Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnrättsperspektivet i straffrätten – ett minne blott? Särbehandlingen av unga lagöverträdare med särskilt fokus på straffmyndighet och straffreduktion i ljuset av dir. 2023:112

Höyby Fathi, Josefine LU (2024) JURM02 20241
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
De senaste åren har präglats av en alltmer repressiv kriminalpolitik, något som även påverkat särbehandlingen av unga lagöverträdare. I juli 2023 tillsatte regeringen genom kommittédirektivet Skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112) en utredning som ska överväga bland annat en sänkt straffmyndighetsålder samt föreslå hur ålder kan ges minskad betydelse vid straffmätningen för unga lagöverträdare i åldern 15–17 år.

Syftet med uppsatsen är att utreda synen på unga lagöverträdares straffbarhet
samt problematisera eventuella förändringar av den ur ett barnrättsperspektiv. Detta görs genom att undersöka bestämmelserna om straffmyndighet och straffreduktion samt hur de sett ut, utvecklats och motiverats över tid. Grunderna för... (More)
De senaste åren har präglats av en alltmer repressiv kriminalpolitik, något som även påverkat särbehandlingen av unga lagöverträdare. I juli 2023 tillsatte regeringen genom kommittédirektivet Skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112) en utredning som ska överväga bland annat en sänkt straffmyndighetsålder samt föreslå hur ålder kan ges minskad betydelse vid straffmätningen för unga lagöverträdare i åldern 15–17 år.

Syftet med uppsatsen är att utreda synen på unga lagöverträdares straffbarhet
samt problematisera eventuella förändringar av den ur ett barnrättsperspektiv. Detta görs genom att undersöka bestämmelserna om straffmyndighet och straffreduktion samt hur de sett ut, utvecklats och motiverats över tid. Grunderna för bestraffning såväl som de skäl som utgör grunden för en särbehandling, utreds för att kunna granska hur regleringen förhåller sig till det. Dagens syn på unga lagöverträdare undersöks i uppsatsen genom en WPR-analys av problembeskrivningen i dir. 2023:112. Enligt WPR-analysen, visar lösningen på ett problem även vad vi anser problemet vara. Genom att använda WPR-modellen kan den underliggande problembeskrivningen i direktivet undersökas. Därtill möjliggörs en undersökning av de underliggande antaganden som finns representerade i problembeskrivningen såväl som eventuella effekter av det. Studien görs utifrån ett barnrättsperspektiv och syftet är att därigenom kunna undersöka om det barnrättsliga perspektivet får genomslag. Barnrättsperspektivet relateras i huvudsak till barnkonventionen som sedan 2020 är svensk lag, såväl som FN:s yttranden. För att besvara uppsatsens frågeställningar används utöver WPR-metoden även den rättsdogmatiska metoden, varför lag, lagförarbeten, och juridisk doktrin blir de primära källorna.

Sammanfattningsvis konstaterar uppsatsen att dir. 2023:112 är ett tydligt exempel på att skälen som länge utgjort grunden för en särbehandling av unga lagöverträdare ges allt mindre betydelse till förmån för argument om ett behov av krafttag mot brottsligheten. Utifrån uppdragets problembeskrivning kan det ifrågasättas i vilken mån det barnrättsliga perspektivet får det genomslag som det är ämnat att få. Avslutningsvis konstateras att en framtid där straffmyndighetsåldern sänks inte längre verkar helt främmande, och redan
nu kan vi vara inställda på att straffreduktionen för ungdomar i åldersgruppen 15–17 år begränsas. (Less)
Abstract
The recent years have been characterized by an increasingly repressive criminal policy, something that has also affected the treatment of young offenders. In July 2023, the Swedish government appointed an inquiry through the Committee Skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112), which will consider, among other things, a lowering of the age of criminal responsibility and propose how age can be given reduced significance in sentencing for young offenders aged 15–17.

The purpose of this thesis is to investigate the perception of young offenders'criminal liability and problematize any changes of this perception from a child rights perspective. This is done by examining the provisions on criminal responsibility through the age of... (More)
The recent years have been characterized by an increasingly repressive criminal policy, something that has also affected the treatment of young offenders. In July 2023, the Swedish government appointed an inquiry through the Committee Skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112), which will consider, among other things, a lowering of the age of criminal responsibility and propose how age can be given reduced significance in sentencing for young offenders aged 15–17.

