances from obstacle lighting. Limiting disturbances by applying on-demand controlled obstacle lighting should however not be seen as a solution to the conflict in the near future. As it is not possible to be granted an exemption from national regulations due to the Swedish Transport Agency's assessment and the Armed Forces' rejection of all on-demand controlled systems. The results of this study also shows that the knowledge about how nearby residents actually experience the obstacle lighting is very limited. There is a noticeable need for more studies that examine the aspects that affect the perceived disturbance, both the design of the obstacle lighting and the location in the landscape, but also how precautionary measures affect the perceived disturbance. Lastly, the performed case study shows that it is possible to use visibility analyzes for describing how obstacle lighting affects the surroundings and can be used during project development for a more quantitative assessment of how nearby residents may be disturbed by obstacle lighting.}},
 author    = {{Åkerman, Amanda}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hinderbelysning – ett hinder för utbyggnaden av vindkraft? En studie om kraven på högintensiv hinderbelysning på vindkraftverk i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}