Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Lämpligt högljudd”: En etnografisk studie av unga vuxnas relation till facklig organisering och aktivitet

Ode, Anna LU (2021) TKAM02 20211
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Sedan 1990-talet har det fackliga medlemsantalet i Sverige gradvis minskat, och detta särskilt bland ungdomar. Samma nedåtgående trend går inte att finna på arbetsgivarorganisationernas sida. Denna obalans hotar de svenska modellen och gör det svårare för fackföreningarna att försvara kollektivavtalet och driva igenom förbättringar på arbetsmarknaden. Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån ett maktperspektiv synliggöra ungas relationer till facket samt erfarenheter av fackligt engagemang i en tid av förändrade villkor för den fackliga rörelsen. Vilka olika bilder av facket finns det hos unga vuxna och hur är dessa påverkade av samtida samhälleliga diskurser? Hur upplever unga förtroendevalda sin roll och vad är det som gör den... (More)
Sedan 1990-talet har det fackliga medlemsantalet i Sverige gradvis minskat, och detta särskilt bland ungdomar. Samma nedåtgående trend går inte att finna på arbetsgivarorganisationernas sida. Denna obalans hotar de svenska modellen och gör det svårare för fackföreningarna att försvara kollektivavtalet och driva igenom förbättringar på arbetsmarknaden. Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån ett maktperspektiv synliggöra ungas relationer till facket samt erfarenheter av fackligt engagemang i en tid av förändrade villkor för den fackliga rörelsen. Vilka olika bilder av facket finns det hos unga vuxna och hur är dessa påverkade av samtida samhälleliga diskurser? Hur upplever unga förtroendevalda sin roll och vad är det som gör den fackliga rörelsen meningsfull för dem? Vilka maktpraktiker, relationer och positioner är verksamma inom den fackliga rörelsen och hur konstituerar dessa unga vuxnas fackliga deltagande? Intervjuer och observationsanteckningar utgör uppsatsens huvudsakliga empiriska data. Syftet besvaras genom en tillämpning av Michel Foucaults teoretiska begrepp makt och diskurs, samt Pierre Bourdiues begrepp kapital, habitus och socialt fält. Uppsatsen visar att fackliga medlemmar och oorganiserade uppfattar facket som abstrakt, onödigt, irrelevant och som en säkerhet. Uppfattningarna beror på, och ger upphov till, förändrade språkliga praktiker kring den fackliga organisationens värde och roll, en minskad makt till facket samt en förändrad sammansättning av arbetsvardagen. Facket är beroende av att unga personer gör inträde i det fackliga fältet, samtidigt som organisationen är försiktig med att ge de nya medlemmar alltför mycket inflytande. Att vara påläst, engagerad, erfaren och kampbenägen är erkända kapital inom fältet - åtminstone om dessa egenskaper är riktade mot arbetsgivaren. Att ifrågasätta de etablerade inom fältet är inte uppskattat. Avsaknad av stöd från den fackliga organisationen högre upp och arbetsgivare som är osamarbetsvilliga försvårar det fackliga arbetet vilket kan leda till utmattning. Förhoppningen är att uppsatsens resultat ska vara till nytta för svenska fackföreningar i deras arbete med att attrahera, rekrytera och kommunicera med yngre medlemmar, samt att främja ungdomars engagemang inom fältet. (Less)
Popular Abstract
Since the 1990’s the degree of trade unionism in Sweden has declined gradually, and this especially among young people. At the same time the employers' organizations remain strong. This uneven balance threatens the Swedish social partners' model and makes it more difficult for the unions to defend the collective agreement and to push through improvements in the labor market. By applying a power perspective the overall aim of the thesis is to study young adults' relationships towards unions and experiences of union engagement in a time of changed conditions for the union movement. What are the different representations of the union among young adults and how are these affected by contemporary societal discourses? How do young union... (More)
