Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med datorn på köksbordet : En studie av kvinnor som distansarbetar i hemmet

Hultén, Kerstin LU (2000) In Lund Dissertations in Sociology
Abstract
The purpose of this study is to analyse the situation of living and working for women who are teleworking in their homes. Telework carried out in the home will mean that paid and unpaid work will be done in the same location. When this happens, the division of time and space between paid and unpaid work is no longer self-evident, contraty to what appears to be the case when the workplace and the home are two separate places. Two groups of women have been interviewed. The emperical parts shows that the women acquire a certain flexiblility in time and space and experience a form of totality that they have missed earlier. At the same time they mean that they are caught in a gender-trap, and the study shows a clear gender division of labor. In... (More)
The purpose of this study is to analyse the situation of living and working for women who are teleworking in their homes. Telework carried out in the home will mean that paid and unpaid work will be done in the same location. When this happens, the division of time and space between paid and unpaid work is no longer self-evident, contraty to what appears to be the case when the workplace and the home are two separate places. Two groups of women have been interviewed. The emperical parts shows that the women acquire a certain flexiblility in time and space and experience a form of totality that they have missed earlier. At the same time they mean that they are caught in a gender-trap, and the study shows a clear gender division of labor. In the thesis the question are posed, what is the cause of the gender division of labor. In order to be able to answer the question, the thesis is referring to three other studies showing how women with paid work outside their homes deal with the relation between paid and unpaid work. In theese studies it is pointed out that the time aspect is improtant for creating balance and a feeling of totality in the working and living situation. For the teleworking women, the spaceaspect is more evident that the problem with time. It is through the possibility to join in space the paid and unpaid work, that the women experience totality in their lives as well as this possibility also causes the gender division of labor. Some of the experiences in their worksituation can also be related to how the phenomenon work is conceptualised. The thesis discuss the attempts within social sciences to develop the concept of work. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract
Informationsteknologins utveckling medför att gränserna mellan data, tele- och mediateknik suddas ut. Kommunikation mellan individer, mellan individer och företag och mellan olika nätverk ger möjlighet att snabbt överföra information och kunskap från en plats till en annan oavsett geografiskt avstånd. Detta innebär att nya arbete och verksamheter skapas i arbetslivet. En del är möjliga att utföra på distans, det vill säga på annan plats än i ett företags lokaler. Under senare delen av 1900-talet har hemmet förts fram som en lämplig plats för distansarbete. Detta innebär att hemmet på nytt kan bli en plats för olika typer av verksamhet, avlönat såväl som oavlönat arbete liksom en plats för avkoppling och... (More)
Popular Abstract
Informationsteknologins utveckling medför att gränserna mellan data, tele- och mediateknik suddas ut. Kommunikation mellan individer, mellan individer och företag och mellan olika nätverk ger möjlighet att snabbt överföra information och kunskap från en plats till en annan oavsett geografiskt avstånd. Detta innebär att nya arbete och verksamheter skapas i arbetslivet. En del är möjliga att utföra på distans, det vill säga på annan plats än i ett företags lokaler. Under senare delen av 1900-talet har hemmet förts fram som en lämplig plats för distansarbete. Detta innebär att hemmet på nytt kan bli en plats för olika typer av verksamhet, avlönat såväl som oavlönat arbete liksom en plats för avkoppling och rekreation. Genom att leva och arbeta i hemmet kan den fysiska gränsdragning mellan hem, familj, avlönat och oavlönat arbete respektive mellan arbete och fritid övervinnas.

Mot bakgrund av att distansarbete i hemmet medför att avlönat och oavlönat arbete kommer att utföras på samma plats blir den tidsmässiga såväl som rumsliga uppdelningen inte lika självklar som när arbetsplatsen och hemmet är åtskilda. Stundtals kan det avlönade arbetet prioriteras före hushållsarbetet eller omsorgen om barnen. Omvänt att hushållsarbetet och omsorgen om barnen prioriteras före det avlönade arbetet. Den flexi-bilitet i tid och rum som detta medför kan ge fördelar för kvinnor respektive män när det gäller att förena åtaganden inom arbetslivet respektive privatlivet. Samtidigt kan distansarbete i hemmet även medföra svårigheter för vissa kvinnor att hålla isär rollen som yrkesarbetande och rollen som familjeansvarig.

Avhandlingen försöker påvisa att det finns en koppling mellan distansarbete i hemmet och kvinnor. Dels genom relationen mellan kvinnors arbete och hemmet och dels genom relationen mellan synen på vad arbete är och kvinnors värdering av arbete.För att förstå relationen mellan kvinnor och arbete och kvinnors värdering av arbete måste de uppfattningar som råder i det västerländska samhället av vad som är arbete beaktas. I avhandlingen görs en genomgång av en del av de samhällsvetenskapliga såväl som en del av kvinnoforskningens diskussioner kring en vidareutveckling av begreppet arbete.

