Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur mår kreativa människor? - Relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet

Dahlin, Johanna LU ; Larsson, Nina LU and Snoei, Iris LU (2022) PSYK11 20212
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I denna kandidatuppsats undersöktes sambandet mellan psykisk hälsa och kreativitet, samt huruvida det föreligger några könsskillnader i variablerna och om relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet ser olika ut för män och kvinnor. Huvudhypotesen var att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och kreativitet. Studien är kvantitativ och utfördes genom att låta deltagare svara på en webb-distribuerad enkät med syfte att mäta deras psykiska hälsa på två olika sätt, både som subjektiv livstillfredsställelse samt genom symptombeskrivningar av psykisk ohälsa. Deltagarnas kreativitet mättes via två dimensioner, divergent tänkande och kreativt själv. Undersökningen bestod av 69 kvinnor och 21 män.
Då den insamlade datan analyserades... (More)
I denna kandidatuppsats undersöktes sambandet mellan psykisk hälsa och kreativitet, samt huruvida det föreligger några könsskillnader i variablerna och om relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet ser olika ut för män och kvinnor. Huvudhypotesen var att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och kreativitet. Studien är kvantitativ och utfördes genom att låta deltagare svara på en webb-distribuerad enkät med syfte att mäta deras psykiska hälsa på två olika sätt, både som subjektiv livstillfredsställelse samt genom symptombeskrivningar av psykisk ohälsa. Deltagarnas kreativitet mättes via två dimensioner, divergent tänkande och kreativt själv. Undersökningen bestod av 69 kvinnor och 21 män.
Då den insamlade datan analyserades framkom ett svagt positivt samband mellan psykisk hälsa och kreativitet, mer specifikt negativt mellan psykisk ohälsa och divergent tänkande. Resultaten tyder på att individer som upplever sig må sämre psykiskt presterar sämre på divergent tänkande. Vidare upptäcktes inga könsskillnader mellan män och kvinnor för varken psykisk hälsa eller kreativitet. Vid explorativt undersökande kunde eventuellt små skillnader ses mellan könen gällande sambanden mellan psykisk hälsa och kreativitet. (Less)
Abstract
In this thesis the connection between mental health and creativity was examined, as well as gender differences in the variables and whether the relationship between mental health and creativity looks different for men and women. The main hypothesis was that there is a connection between mental health and creativity. The study was conducted in a quantitative manner by having participants answer a web-distributed questionnaire with the aim of measuring their mental health in two different ways, both as subjective life satisfaction and through symptom descriptions of mental illness. Participants' creativity was measured via two dimensions, divergent thinking and creative self. The survey consisted of 69 women and 21 men.
When the collected... (More)
In this thesis the connection between mental health and creativity was examined, as well as gender differences in the variables and whether the relationship between mental health and creativity looks different for men and women. The main hypothesis was that there is a connection between mental health and creativity. The study was conducted in a quantitative manner by having participants answer a web-distributed questionnaire with the aim of measuring their mental health in two different ways, both as subjective life satisfaction and through symptom descriptions of mental illness. Participants' creativity was measured via two dimensions, divergent thinking and creative self. The survey consisted of 69 women and 21 men.
When the collected data was analyzed, a weak positive relationship emerged between mental health and creativity, more specifically negative between mental illness and divergent thinking. The results indicate that individuals who feel worse mentally perform worse on divergent thinking. Furthermore, no gender differences were detected between men and women for either mental health or creativity. During exploratory research, small differences could be seen between the sexes regarding the connections between mental health and creativity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9071697,
 abstract   = {{In this thesis the connection between mental health and creativity was examined, as well as gender differences in the variables and whether the relationship between mental health and creativity looks different for men and women. The main hypothesis was that there is a connection between mental health and creativity. The study was conducted in a quantitative manner by having participants answer a web-distributed questionnaire with the aim of measuring their mental health in two different ways, both as subjective life satisfaction and through symptom descriptions of mental illness. Participants' creativity was measured via two dimensions, divergent thinking and creative self. The survey consisted of 69 women and 21 men.
When the collected data was analyzed, a weak positive relationship emerged between mental health and creativity, more specifically negative between mental illness and divergent thinking. The results indicate that individuals who feel worse mentally perform worse on divergent thinking. Furthermore, no gender differences were detected between men and women for either mental health or creativity. During exploratory research, small differences could be seen between the sexes regarding the connections between mental health and creativity.}},
 author    = {{Dahlin, Johanna and Larsson, Nina and Snoei, Iris}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur mår kreativa människor? - Relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet}},
 year     = {{2022}},
}