Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Implementering av digitala verktyg som stöd under produktionsskedet

Dirawi, Taher LU (2023) In 0349-4969 VBEM01 20221
Construction Management
Abstract (Swedish)
Den konservativa byggbranschen är i utvecklingsfas då olika metoder effektiviseras. Digitaliseringen har kommit längre i utvecklingen jämfört med människan, ändå nyttjas inte de i den stora omfattningen i det vardagliga arbetet med dess utvecklade potential. I denna studie undersöks hur ekonomiskt och tidsgynnsamt det är med att tillämpa de digitala verktygen vid rapporteringen av avvikelser vid exempelvis skyddsronder. Det tas även fram en implementeringsmetod på hur de digitala verktygen ska implementeras på ett funktionellt, lämpligt och relevant sätt.

Denna studie avgränsas till produktionsskedet med fokus på Dalux och BIM. Studien undersöker inte deras detaljerade funktioner, utan de är till grund för mätningarna som utförs för att... (More)
Den konservativa byggbranschen är i utvecklingsfas då olika metoder effektiviseras. Digitaliseringen har kommit längre i utvecklingen jämfört med människan, ändå nyttjas inte de i den stora omfattningen i det vardagliga arbetet med dess utvecklade potential. I denna studie undersöks hur ekonomiskt och tidsgynnsamt det är med att tillämpa de digitala verktygen vid rapporteringen av avvikelser vid exempelvis skyddsronder. Det tas även fram en implementeringsmetod på hur de digitala verktygen ska implementeras på ett funktionellt, lämpligt och relevant sätt.

Denna studie avgränsas till produktionsskedet med fokus på Dalux och BIM. Studien undersöker inte deras detaljerade funktioner, utan de är till grund för mätningarna som utförs för att beräknas fram tids- och ekonomiska gemensamheten. Referensprojekten och respondenterna avgränsas till projekt och medarbetare som arbetar med Hus projekt från Veidekke Sverige AB.

Syftet är att kartlägga en handlingsplan hur digitala verktyg ska implementeras i produktionsskedet och effektivisera nyttjandegraden. Även undersöka hur tids- och ekonomiskt gynnsamt det är att använda de digitala verktygen utifrån avvikelserapporteringen.

Utifrån studien kan flera slutsatser konstateras gällande implementeringen av digitala verktyg. Det kan konstateras att byggbranschen är i utvecklingsfas gällande nyttjandegraden av digitala verktyg och att det genomförs många satsningar för att optimera arbetssättet och påskynda implementeringshastigheten. De digitala verktygen används idag till flera arbetsområden, såsom skyddsronder, avvikelsehantering, egenkontroller, arbetsberedningar, riskanalyser, mötesprotokoll och ritningsavläsning.
Utifrån studiemätningarna i denna rapport kan det konstateras att det är ungefär 71 procent tidsgynnsamt och 33 procent ekonomiskt gynnsamt att rapportera avvikelser digitalt jämfört med att inte använda de digitala verktygen.

Det finns flera bromsande faktorer som är hinder till implementeringshastigheten av de digitala verktygen. Det kan konstateras att den väsentligaste anledningen är inställningen till det nya arbetssättet. Medarbetare med god inställning till implementeringen gör att hindren reduceras och att förtaget når större framsteg. Det finns flera handlingar som förtagen kan göra, såsom fastställa standarder, tydliga visioner och mål, utbildning och kravställa arbetandet med digitala verktygen. (Less)
Popular Abstract
The conservative construction industry is in a development phase as various methods are made more efficient. Digitalization has come further in its development compared to humans, but the potential is not fully utilised in the daily work.. This study examines how economical and time-efficient it is to Implement the digital tools when reporting deviations during, for example, site inspections. An implementation method is also developed for how the digital tools should be implemented in a functional, appropriate, and relevant way.

This study is limited to the production stage with a focus on Dalux and BIM. The study does not examine their detailed functions, but they are the foundation of the measurements carried out to calculate the time... (More)
The conservative construction industry is in a development phase as various methods are made more efficient. Digitalization has come further in its development compared to humans, but the potential is not fully utilised in the daily work.. This study examines how economical and time-efficient it is to Implement the digital tools when reporting deviations during, for example, site inspections. An implementation method is also developed for how the digital tools should be implemented in a functional, appropriate, and relevant way.

