Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flyktig nödvärnsrätt – Om svårigheten att tänka klart under stress och rädsla i en nödvärnssituation

Parment, Louise LU (2023) JURM02 20222
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har som syfte att kritiskt granska försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen som görs i nödvärnssituationer. Ett psykologiskt perspektiv används för att analysera huruvida Högsta domstolen har skapat en för långtgående skyldighet att fly istället för att försvara sig med våld. Det är endast nödvärn vid brottsligt angrepp på person som behandlas. Jag använder mig av den rättsdogmatiska metoden och gör även en mångdisciplinär ansats genom att inkludera psykologiska forskningsresultat om effekterna av rädsla respektive stress. Det finns tidigare forskning om kravet att fly och om huruvida Högsta domstolen tar tillräcklig hänsyn till den angripnes känslor i excessbedömningen, det saknas dock tidigare forskning som behandlar de... (More)
Uppsatsen har som syfte att kritiskt granska försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen som görs i nödvärnssituationer. Ett psykologiskt perspektiv används för att analysera huruvida Högsta domstolen har skapat en för långtgående skyldighet att fly istället för att försvara sig med våld. Det är endast nödvärn vid brottsligt angrepp på person som behandlas. Jag använder mig av den rättsdogmatiska metoden och gör även en mångdisciplinär ansats genom att inkludera psykologiska forskningsresultat om effekterna av rädsla respektive stress. Det finns tidigare forskning om kravet att fly och om huruvida Högsta domstolen tar tillräcklig hänsyn till den angripnes känslor i excessbedömningen, det saknas dock tidigare forskning som behandlar de frågorna med hjälp av psykologisk vetenskap.

I min undersökning av rättspraxis kommer jag fram till att Högsta domstolen har växlat mellan att inte alls tillmäta möjligheten att fly betydelse i försvarlighetsbedömningarna, och att tillmäta den mycket stor betydelse. Excessbedömningarna har också varierat, vissa har varit utförliga och förstående medan andra har varit kortfattade och hårda. Psykologisk forskning har visat att det inte finns någon tydlig uppdelning mellan känslor och tänkande, samt att alla beslut påverkas av både känslor och tänkande. Rädsla leder till att information bearbetas mindre noggrant, samt till mer pessimistiska riskbedömningar och en tendens att välja säkra alternativ. Akut stress verkar ha en hämmande effekt på komplexa typer av omdöme. Stress medför även avsmalnat och begränsat fokus. Risken för förhastade beslut är större vid stress, även om tidspress inte föreligger.

Min slutsats är att domstolarna borde göra en mer ingående bedömning av riskerna med att försöka fly i försvarlighetsbedömningen. Om det skulle ha varit för riskfyllt för den angripne att försöka fly borde det inte läggas honom eller henne till last att han eller hon inte gjorde det. Jag anser att Högsta domstolen inte visade tillräcklig förståelse för den angripnes stress och rädsla i NJA 2005 s. 237. Från ett psykologiskt perspektiv finns det flera faktorer som kan ha försvårat för den angripne att agera annorlunda och som hade kunnat ligga till grund för slutsatsen att han svårligen hade kunnat besinna sig. Detta är ett bra exempel på hur straffrätten kan ha orealistiskt höga förväntningar på rationalitet. I NJA 2009 s. 234 var Högsta domstolen mer förstående. Det är önskvärt att domstolarna tar efter den mer ingående prövningen som gjordes i NJA 2009 s. 234 istället för att fortsätta på den hårda och oförstående linjen från NJA 2005 s. 237. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to critically examine the Supreme Court’s judgments regarding the justifiability of self-defense and excessive self-defense. A psychological perspective is applied to analyze if the Supreme Court has created a too extensive obligation to escape instead of using violence to defend oneself. This essay only covers self-defense from criminal attacks on a person. I use a legal dogmatic method, combined with a multi-disciplinary method to add psychological research findings about the effects of fear and stress. There is previous research about the obligation to escape and whether the Supreme Court pays enough regard to the emotions of the attacked person in cases of excessive self-defense. I have not found any... (More)
The purpose of this essay is to critically examine the Supreme Court’s judgments regarding the justifiability of self-defense and excessive self-defense. A psychological perspective is applied to analyze if the Supreme Court has created a too extensive obligation to escape instead of using violence to defend oneself. This essay only covers self-defense from criminal attacks on a person. I use a legal dogmatic method, combined with a multi-disciplinary method to add psychological research findings about the effects of fear and stress. There is previous research about the obligation to escape and whether the Supreme Court pays enough regard to the emotions of the attacked person in cases of excessive self-defense. I have not found any consideration of psychological research findings in the previous research of these questions.

