Advanced

Development of traffic conflicts technique for different environments: A comparative study of pedestrian conflicts in Sweden and Jordan

Shbeeb, Lina LU (2000) In Bulletin / Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet 188.
Abstract
This study is aimed at improving the current Swedish Traffic conflicts Technique [TCT] in relation to vehicle-pedestrian conflicts. The present definition of conflict severity appears to produce less severe conflicts than they might be, particularly if the relevant road user (RRU) is the pedestrian. Another aim is to apply the Swedish TCT in Jordan as a method for evaluating safety conditions at junctions. The difference in conflict perception in the two countries is explored throughout this thesis.The study was based on collecting data [accident, conflict, and traffic volume] from selected junctions with and without signal control in urban areas (20 junctions in Sweden and 22 junctions in Jordan). Alternative... (More)
This study is aimed at improving the current Swedish Traffic conflicts Technique [TCT] in relation to vehicle-pedestrian conflicts. The present definition of conflict severity appears to produce less severe conflicts than they might be, particularly if the relevant road user (RRU) is the pedestrian. Another aim is to apply the Swedish TCT in Jordan as a method for evaluating safety conditions at junctions. The difference in conflict perception in the two countries is explored throughout this thesis.The study was based on collecting data [accident, conflict, and traffic volume] from selected junctions with and without signal control in urban areas (20 junctions in Sweden and 22 junctions in Jordan). Alternative definitions of traffic conflicts and RRU were validated against the present definition of serious conflicts.The results indicated that the present definition of serious conflicts could be improved. The most valid definition of conflicts for non-signalised or signalised junctions or both junction types together was obtained by shifting the present threshold to the more severe direction of the time to accident-speed graph by 0.25 seconds. The present definition of RRU (road-user who acted evasively and was subjected to the least sever situation) produced the most valid definition for non-signalised junctions. The high definition of RRU (the road-user who in the situation produced the highest severity, i.e. the driver) produced the most valid definition for signalised junctions. Sub-groups of conflicts were formed according to the present definition of conflicts by excluding conflicts that involved RRU under the high definition who is driving at a speed less than 20km/h. They produced accident predictions as those produced by the most valid definition of conflicts, particularly for non-signalised junctions. The results indicated that the most valid definitions in Jordan were not the most valid definitions in Sweden. Some conflict definitions, however, have high validity for non-signalised junctions in both countries. The technique must take into account the local conditions in order to be applicable in other countries. According to this study, a minimum requirement is to establish local conversion factors between accidents and conflicts, if the technique is to be applied for accident prediction purposes. Finally, the road-user perception of conflicts is different in the two countries. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna studie är att förbättra den nuvarande svenska konflikttekniken [TCT] inom området fordon - fotgängarekonflikter. Den nuvarande definitionen av konflikters allvarlighetsgrad verkar ge färre allvarliga konflikter än den borde, särskilt när den relevanta trafikanten (RRU) är en fotgängare. Ett annat mål är att tillämpa den svenska konflikttekniken i Jordanien som en metod för att utvärdera trafiksäkerhet i korsningar. Skillnaden i konfliktperception mellan de två länderna undersöks i denna avhandling.Studien baserades på insamlade data (olyckor, konflikter och trafikflöden) från utvalda korsningar, med och utan signalreglering, i tätortsområden (20 korsningar i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna studie är att förbättra den nuvarande svenska konflikttekniken [TCT] inom området fordon - fotgängarekonflikter. Den nuvarande definitionen av konflikters allvarlighetsgrad verkar ge färre allvarliga konflikter än den borde, särskilt när den relevanta trafikanten (RRU) är en fotgängare. Ett annat mål är att tillämpa den svenska konflikttekniken i Jordanien som en metod för att utvärdera trafiksäkerhet i korsningar. Skillnaden i konfliktperception mellan de två länderna undersöks i denna avhandling.Studien baserades på insamlade data (olyckor, konflikter och trafikflöden) från utvalda korsningar, med och utan signalreglering, i tätortsområden (20 korsningar i Sverige och 22 korsningar i Jordanien). Alternativa definitioner av konflikter och RRU validerades gentemot den nuvarande definitionen av allvarliga konflikter.Resultaten indikerade att den nuvarande definitionen av allvarliga konflikter kan förbättras. Den mest valida definitionen av konflikter för icke signalreglerade och signalreglerade korsningar samt för båda korsningstyperna tillsammans erhölls genom att flytta det nuvarande tröskelvärdet för allvarliga konflikter i