Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Invandrarkvinnor på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie om hur arbetsmarknadshandläggare jobbar för att integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Schoug, Loa Konstantin LU and Cirkovic, Filip (2022) SOPA63 20221
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsmarknadshandläggare som arbetar med eller har arbetat på arbetsmarknadsförvaltningar i södra Sverige arbetar eller har arbetat för att hjälpa invandrarkvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Studiens frågor är 1) Hur resonerar arbetsmarknadshandläggare kring vad som är en god arbetsmarknadsintegration, 2) Hur arbetar arbetsmarknadshandläggarna för att arbetsmarkndasintegrera invandrarkvinnor 3) Hur ser arbetsmarknadshandläggarna på sitt handlingsutrymme. Studien har baserats på handlingsutrymme som en teori med det det extra begreppet om praktisk vishet. Vi har använt en kvalitativ metod och intervjuat 5 personer som arbetar med eller har arbetat med att etablera invandrarkvinnor på... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsmarknadshandläggare som arbetar med eller har arbetat på arbetsmarknadsförvaltningar i södra Sverige arbetar eller har arbetat för att hjälpa invandrarkvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Studiens frågor är 1) Hur resonerar arbetsmarknadshandläggare kring vad som är en god arbetsmarknadsintegration, 2) Hur arbetar arbetsmarknadshandläggarna för att arbetsmarkndasintegrera invandrarkvinnor 3) Hur ser arbetsmarknadshandläggarna på sitt handlingsutrymme. Studien har baserats på handlingsutrymme som en teori med det det extra begreppet om praktisk vishet. Vi har använt en kvalitativ metod och intervjuat 5 personer som arbetar med eller har arbetat med att etablera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden genom semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide. Efter intervjun transkriberades texterna. Intervjupersonerna arbetar och har arbetat i olika städer i södra Sverige. De insamlade empiriska uppgifterna via intervjuer som har transkriberats har sedan analyserats genom tematisk analys. De teman som studien behandlar är yrkesroll, arbetssätt och strategi, förhållningssätt, arbetsmarknadsintegration, utbildning, boende och arbete, kultur, språk och handlingsutrymme.

Resultatet som presenteras av studien är att alla dessa teman som presenteras är relaterade till vad arbetsmarknadshandläggarna anser vara en god arbetsmarknadsintegration av invandrarkvinnor och vad arbetsmarknadshandläggarna anser vara de viktigaste aspekterna i sitt eget arbete med denna målgrupp och hur de ser på sitt eget handlingsutrymme. Arbete, boende och utbildning är de viktigaste aspekterna av att integrera invandrarkvinnor, utbildning är det första steget för att sedan få jobb och bostad. Kulturen som kvinnan härstammar från spelar också en roll i integrationsprocessen och hur arbetsmarknadshandläggarna organiserar sitt arbete. Huruvida kvinnan har arbetat tidigare och vilken utbildningsgrad kvinnan har sedan tidigare spelar också en roll som kan vara olika beroende på vilken kultur hon härstammar från. Handlingsutrymme var också en viktig del enligt arbetsmarknadshandläggarna och vissa kände sig begränsade på grund av ekonomi och riktlinjer medan andra tyckte att det var lättare med strukturerat arbete. När det gäller om det var bra eller dåligt finns det olika åsikter. Arbetsmarknadshandläggare har olika tillvägagångssätt och strategier i sitt arbete. Strategier och arbetsmetoder inkluderar beredskapsarbete, planering, kartläggning, studiebesök, utbildning och försörjningsstöd.

This study aims to investigate how labor market administrators who work with or have worked at municipal agencies in southern Sweden work or have worked to help immigrant women to establish themselves in the labor market. The study's questions are 1) How do labor market administrators reason about what constitutes a good labor market integration, 2) How do the labor market administrators work to integrate immigrant women into the labor market, and 3) How do the labor market administrators view their discretion. The study has been based on discretion as a theory with the added conception of practical wisdom. We have used a qualitative method and interviewed 5 people who work with or have worked with establishing immigrant women in the labor market through semi-structured interviews based on an interview guide. After the interview, the texts were transcribed. The interviewees work and have worked in various cities in southern Sweden. The collected empirical data via interviews that have been transcribed has then been analyzed through thematic analysis. The themes the study addresses are the professional role, working methods and strategy, attitudes, labor market integration, education, housing and work, culture, language and discretion.