The purpose of this thesis is to investigate the perception of young offenders'criminal liability and problematize any changes of this perception from a child rights perspective. This is done by examining the provisions on criminal responsibility through the age of criminal responsibility and the sentencing reduction, as well as how they have evolved and been motivated over time. The grounds for punishment as well as the reasons that form the basis for differential treatment are examined to scrutinize how the regulation relates to them. Today's view on young offenders is examined in the thesis through a WPR analysis of the problem description in dir. 2023:112. According to the WPR analysis, the solution to a problem also reveals what we perceive the problem to be. By using the WPR model, the underlying problem description in the directive can be examined. In addition, an investigation of the underlying assumptions represented in the problem description as well as any effects of it is enabled. The study is conducted from a child rights perspective, aiming to examine if the perspective has an impact. The child rights perspective mainly relates to the Convention on the Rights of the Child, which has been Swedish law since 2020, as well as UN statements. In addition to the WPR method, the legal dogmatic method is used to answer the thesis’s questions, making law, legislative materials, and legal doctrine the primary sources.

In summary, the thesis concludes that dir. 2023:112 is a clear example of the
diminishing significance of the reasons that have long formed the basis for differential treatment of young offenders, in favor of arguments about the need for action against crime. Based on the problem description in dir.2023:112, it can be questioned to what extent the child rights perspective has the impact it is intended to have. In conclusion, it is noted that a future where the age of criminal responsibility is lowered no longer seems entirely foreign, and we can already expect that the reduction in sentencing for youths aged 15 to 17 will be limited. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höyby Fathi, Josefine LU
supervisor
organization
alternative title
The Child Rights Perspective in Criminal Law – A Thing of the Past? The Differential Treatment of Young Offenders with a Special Focus on the Age of Criminal Responsibility and Sentencing Reduction in Light of dir. 2023:112
course
JURM02 20241
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Unga lagöverträdare, Straffmyndighet, Straffreduktion
language
Swedish
id
9153250
date added to LUP
2024-06-10 17:16:10
date last changed
2024-06-10 17:16:10
@misc{9153250,
 abstract   = {{The recent years have been characterized by an increasingly repressive criminal policy, something that has also affected the treatment of young offenders. In July 2023, the Swedish government appointed an inquiry through the Committee Skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112), which will consider, among other things, a lowering of the age of criminal responsibility and propose how age can be given reduced significance in sentencing for young offenders aged 15–17.

The purpose of this thesis is to investigate the perception of young offenders'criminal liability and problematize any changes of this perception from a child rights perspective. This is done by examining the provisions on criminal responsibility through the age of criminal responsibility and the sentencing reduction, as well as how they have evolved and been motivated over time. The grounds for punishment as well as the reasons that form the basis for differential treatment are examined to scrutinize how the regulation relates to them. Today's view on young offenders is examined in the thesis through a WPR analysis of the problem description in dir. 2023:112. According to the WPR analysis, the solution to a problem also reveals what we perceive the problem to be. By using the WPR model, the underlying problem description in the directive can be examined. In addition, an investigation of the underlying assumptions represented in the problem description as well as any effects of it is enabled. The study is conducted from a child rights perspective, aiming to examine if the perspective has an impact. The child rights perspective mainly relates to the Convention on the Rights of the Child, which has been Swedish law since 2020, as well as UN statements. In addition to the WPR method, the legal dogmatic method is used to answer the thesis’s questions, making law, legislative materials, and legal doctrine the primary sources.

In summary, the thesis concludes that dir. 2023:112 is a clear example of the
diminishing significance of the reasons that have long formed the basis for differential treatment of young offenders, in favor of arguments about the need for action against crime. Based on the problem description in dir.2023:112, it can be questioned to what extent the child rights perspective has the impact it is intended to have. In conclusion, it is noted that a future where the age of criminal responsibility is lowered no longer seems entirely foreign, and we can already expect that the reduction in sentencing for youths aged 15 to 17 will be limited.}},
 author    = {{Höyby Fathi, Josefine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnrättsperspektivet i straffrätten – ett minne blott? Särbehandlingen av unga lagöverträdare med särskilt fokus på straffmyndighet och straffreduktion i ljuset av dir. 2023:112}},
 year     = {{2024}},
}