This study is limited to the production stage with a focus on Dalux and BIM. The study does not examine their detailed functions, but they are the foundation of the measurements carried out to calculate the time and financial commonality. The reference projects and respondents are limited to projects and employees who work with House projects from Veidekke Sweden AB.
The purpose of this study is to map out an action plan for how digital tools should be implemented in the production stage and to streamline the utilization rate. The study will also investigate how time- and financially feasible it is to use the digital tools based on the deviation reporting.

Based on the study, several conclusions can be established regarding the implementation of digital tools. It can be stated that the construction industry is in a development phase regarding the degree of utilization of digital tools and that many investments are being made to optimize the way of working and speed up the implementation speed. The digital tools are used today for several work areas, such as security rounds, deviation management, self checks, work preparations, risk analyses, meeting minutes and drawing reading.

Based on the study measurements in this report, it can be concluded that reporting deviations digitally is approximately 71 percent time efficient and 33 percent financially advantageous compared to those measurements done without digital tools.
There are several obstacles to the implementation speed of digital tools. It can be stated that the most important reason is the attitude towards the new way of working. Employees with a good attitude towards the implementation of digital tools. Results in a reduction of obstacles which later will give raise in achieving greater progresses in companys. There are several methods that companies can do, such as setting standards, clear visions and goals, training and requiring the use of digital tools. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dirawi, Taher LU
supervisor
organization
alternative title
Implementation of digital programs as support during the production stage
course
VBEM01 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Digitala verktyg, Dalux, BIM, Avvikelsehantering, implementering, ekonomi, tid, utbildning, intresse. Digital tools, Deviation management, implementation, finance, time, education, interest
publication/series
0349-4969
report number
23/5682
other publication id
LUTVDG/TVBP-23/5682-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Urban Persson
id
9108328
date added to LUP
2023-01-23 11:09:51
date last changed
2023-01-23 11:09:51
@misc{9108328,
 abstract   = {{Den konservativa byggbranschen är i utvecklingsfas då olika metoder effektiviseras. Digitaliseringen har kommit längre i utvecklingen jämfört med människan, ändå nyttjas inte de i den stora omfattningen i det vardagliga arbetet med dess utvecklade potential. I denna studie undersöks hur ekonomiskt och tidsgynnsamt det är med att tillämpa de digitala verktygen vid rapporteringen av avvikelser vid exempelvis skyddsronder. Det tas även fram en implementeringsmetod på hur de digitala verktygen ska implementeras på ett funktionellt, lämpligt och relevant sätt.

Denna studie avgränsas till produktionsskedet med fokus på Dalux och BIM. Studien undersöker inte deras detaljerade funktioner, utan de är till grund för mätningarna som utförs för att beräknas fram tids- och ekonomiska gemensamheten. Referensprojekten och respondenterna avgränsas till projekt och medarbetare som arbetar med Hus projekt från Veidekke Sverige AB. 

Syftet är att kartlägga en handlingsplan hur digitala verktyg ska implementeras i produktionsskedet och effektivisera nyttjandegraden. Även undersöka hur tids- och ekonomiskt gynnsamt det är att använda de digitala verktygen utifrån avvikelserapporteringen. 

Utifrån studien kan flera slutsatser konstateras gällande implementeringen av digitala verktyg. Det kan konstateras att byggbranschen är i utvecklingsfas gällande nyttjandegraden av digitala verktyg och att det genomförs många satsningar för att optimera arbetssättet och påskynda implementeringshastigheten. De digitala verktygen används idag till flera arbetsområden, såsom skyddsronder, avvikelsehantering, egenkontroller, arbetsberedningar, riskanalyser, mötesprotokoll och ritningsavläsning.
Utifrån studiemätningarna i denna rapport kan det konstateras att det är ungefär 71 procent tidsgynnsamt och 33 procent ekonomiskt gynnsamt att rapportera avvikelser digitalt jämfört med att inte använda de digitala verktygen. 

Det finns flera bromsande faktorer som är hinder till implementeringshastigheten av de digitala verktygen. Det kan konstateras att den väsentligaste anledningen är inställningen till det nya arbetssättet. Medarbetare med god inställning till implementeringen gör att hindren reduceras och att förtaget når större framsteg. Det finns flera handlingar som förtagen kan göra, såsom fastställa standarder, tydliga visioner och mål, utbildning och kravställa arbetandet med digitala verktygen.}},
 author    = {{Dirawi, Taher}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{0349-4969}},
 title    = {{Implementering av digitala verktyg som stöd under produktionsskedet}},
 year     = {{2023}},
}