When examining case law I find that the Supreme Court has switched between not giving the possibility to escape any significance in the justifiability-judgment, and giving it great importance. The judgements of excessive self-defense have also varied, some have been thorough and understanding while others have been short and harsh. Psychological research has found that there is no clear division between emotions and thinking, and all decisions are influenced by both thinking and emotions. Fear causes less thorough processing of information, it also leads to more pessimistic assessments of risk and a tendency to choose a safe option. Acute stress has an inhibitory effect on complex types of judgment and makes the attention narrower and limited. The risk of hasty decisions is greater during stress, even without time constraints.

My conclusion is that the courts should regard the risks associated with trying to escape more thoroughly in the justifiability-judgment. If an escape attempt would have been too risky the attacked person shouldn’t be blamed for not having tried to escape. I am of the opinion that the Supreme Court didn’t show enough consideration of the attacked person’s fear and stress in NJA 2005 s. 237. From a psychological perspective there were several factors involved that can make it more difficult for an attacked person to act differently. Those factors could have led to the conclusion that he only with difficulty could have come to his senses and therefore shouldn’t be punished. This is a good example of how the expectations of rationality within criminal law can be unrealistically high. The Supreme Court was more understanding in NJA 2009 s. 234. Hopefully the courts will adopt the more thorough examination in NJA 2009 s. 234 instead of the harsh and unsympathetic judgment in NJA 2005 s. 237. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parment, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Self-defense or escape – About the difficulty to think clearly under stress and fear in a self-defense situaition
course
JURM02 20222
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, criminal law, nödvärn, self-defense, nödvärnsexcess, excessive self-defense
language
Swedish
id
9104903
date added to LUP
2023-01-25 10:05:24
date last changed
2023-01-25 10:05:24
@misc{9104903,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to critically examine the Supreme Court’s judgments regarding the justifiability of self-defense and excessive self-defense. A psychological perspective is applied to analyze if the Supreme Court has created a too extensive obligation to escape instead of using violence to defend oneself. This essay only covers self-defense from criminal attacks on a person. I use a legal dogmatic method, combined with a multi-disciplinary method to add psychological research findings about the effects of fear and stress. There is previous research about the obligation to escape and whether the Supreme Court pays enough regard to the emotions of the attacked person in cases of excessive self-defense. I have not found any consideration of psychological research findings in the previous research of these questions.

When examining case law I find that the Supreme Court has switched between not giving the possibility to escape any significance in the justifiability-judgment, and giving it great importance. The judgements of excessive self-defense have also varied, some have been thorough and understanding while others have been short and harsh. Psychological research has found that there is no clear division between emotions and thinking, and all decisions are influenced by both thinking and emotions. Fear causes less thorough processing of information, it also leads to more pessimistic assessments of risk and a tendency to choose a safe option. Acute stress has an inhibitory effect on complex types of judgment and makes the attention narrower and limited. The risk of hasty decisions is greater during stress, even without time constraints. 

My conclusion is that the courts should regard the risks associated with trying to escape more thoroughly in the justifiability-judgment. If an escape attempt would have been too risky the attacked person shouldn’t be blamed for not having tried to escape. I am of the opinion that the Supreme Court didn’t show enough consideration of the attacked person’s fear and stress in NJA 2005 s. 237. From a psychological perspective there were several factors involved that can make it more difficult for an attacked person to act differently. Those factors could have led to the conclusion that he only with difficulty could have come to his senses and therefore shouldn’t be punished. This is a good example of how the expectations of rationality within criminal law can be unrealistically high. The Supreme Court was more understanding in NJA 2009 s. 234. Hopefully the courts will adopt the more thorough examination in NJA 2009 s. 234 instead of the harsh and unsympathetic judgment in NJA 2005 s. 237.}},
 author    = {{Parment, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Flyktig nödvärnsrätt – Om svårigheten att tänka klart under stress och rädsla i en nödvärnssituation}},
 year     = {{2023}},
}