Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förbudet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet - Vilket ansvar har arbetsgivaren att motverka diskriminering och hur långt sträcker sig skyldigheten att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?

Persson, Amanda LU and Grosen, Linnea LU (2023) HARH16 20222
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
En person med funktionsnedsättning kan stöta på olika hinder i arbetslivet, exempelvis i form av begränsningar på grund av nedsatt arbetsförmåga. I viss mån har arbetsgivaren en skyldighet att undanröja sådana hinder för att förhindra förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen. Utifrån den rättsdogmatiska metoden syftar denna uppsats följaktligen till att redogöra för diskrimineringsförbudets omfattning och att utreda arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering. Närmare analyseras förbudet mot bristande tillgänglighet och omfattningen av arbetsgivarens skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder.

Diskrimineringsförbudet av personer med funktionsnedsättning är omfattande och gäller samtliga diskrimineringsformer.... (More)
En person med funktionsnedsättning kan stöta på olika hinder i arbetslivet, exempelvis i form av begränsningar på grund av nedsatt arbetsförmåga. I viss mån har arbetsgivaren en skyldighet att undanröja sådana hinder för att förhindra förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen. Utifrån den rättsdogmatiska metoden syftar denna uppsats följaktligen till att redogöra för diskrimineringsförbudets omfattning och att utreda arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering. Närmare analyseras förbudet mot bristande tillgänglighet och omfattningen av arbetsgivarens skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder.

Diskrimineringsförbudet av personer med funktionsnedsättning är omfattande och gäller samtliga diskrimineringsformer. Arbetsgivaren ska genom aktiva åtgärder och arbetsanpassning ta hänsyn till arbetstagarens individuella arbetsförmåga. Arbetsgivaren har vidare en skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska hamna i en jämförbar situation med de utan sådan nedsättning. Ansvaret begränsas till åtgärder som anses vara skäliga i hänsyn till en rad olika omständigheter. Dessa får inte innebära en oproportionerlig börda för arbetsgivaren, eller bortse från verksamhetens behov. Skälighetsbedömningen måste göras i varje enskilt fall. Detta påverkar följaktligen diskrimineringsskyddets omfattning, och tillgången till arbete för personer med funktionsnedsättning. Den arbetstagare som trots vidtagna åtgärder saknar förutsättningar att genomföra väsentligt arbete för arbetsgivaren, omfattas således inte av diskrimineringslagens skydd. Detta innebär att delar av samhällsgruppen fortfarande exkluderas från arbetsmarknaden och dess regleringar. (Less)
Popular Abstract
A person with a disability may encounter various obstacles in working life, for example in the form of limitations due to reduced working ability. To some extent, the employer has an obligation to remove such obstacles to prevent the occurrence of discrimination in the workplace. Based on the legal dogmatic method, this essay consequently aims to explain the extent of the prohibition of discrimination, and to investigate the employer's responsibility to counteract discrimination. The prohibition against lack of accessibility and the extent of the employer's obligation to take measures are then analyzed.

The prohibition of discrimination against persons with disabilities is comprehensive and applies to all forms of discrimination. The... (More)
A person with a disability may encounter various obstacles in working life, for example in the form of limitations due to reduced working ability. To some extent, the employer has an obligation to remove such obstacles to prevent the occurrence of discrimination in the workplace. Based on the legal dogmatic method, this essay consequently aims to explain the extent of the prohibition of discrimination, and to investigate the employer's responsibility to counteract discrimination. The prohibition against lack of accessibility and the extent of the employer's obligation to take measures are then analyzed.

The prohibition of discrimination against persons with disabilities is comprehensive and applies to all forms of discrimination. The employer must, through active actions and work adaptation, take into account the employee's individual work ability. The employer also has an obligation to take measures so that persons with disabilities end up in a comparable situation to those without such disabilities. Liability is limited to measures that are considered reasonable in consideration of certain circumstances. These must not entail a disproportionate burden on the employer, or disregard the needs of the business. The assessment must be made in each individual case. This consequently affects the extent of discrimination protection, and access to work for people with disabilities. The employee who, despite the measures taken, lacks the conditions to carry out essential work for the employer, is therefore not covered by the discrimination act's protection. This means that parts of the social group are still excluded from the labor market and its regulations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Amanda LU and Grosen, Linnea LU
supervisor
organization
course
HARH16 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diskriminering, funktionsnedsättning, arbetsmiljö, bristande tillgänglighet, arbetsrätt
language
Swedish
id
9107252
date added to LUP
2023-01-26 10:00:12
date last changed
2023-01-26 10:00:12
@misc{9107252,
 abstract   = {{En person med funktionsnedsättning kan stöta på olika hinder i arbetslivet, exempelvis i form av begränsningar på grund av nedsatt arbetsförmåga. I viss mån har arbetsgivaren en skyldighet att undanröja sådana hinder för att förhindra förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen. Utifrån den rättsdogmatiska metoden syftar denna uppsats följaktligen till att redogöra för diskrimineringsförbudets omfattning och att utreda arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering. Närmare analyseras förbudet mot bristande tillgänglighet och omfattningen av arbetsgivarens skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder.

Diskrimineringsförbudet av personer med funktionsnedsättning är omfattande och gäller samtliga diskrimineringsformer. Arbetsgivaren ska genom aktiva åtgärder och arbetsanpassning ta hänsyn till arbetstagarens individuella arbetsförmåga. Arbetsgivaren har vidare en skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska hamna i en jämförbar situation med de utan sådan nedsättning. Ansvaret begränsas till åtgärder som anses vara skäliga i hänsyn till en rad olika omständigheter. Dessa får inte innebära en oproportionerlig börda för arbetsgivaren, eller bortse från verksamhetens behov. Skälighetsbedömningen måste göras i varje enskilt fall. Detta påverkar följaktligen diskrimineringsskyddets omfattning, och tillgången till arbete för personer med funktionsnedsättning. Den arbetstagare som trots vidtagna åtgärder saknar förutsättningar att genomföra väsentligt arbete för arbetsgivaren, omfattas således inte av diskrimineringslagens skydd. Detta innebär att delar av samhällsgruppen fortfarande exkluderas från arbetsmarknaden och dess regleringar.}},
 author    = {{Persson, Amanda and Grosen, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förbudet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet - Vilket ansvar har arbetsgivaren att motverka diskriminering och hur långt sträcker sig skyldigheten att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?}},
 year     = {{2023}},
}