riktning mot det mer allvarliga hållet i tid till olycka - hastighetsdiagrammet med 0,25 sekunder. Den nuvarande definitionen av RRU (den trafikant som agerade avvärjande och var utsatt för den minst allvarliga situationen) gav den mest valida definitionen för icke signalreglerade korsningar. Den höga definitionen av RRU (den trafikant som i situationen orsakade den högsta allvarlighetsgraden, dvs. föraren) gav den mest valida definitionen för signalreglerade korsningar. Undergrupper av konflikter bildades genom att utifrån den nuvarande definitionen av konflikter exkludera konflikter som innehöll RRU enligt den höga definitionen som körde med en hastighet lägre än 20 km/h. De gav olycksprediktioner som de från den mest valida definitionen av konflikter, särskilt för icke signalreglerade korsningar. Resultaten indikerar att den mest valida definitionen i Jordanien inte är den mest valida definitionen i Sverige. Några konfliktdefinitioner har dock en hög validitet för icke signalreglerade korsningar i båda länderna. Tekniken måste ta hänsyn till lokala förhållanden för att vara tillämpbar i andra länder. Enligt denna studie krävs det åtminstone att man fastställer lokala omvandlingsfaktorer mellan olyckor och konflikter, om tekniken skall användas för olycksprediktering. Slutligen, trafikanters perception av konflikter är olika i de två länderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Carsten, Oliver, ITS, Leeds
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
perception of conflicts., non-signalised junctions, signalised junctions, accident prediction, accident to conflict conversion factors, TA-speed graphs, conflict speed, time to accidents, conflict sub-grouping, severity index, threshold, relevant road-user, pedestrian conflict, Traffic safety, traffic conflict technique, Technological sciences, Teknik, Social sciences, Samhällsvetenskaper
in
Bulletin / Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet
volume
188
pages
270 pages
publisher
Department of Technology and Society, Lund University
defense location
Sal V:A
defense date
2000-10-27 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTVDG/(TVTT-1021)1-270/2000
ISSN
1404-272X
language
English
LU publication?
yes
id
fd7f19d5-b011-4243-8eb7-44798bf960bf (old id 19830)
date added to LUP
2016-04-01 15:53:32
date last changed
2019-05-21 10:36:05
@phdthesis{fd7f19d5-b011-4243-8eb7-44798bf960bf,
 abstract   = {This study is aimed at improving the current Swedish Traffic conflicts Technique [TCT] in relation to vehicle-pedestrian conflicts. The present definition of conflict severity appears to produce less severe conflicts than they might be, particularly if the relevant road user (RRU) is the pedestrian. Another aim is to apply the Swedish TCT in Jordan as a method for evaluating safety conditions at junctions. The difference in conflict perception in the two countries is explored throughout this thesis.<br/><br>
<br/><br>
The study was based on collecting data [accident, conflict, and traffic volume] from selected junctions with and without signal control in urban areas (20 junctions in Sweden and 22 junctions in Jordan). Alternative definitions of traffic conflicts and RRU were validated against the present definition of serious conflicts.<br/><br>
<br/><br>
The results indicated that the present definition of serious conflicts could be improved. The most valid definition of conflicts for non-signalised or signalised junctions or both junction types together was obtained by shifting the present threshold to the more severe direction of the time to accident-speed graph by 0.25 seconds. The present definition of RRU (road-user who acted evasively and was subjected to the least sever situation) produced the most valid definition for non-signalised junctions. The high definition of RRU (the road-user who in the situation produced the highest severity, i.e. the driver) produced the most valid definition for signalised junctions. Sub-groups of conflicts were formed according to the present definition of conflicts by excluding conflicts that involved RRU under the high definition who is driving at a speed less than 20km/h. They produced accident predictions as those produced by the most valid definition of conflicts, particularly for non-signalised junctions. The results indicated that the most valid definitions in Jordan were not the most valid definitions in Sweden. Some conflict definitions, however, have high validity for non-signalised junctions in both countries. The technique must take into account the local conditions in order to be applicable in other countries. According to this study, a minimum requirement is to establish local conversion factors between accidents and conflicts, if the technique is to be applied for accident prediction purposes. Finally, the road-user perception of conflicts is different in the two countries.},
 author    = {Shbeeb, Lina},
 issn     = {1404-272X},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Technology and Society, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Bulletin / Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet},
 title    = {Development of traffic conflicts technique for different environments: A comparative study of pedestrian conflicts in Sweden and Jordan},
 volume    = {188},
 year     = {2000},
}