Två grupper av kvinnor, 10 st i vardera gruppen har intervjuats. Den ena gruppen kvinnor är anställda på ett företag. Den andra gruppen är egna företagare med verksamheten förlagd till hemmet. Kvinnorna beskriver i avhandlingen sin arbets- och levnadssituation.

I den empiriska delen framgår att det som är gemensamt för samtliga intervjuade är att de genom att distansarbeta i hemmet har skaffat sig en viss flexibilitet i tid och rum. Detta medför att det avlönade arbetet inte avgränsas från det oavlönade varken i arbetstid eller platsen för arbetets utförande. Omvänt framkommer också att omsorgsarbetet inte avgränsas från det avlönade arbetet på grund av att kvinnorna kontinuerligt befinner sig i hemmet. Men också på grund av deras syn på barnen och omsorgen om barnen. I avhandlingen beskrivs kvinnornas individuella mönster för hur de hanterar relationen mellan det avlönade och det oavlönade arbetet. Härvid framkommer att de intervjuade upplever en helhet i sina liv som de tidigare saknat. Samtidigt menar kvinnorna att de hamnat i en kvinnofälla och studien visar en tydlig könsarbetsdelning. För att få svar på vad könsarbetsdelningen beror på görs i avhandlingen en genomgång av tre andra studier som redovisar hur kvinnor med yrkesarbetet utanför hemmet hanterar relationen mellan avlönat och oavlönat arbete. I dessa studier framgår att tidsaspekten är viktig för att skapa balans och helhet i kvinnornas levnads- och arbetssituation.Tiden behöver räcka till och disponeras på ett sätt som ger den önskade helheten. För de distansarbetande kvinnorna är rumsdimensionen mer framträdande.

En del av de upplevelser kring sin arbetssitua-tion som de distansarbetande kvinnorna ger uttryck för kan hänföras till föreställningar om vad som är arbete. Inom den samhällsvetenskapliga såväl som inom kvinnoforskningen har försök gjorts att vidareutveckla begreppet arbete. Denna vidareutveckling tar utgångspunkt i att samhället är inordnat under en allmänt förekommande ideolo-gisk såväl som verklig fysisk gränsdragning mellan hem och familj, oavlönat arbete och av-lönat arbete respektive fritid. Eftersom distansarbete i hemmet förändrar denna gränsdragning kan inte de anförda diskussionerna tillämpas. Frånvaron av en gränsdragning påverkar hur de intervjuade kvinnorna ser på vad arbete är och de distansarbetande kvinnorna rör sig bortom de ideologier och värderingar som omger begreppet arbete. Avhandlingen visar att varken tid eller rum kan användas för att definiera vad arbete är. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Lie, Merete, NTNU, Norwegian University of Science and Technology
organization
alternative title
The computer on the kitchen-table : A study of women teleworking in their homes
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
home-based work, remote work, work at home, Sociology, Telecommuting, telework, Sociologi
in
Lund Dissertations in Sociology
issue
33
pages
189 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Eden
defense date
2000-10-20 10:15:00
ISSN
1102-4712
ISBN
91-89-78-77-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cb8b7ed5-a04c-44b7-8b1a-58f91ff5a108 (old id 19578)
date added to LUP
2016-04-01 16:11:34
date last changed
2019-09-25 17:50:03
@phdthesis{cb8b7ed5-a04c-44b7-8b1a-58f91ff5a108,
 abstract   = {{The purpose of this study is to analyse the situation of living and working for women who are teleworking in their homes. Telework carried out in the home will mean that paid and unpaid work will be done in the same location. When this happens, the division of time and space between paid and unpaid work is no longer self-evident, contraty to what appears to be the case when the workplace and the home are two separate places. Two groups of women have been interviewed. The emperical parts shows that the women acquire a certain flexiblility in time and space and experience a form of totality that they have missed earlier. At the same time they mean that they are caught in a gender-trap, and the study shows a clear gender division of labor. In the thesis the question are posed, what is the cause of the gender division of labor. In order to be able to answer the question, the thesis is referring to three other studies showing how women with paid work outside their homes deal with the relation between paid and unpaid work. In theese studies it is pointed out that the time aspect is improtant for creating balance and a feeling of totality in the working and living situation. For the teleworking women, the spaceaspect is more evident that the problem with time. It is through the possibility to join in space the paid and unpaid work, that the women experience totality in their lives as well as this possibility also causes the gender division of labor. Some of the experiences in their worksituation can also be related to how the phenomenon work is conceptualised. The thesis discuss the attempts within social sciences to develop the concept of work.}},
 author    = {{Hultén, Kerstin}},
 isbn     = {{91-89-78-77-2}},
 issn     = {{1102-4712}},
 keywords   = {{home-based work; remote work; work at home; Sociology; Telecommuting; telework; Sociologi}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{33}},
 publisher  = {{Department of Sociology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Dissertations in Sociology}},
 title    = {{Med datorn på köksbordet : En studie av kvinnor som distansarbetar i hemmet}},
 year     = {{2000}},
}