Since the 1990’s the degree of trade unionism in Sweden has declined gradually, and this especially among young people. At the same time the employers' organizations remain strong. This uneven balance threatens the Swedish social partners' model and makes it more difficult for the unions to defend the collective agreement and to push through improvements in the labor market. By applying a power perspective the overall aim of the thesis is to study young adults' relationships towards unions and experiences of union engagement in a time of changed conditions for the union movement. What are the different representations of the union among young adults and how are these affected by contemporary societal discourses? How do young union representatives experience their role and what makes the union movement meaningful to them? What power practices, relationships and positions are active within the union movement and how do these elements constitute young adults' union participation? Interviews and observation notes constitute the thesis' main empirical data. The purpose has been answered by applying the theoretical concepts of power and discourse by Michel Foucault, as well as Pierre Bourdiues theory of capital, habitus and social field. The thesis shows that members and non-unionized perceive the union as abstract, unnecessary, irrelevant and as a security. The perceptions are due to, and give rise to, changed linguistic practices regarding the value and role of the union, a reduced power to the union and a changed structure of everyday work. The unions are dependent on young people entering the field, simultaneously they are careful not to give the new members too much power. Being educated, committed, experienced and combative are recognized capital in the field - at least if it is directed at the employer. Questioning those who are established in the union field is not appreciated. No support from the union higher up and employers who are not cooperative make union work more difficult, which can lead to exhaustion. The hope is that the results will be useful for Swedish unions in their work with attracting, recruiting and communicating with young members and to promote young people's involvement in trade unions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ode, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
State of the union: An ethnographic study of young adults’ relationship towards and engagement in trade unions
course
TKAM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
fackföreningar, svensk arbetsmarknad, unga vuxna, makt, kapital, fält, etnografi, kulturanalys
language
Swedish
id
9072212
date added to LUP
2022-01-20 11:12:32
date last changed
2022-01-20 11:12:32
@misc{9072212,
 abstract   = {{Sedan 1990-talet har det fackliga medlemsantalet i Sverige gradvis minskat, och detta särskilt bland ungdomar. Samma nedåtgående trend går inte att finna på arbetsgivarorganisationernas sida. Denna obalans hotar de svenska modellen och gör det svårare för fackföreningarna att försvara kollektivavtalet och driva igenom förbättringar på arbetsmarknaden. Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån ett maktperspektiv synliggöra ungas relationer till facket samt erfarenheter av fackligt engagemang i en tid av förändrade villkor för den fackliga rörelsen. Vilka olika bilder av facket finns det hos unga vuxna och hur är dessa påverkade av samtida samhälleliga diskurser? Hur upplever unga förtroendevalda sin roll och vad är det som gör den fackliga rörelsen meningsfull för dem? Vilka maktpraktiker, relationer och positioner är verksamma inom den fackliga rörelsen och hur konstituerar dessa unga vuxnas fackliga deltagande? Intervjuer och observationsanteckningar utgör uppsatsens huvudsakliga empiriska data. Syftet besvaras genom en tillämpning av Michel Foucaults teoretiska begrepp makt och diskurs, samt Pierre Bourdiues begrepp kapital, habitus och socialt fält. Uppsatsen visar att fackliga medlemmar och oorganiserade uppfattar facket som abstrakt, onödigt, irrelevant och som en säkerhet. Uppfattningarna beror på, och ger upphov till, förändrade språkliga praktiker kring den fackliga organisationens värde och roll, en minskad makt till facket samt en förändrad sammansättning av arbetsvardagen. Facket är beroende av att unga personer gör inträde i det fackliga fältet, samtidigt som organisationen är försiktig med att ge de nya medlemmar alltför mycket inflytande. Att vara påläst, engagerad, erfaren och kampbenägen är erkända kapital inom fältet - åtminstone om dessa egenskaper är riktade mot arbetsgivaren. Att ifrågasätta de etablerade inom fältet är inte uppskattat. Avsaknad av stöd från den fackliga organisationen högre upp och arbetsgivare som är osamarbetsvilliga försvårar det fackliga arbetet vilket kan leda till utmattning. Förhoppningen är att uppsatsens resultat ska vara till nytta för svenska fackföreningar i deras arbete med att attrahera, rekrytera och kommunicera med yngre medlemmar, samt att främja ungdomars engagemang inom fältet.}},
 author    = {{Ode, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Lämpligt högljudd”: En etnografisk studie av unga vuxnas relation till facklig organisering och aktivitet}},
 year     = {{2021}},
}