Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskhantering vid byte av fast korsningsparti i spårväxel

Östlund, Adam LU (2023) VTVL01 20231
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att öka kunskapen om riskerna som kan påverka tidsåtgången för underhållsarbete inom järnvägen, särskilt vid byte av fast korsningsparti i spårväxlar. Den tid som vanligtvis tillges vid underhåll ger inget utrymme för att oväntade händelser uppstår, därför är det av stor vikt att underhållet utförs effektivt för att slutföras inom tidsramen. Riskhanteringar utgörs av följande moment: riskidentifiering, riskanalys, riskvärdering och förslag på åtgärder. Med hjälp av dessa steg så kan spårentreprenörer hantera riskerna och utföra ett effektivare underhållsarbete. Studien är kvalitativ och inkluderar intervjuer och observationer för att identifiera riskerna. Intervjuerna är semistrukturerade och utfördes med arbetsledare,... (More)
Studien syftar till att öka kunskapen om riskerna som kan påverka tidsåtgången för underhållsarbete inom järnvägen, särskilt vid byte av fast korsningsparti i spårväxlar. Den tid som vanligtvis tillges vid underhåll ger inget utrymme för att oväntade händelser uppstår, därför är det av stor vikt att underhållet utförs effektivt för att slutföras inom tidsramen. Riskhanteringar utgörs av följande moment: riskidentifiering, riskanalys, riskvärdering och förslag på åtgärder. Med hjälp av dessa steg så kan spårentreprenörer hantera riskerna och utföra ett effektivare underhållsarbete. Studien är kvalitativ och inkluderar intervjuer och observationer för att identifiera riskerna. Intervjuerna är semistrukturerade och utfördes med arbetsledare, svetsare och en besiktningsman. Två observationer genomfördes, där arbetslag som utförde korsningsbyten observerades för att upptäcka vad för slags risker som förekommer vid ett korsningsbyte. En kvantitativ enkätundersökning kompletterar den kvalitativa delen för att analysera och värdera riskerna, målgruppen är personer med erfarenhet av järnvägsunderhåll. Enkätundersökningen utgjordes av att respondenter fick svara på hur stor sannolikheten är att risken inträffar, och hur stor konsekvensen är om risken inträffar. De fick göra de på en skala mellan 1–5, där 1 är mycket låg och 5 är mycket hög. Totalt så var det 16 respondenter som svarade på enkätundersökningen. Resultaten visar att det finns 16 olika risker som påverkar tidsåtgången för byte av fast korsning, inklusive sjukdom, skador, korsa trafikerat spår med TSA, kallgrader, snabbt fallande temperatur, åska, nederbörd, skada på korsning vid hantering, skada på termit vid hantering, fel bemanning, fel vid termitsvetsning, för tidig finslipning, korsningens position blir fel, att inte få tillgång till spåret på utsatt tid, skillnad i design på den nya och gamla korsningen och stress. Sannolikheten och konsekvenserna för riskerna varierar, men resultatet visar att de alla har en mellan prioritet och kräver riskreducerande åtgärder. Inga risker är hög-eller lågprioriterade. Åtgärder som föreslås av författaren är att några av riskerna kan åtgärdas med hjälp av underhållståg. En stor del av riskerna kan även undvikas genom att underhållsentreprenörer lätt kan ansöka om nya tider i spår, något som entreprenören idag ser som process som kan vara mindre komplicerad. Studien ger en ökad förståelse för vilka risker som finns vid korsningsbyte och hur man kan hantera dem. Resultaten kan också tillämpas på andra underhållsåtgärder inom järnvägen. (Less)
Popular Abstract
The study aims to increase knowledge about the risks that can affect the time required for maintenance work on railways, particularly when replacing fixed crossing sections in switches. The time allocated for maintenance usually does not allow for unexpected events, so it is crucial that maintenance is carried out efficiently to be completed within the timeframe. Risk management comprises the following steps: risk identification, risk analysis, risk assessment, and proposed actions. With the help of these steps, track contractors can manage these risks and provide more efficient maintenance work. The study is qualitative and includes interviews and observations to identify risks. The interviews are semi-structured and were conducted with... (More)
