Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur ökar vi sortering och insamling av grovavfall? - Alternativa lösningar till konventionella ÅVC:er

Asp, Alice LU (2023) In ISRN LUTFD2/TFEM-23/5190--SE + (1-78) FMIM01 20222
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie är att inventera och analysera olika metoder för sortering av grovavfall,
för att kartlägga vad som fungerar väl och varför, samt att komma med förslag på nya lösningar. Detta görs genom en inledande litteraturstudie, som sedan kompletteras med en intervjustudie, där flera avfallsaktörer intervjuas om olika insamlingsmetoder för grovavfall. I studien konstateras det att definitionen av grovavfall skiljer sig mycket mellan olika avfallsaktörer, och att en gemensam definition för grovavfall, som inkluderar såväl stort som smått grovavfall, kan vara nödvändig för att grovavfallssorteringen ska kunna förbättras i Sverige. Med felsortering ses det flertalet problem, ur såväl en miljömässig som ekonomisk... (More)
Syftet med föreliggande studie är att inventera och analysera olika metoder för sortering av grovavfall,
för att kartlägga vad som fungerar väl och varför, samt att komma med förslag på nya lösningar. Detta görs genom en inledande litteraturstudie, som sedan kompletteras med en intervjustudie, där flera avfallsaktörer intervjuas om olika insamlingsmetoder för grovavfall. I studien konstateras det att definitionen av grovavfall skiljer sig mycket mellan olika avfallsaktörer, och att en gemensam definition för grovavfall, som inkluderar såväl stort som smått grovavfall, kan vara nödvändig för att grovavfallssorteringen ska kunna förbättras i Sverige. Med felsortering ses det flertalet problem, ur såväl en miljömässig som ekonomisk synvinkel. Det har vidare kunnat ses att Sveriges invånare, oavsett tillgängligt insamlingssystem, inte sorterar sitt avfall på ett önskvärt sätt, och att en stor del av restavfallet innehåller felsorterade grovavfallsfraktioner.

Huvudsakligen har 5 olika metoder för insamling av grovavfall i Sverige studerats i detta arbete. Dessa är; kvartersnära ÅVC, mobil ÅVC, upphämtning, containertjänst och grovsoprum. Den dyraste av de studerade metoderna har i de flesta fall visat sig vara en kvartersnära återvinningscentral, till följd av höga etableringskostnader, medan den billigaste ofta är en mobil ÅVC. Gemensamt mellan flera av de presenterade metoderna är att de främsta förbättringsmöjligheterna ligger i att utöka tillgängligheten och kundkretsen. Efter litteraturstudien presenteras en fallstudie, där den samlade informationen tillämpas på ett bostadsområde i Lund, vilken konstaterar att den mest lämpade metoden för insamling i ett mindre bostadsområden på 400 bostadsrätter i stadsmiljö förmodligen är en mobil ÅVC, för både avfallsaktören och kunderna. (Less)
Popular Abstract
The aim of the present study is to inventory and analyse different methods for sorting bulky waste,
to identify what works well and why, and to propose new solutions. This is done through an initial literature study, which is then complemented by an interview study, where several waste actors are interviewed about different collection methods for bulky waste. The study concludes that the definition of bulky waste differs widely between waste operators, and that a common definition of bulky waste, including both large and small waste, may be necessary to improve bulky waste sorting in Sweden. With sorting errors, there are several problems, from both an environmental and economic point of view. Furthermore, it has been observed that... (More)
The aim of the present study is to inventory and analyse different methods for sorting bulky waste,
to identify what works well and why, and to propose new solutions. This is done through an initial literature study, which is then complemented by an interview study, where several waste actors are interviewed about different collection methods for bulky waste. The study concludes that the definition of bulky waste differs widely between waste operators, and that a common definition of bulky waste, including both large and small waste, may be necessary to improve bulky waste sorting in Sweden. With sorting errors, there are several problems, from both an environmental and economic point of view. Furthermore, it has been observed that Swedish citizens, regardless of the collection system available, do not sort their waste in a desirable way, and that a large part of residual waste contains incorrectly sorted coarse waste fractions.

5 different methods for the collection of bulky waste in Sweden have been studied in this thesis. These are; neighbourhood recycling center, mobile recycling center, pick-up service, container service and bulky waste room. The most expensive one of the studied methods has in most cases been a neighbourhood recycling centre, due to high establishment costs, while the cheapest is often a mobile recycling centre. Common to several of the methods presented, is that the main opportunities for improvement lie in expanding accessibility and clientele. Following the literature review, a case study is presented, applying the collected information to a residential area in Lund, which concludes that the most suitable method for collection in a small residential area of 400 apartments in an urban environment, is probably a mobile recycling centre, for both the waste operator and the customers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asp, Alice LU
supervisor
organization
alternative title
How do we increase sorting and collection of bulky waste? - Alternative solutions to conventional recycling centers
course
FMIM01 20222
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Grovavfall, sortering, insamling, ÅVC, mobil ÅVC, kvartersnära ÅVC, container, grovsoprum, hållbarhet, klimat, miljö.
publication/series
ISRN LUTFD2/TFEM-23/5190--SE + (1-78)
report number
5190
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9109629
date added to LUP
2023-02-01 12:34:00
date last changed
2023-02-01 12:34:00
@misc{9109629,
 abstract   = {{Syftet med föreliggande studie är att inventera och analysera olika metoder för sortering av grovavfall,
för att kartlägga vad som fungerar väl och varför, samt att komma med förslag på nya lösningar. Detta görs genom en inledande litteraturstudie, som sedan kompletteras med en intervjustudie, där flera avfallsaktörer intervjuas om olika insamlingsmetoder för grovavfall. I studien konstateras det att definitionen av grovavfall skiljer sig mycket mellan olika avfallsaktörer, och att en gemensam definition för grovavfall, som inkluderar såväl stort som smått grovavfall, kan vara nödvändig för att grovavfallssorteringen ska kunna förbättras i Sverige. Med felsortering ses det flertalet problem, ur såväl en miljömässig som ekonomisk synvinkel. Det har vidare kunnat ses att Sveriges invånare, oavsett tillgängligt insamlingssystem, inte sorterar sitt avfall på ett önskvärt sätt, och att en stor del av restavfallet innehåller felsorterade grovavfallsfraktioner.

Huvudsakligen har 5 olika metoder för insamling av grovavfall i Sverige studerats i detta arbete. Dessa är; kvartersnära ÅVC, mobil ÅVC, upphämtning, containertjänst och grovsoprum. Den dyraste av de studerade metoderna har i de flesta fall visat sig vara en kvartersnära återvinningscentral, till följd av höga etableringskostnader, medan den billigaste ofta är en mobil ÅVC. Gemensamt mellan flera av de presenterade metoderna är att de främsta förbättringsmöjligheterna ligger i att utöka tillgängligheten och kundkretsen. Efter litteraturstudien presenteras en fallstudie, där den samlade informationen tillämpas på ett bostadsområde i Lund, vilken konstaterar att den mest lämpade metoden för insamling i ett mindre bostadsområden på 400 bostadsrätter i stadsmiljö förmodligen är en mobil ÅVC, för både avfallsaktören och kunderna.}},
 author    = {{Asp, Alice}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{ISRN LUTFD2/TFEM-23/5190--SE + (1-78)}},
 title    = {{Hur ökar vi sortering och insamling av grovavfall? - Alternativa lösningar till konventionella ÅVC:er}},
 year     = {{2023}},
}