The result presented by the study is that all these themes presented are related to what the labor market administrators consider to be a good labor market integration of immigrant women and what the labor market administrators consider to be the most important aspects in their own work with this target group and how they view their own discretion. Work, housing and education are the most important aspects of integrating immigrant women, education is the first step to then get a job and housing. The culture from which the woman originates also plays a role in the integration process and how the labor market administrators organize their work. Whether the woman has worked in the past and what degree of education the woman has since before also plays a role which can be different depending on the culture she originates from. Discretion was also an important part according to the labor market administrators, some felt limited due to finances and guidelines while others felt it was easier with structured work. Regarding whether it was good or bad there are different opinions. Labor market administrators have different approaches and strategies in their work. Strategies and working methods include contingency work, planning, mapping, study visits, training and livelihood support. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schoug, Loa Konstantin LU and Cirkovic, Filip
supervisor
organization
course
SOPA63 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmarknad, invandrare, integration, arbetsmarknadsintegration, invandrarkvinna, arbetsmarknadshandläggare, handlingsutrymme, diskriminering labor market, immigrant, labor market integration, immigrant women, labor market administration, discretion, discrimination
language
Swedish
id
9087609
date added to LUP
2022-06-13 11:06:14
date last changed
2022-06-13 11:06:14
@misc{9087609,
 abstract   = {{Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsmarknadshandläggare som arbetar med eller har arbetat på arbetsmarknadsförvaltningar i södra Sverige arbetar eller har arbetat för att hjälpa invandrarkvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Studiens frågor är 1) Hur resonerar arbetsmarknadshandläggare kring vad som är en god arbetsmarknadsintegration, 2) Hur arbetar arbetsmarknadshandläggarna för att arbetsmarkndasintegrera invandrarkvinnor 3) Hur ser arbetsmarknadshandläggarna på sitt handlingsutrymme. Studien har baserats på handlingsutrymme som en teori med det det extra begreppet om praktisk vishet. Vi har använt en kvalitativ metod och intervjuat 5 personer som arbetar med eller har arbetat med att etablera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden genom semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide. Efter intervjun transkriberades texterna. Intervjupersonerna arbetar och har arbetat i olika städer i södra Sverige. De insamlade empiriska uppgifterna via intervjuer som har transkriberats har sedan analyserats genom tematisk analys. De teman som studien behandlar är yrkesroll, arbetssätt och strategi, förhållningssätt, arbetsmarknadsintegration, utbildning, boende och arbete, kultur, språk och handlingsutrymme.

Resultatet som presenteras av studien är att alla dessa teman som presenteras är relaterade till vad arbetsmarknadshandläggarna anser vara en god arbetsmarknadsintegration av invandrarkvinnor och vad arbetsmarknadshandläggarna anser vara de viktigaste aspekterna i sitt eget arbete med denna målgrupp och hur de ser på sitt eget handlingsutrymme. Arbete, boende och utbildning är de viktigaste aspekterna av att integrera invandrarkvinnor, utbildning är det första steget för att sedan få jobb och bostad. Kulturen som kvinnan härstammar från spelar också en roll i integrationsprocessen och hur arbetsmarknadshandläggarna organiserar sitt arbete. Huruvida kvinnan har arbetat tidigare och vilken utbildningsgrad kvinnan har sedan tidigare spelar också en roll som kan vara olika beroende på vilken kultur hon härstammar från. Handlingsutrymme var också en viktig del enligt arbetsmarknadshandläggarna och vissa kände sig begränsade på grund av ekonomi och riktlinjer medan andra tyckte att det var lättare med strukturerat arbete. När det gäller om det var bra eller dåligt finns det olika åsikter. Arbetsmarknadshandläggare har olika tillvägagångssätt och strategier i sitt arbete. Strategier och arbetsmetoder inkluderar beredskapsarbete, planering, kartläggning, studiebesök, utbildning och försörjningsstöd.

This study aims to investigate how labor market administrators who work with or have worked at municipal agencies in southern Sweden work or have worked to help immigrant women to establish themselves in the labor market. The study's questions are 1) How do labor market administrators reason about what constitutes a good labor market integration, 2) How do the labor market administrators work to integrate immigrant women into the labor market, and 3) How do the labor market administrators view their discretion. The study has been based on discretion as a theory with the added conception of practical wisdom. We have used a qualitative method and interviewed 5 people who work with or have worked with establishing immigrant women in the labor market through semi-structured interviews based on an interview guide. After the interview, the texts were transcribed. The interviewees work and have worked in various cities in southern Sweden. The collected empirical data via interviews that have been transcribed has then been analyzed through thematic analysis. The themes the study addresses are the professional role, working methods and strategy, attitudes, labor market integration, education, housing and work, culture, language and discretion.

The result presented by the study is that all these themes presented are related to what the labor market administrators consider to be a good labor market integration of immigrant women and what the labor market administrators consider to be the most important aspects in their own work with this target group and how they view their own discretion. Work, housing and education are the most important aspects of integrating immigrant women, education is the first step to then get a job and housing. The culture from which the woman originates also plays a role in the integration process and how the labor market administrators organize their work. Whether the woman has worked in the past and what degree of education the woman has since before also plays a role which can be different depending on the culture she originates from. Discretion was also an important part according to the labor market administrators, some felt limited due to finances and guidelines while others felt it was easier with structured work. Regarding whether it was good or bad there are different opinions. Labor market administrators have different approaches and strategies in their work. Strategies and working methods include contingency work, planning, mapping, study visits, training and livelihood support.}},
 author    = {{Schoug, Loa Konstantin and Cirkovic, Filip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Invandrarkvinnor på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie om hur arbetsmarknadshandläggare jobbar för att integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden}},
 year     = {{2022}},
}