The study aims to increase knowledge about the risks that can affect the time required for maintenance work on railways, particularly when replacing fixed crossing sections in switches. The time allocated for maintenance usually does not allow for unexpected events, so it is crucial that maintenance is carried out efficiently to be completed within the timeframe. Risk management comprises the following steps: risk identification, risk analysis, risk assessment, and proposed actions. With the help of these steps, track contractors can manage these risks and provide more efficient maintenance work. The study is qualitative and includes interviews and observations to identify risks. The interviews are semi-structured and were conducted with supervisors, welders, and an inspector. Two observations were carried out, where work teams that performed crossing replacements were observed to detect the types of risks that occur during the replacement. A quantitative survey complements the qualitative part to analyze and evaluate the risks; the target group is people with experience in railway maintenance. The survey consisted of respondents answering how likely the risk is to occur and how severe the consequence would be if the risk occurred. They were asked to rate it on a scale of 1-5, where 1 is very low and 5 is very high. A total of 16 respondents answered the survey. The results show that there are 16 different risks that affect the time required for replacing fixed crossings, including illness, injury, crossing a busy track with TSA, cold temperatures, rapidly falling temperatures, thunderstorms, precipitation, damage to the crossing during handling, damage to the termite during handling, incorrect staffing, errors in termite welding, premature grinding, incorrect position of the crossing, not getting access to the track on time, differences in design between the new and old crossing, and stress. The likelihood and consequences of the risks vary, but the results show that they all have a medium priority and require risk-reducing measures. No risks are high or low priority. The author suggests that some of the risks can be addressed with the help of maintenance trains. A significant portion of the risks can also be avoided by maintenance contractors easily applying for new times in the track, something that the contractor currently sees as a less complicated process. The study provides an increased understanding of the risks involved in crossing replacement and how to manage them. The results can also be applied to other maintenance measures on the railway. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östlund, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
Risk management when replacing fixed crossing section in railway switches
course
VTVL01 20231
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
järnväg, risk, underhåll, riskhantering, korsningsbyte, spårentreprenör
language
Swedish
id
9125456
date added to LUP
2023-06-15 13:29:32
date last changed
2023-06-15 13:29:32
@misc{9125456,
 abstract   = {{Studien syftar till att öka kunskapen om riskerna som kan påverka tidsåtgången för underhållsarbete inom järnvägen, särskilt vid byte av fast korsningsparti i spårväxlar. Den tid som vanligtvis tillges vid underhåll ger inget utrymme för att oväntade händelser uppstår, därför är det av stor vikt att underhållet utförs effektivt för att slutföras inom tidsramen. Riskhanteringar utgörs av följande moment: riskidentifiering, riskanalys, riskvärdering och förslag på åtgärder. Med hjälp av dessa steg så kan spårentreprenörer hantera riskerna och utföra ett effektivare underhållsarbete. Studien är kvalitativ och inkluderar intervjuer och observationer för att identifiera riskerna. Intervjuerna är semistrukturerade och utfördes med arbetsledare, svetsare och en besiktningsman. Två observationer genomfördes, där arbetslag som utförde korsningsbyten observerades för att upptäcka vad för slags risker som förekommer vid ett korsningsbyte. En kvantitativ enkätundersökning kompletterar den kvalitativa delen för att analysera och värdera riskerna, målgruppen är personer med erfarenhet av järnvägsunderhåll. Enkätundersökningen utgjordes av att respondenter fick svara på hur stor sannolikheten är att risken inträffar, och hur stor konsekvensen är om risken inträffar. De fick göra de på en skala mellan 1–5, där 1 är mycket låg och 5 är mycket hög. Totalt så var det 16 respondenter som svarade på enkätundersökningen. Resultaten visar att det finns 16 olika risker som påverkar tidsåtgången för byte av fast korsning, inklusive sjukdom, skador, korsa trafikerat spår med TSA, kallgrader, snabbt fallande temperatur, åska, nederbörd, skada på korsning vid hantering, skada på termit vid hantering, fel bemanning, fel vid termitsvetsning, för tidig finslipning, korsningens position blir fel, att inte få tillgång till spåret på utsatt tid, skillnad i design på den nya och gamla korsningen och stress. Sannolikheten och konsekvenserna för riskerna varierar, men resultatet visar att de alla har en mellan prioritet och kräver riskreducerande åtgärder. Inga risker är hög-eller lågprioriterade. Åtgärder som föreslås av författaren är att några av riskerna kan åtgärdas med hjälp av underhållståg. En stor del av riskerna kan även undvikas genom att underhållsentreprenörer lätt kan ansöka om nya tider i spår, något som entreprenören idag ser som process som kan vara mindre komplicerad. Studien ger en ökad förståelse för vilka risker som finns vid korsningsbyte och hur man kan hantera dem. Resultaten kan också tillämpas på andra underhållsåtgärder inom järnvägen.}},
 author    = {{Östlund, Adam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Riskhantering vid byte av fast korsningsparti i spårväxel}},
 year     = {{2023}},
}