Advanced

Världens frälsare. En text- och tolkarorienterad läsning av några avsnitt och teman i Johannesevangeliet.

Sturesson, Klas LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hur framställer Johannesevangeliet Jesus och effekterna av hans gärning med tanke på de universella och inkluderande drag som finns i detta evangelium? Hur förhåller sig dessa inkluderande drag till framställningen i övrigt och till de begränsande och exkluderande drag som också finns där, och hur ska dessa motstridiga drag i evangeliet förklaras?Denna avhandling söker svar på dessa frågor genom en kombinerad text- och tolkarorienterad läsning med utgångspunkt från att den har producerats av de johanneskristna i slutet av första århundradet. Egenskaper i texten tilldelas innebörder utifrån fyra analysplan: utifrån Jesu jordeliv, utifrån judarna och deras traditioner och miljö,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hur framställer Johannesevangeliet Jesus och effekterna av hans gärning med tanke på de universella och inkluderande drag som finns i detta evangelium? Hur förhåller sig dessa inkluderande drag till framställningen i övrigt och till de begränsande och exkluderande drag som också finns där, och hur ska dessa motstridiga drag i evangeliet förklaras?Denna avhandling söker svar på dessa frågor genom en kombinerad text- och tolkarorienterad läsning med utgångspunkt från att den har producerats av de johanneskristna i slutet av första århundradet. Egenskaper i texten tilldelas innebörder utifrån fyra analysplan: utifrån Jesu jordeliv, utifrån judarna och deras traditioner och miljö, utifrån de johanneskristnas egen situation och utifrån världen och alla människor.Universella och inkluderande drag har säkert funnits i den tidiga jesustraditionen, men de johanneskristnas erfarenheter har kraftigt bidragit till den form de nu har i Johannesevangeliet. Jesus kan förstås helt inomjudiskt - han uppfyller judiska skrifter, traditioner, och fester – men han överträffar samtidigt de uppfattningar som de johanneskristna tilldelar judar i evangeliet. Den rätta uppfattningen om Jesus finns hos de johanneskristna och profileras mer och mer gentemot ett judiskt sammanhang. De johanneskristnas tro på Jesus får exkluderande drag som stärker deras identitets- och gruppkänsla. I denna process förskjuts samtidigt frågan om rätt tro till frågor om varför människor tror eller hur de kan tro. De exkluderande dragen ses ur ett nytt perspektiv och får en universell och inkluderande funktion. Spänningen mellan dessa motstridiga egenskaper i texten bibehålls dock. Tron har en viss profil, det måste gå att säga vad som är rätt och vad som är fel. Samtidigt finns den stora svårigheten där att veta vad som är rätt och fel och svårigheten att överhuvudtaget kunna tro på Gud och Jesus. Tron måste delas i en gemenskap, en gemenskap lever helt på Faderns och Sonens fullbordade verk, på frälsningen genom Jesu död och uppståndelse. (Less)
Abstract
My thesis is an analysis of exclusive and inclusive features i the Gospel of John, focusing on the inclusive elements which comprise the world and all its people. These questions are the issue of my thesis: How does the Gospel of John present Jesus and the results of his work with regard to the universal and inclusive features which are in the Gospel? How do they relate to the presentation in general and the exclusive features which also are there. How can these features be explained?This thesis attempts to give answers to these questions by combining a text-oriented and an interpreter-oriented reading of the text. I assume that the Gospel of John was produced by the Johannine community at the end of the first century.... (More)
My thesis is an analysis of exclusive and inclusive features i the Gospel of John, focusing on the inclusive elements which comprise the world and all its people. These questions are the issue of my thesis: How does the Gospel of John present Jesus and the results of his work with regard to the universal and inclusive features which are in the Gospel? How do they relate to the presentation in general and the exclusive features which also are there. How can these features be explained?This thesis attempts to give answers to these questions by combining a text-oriented and an interpreter-oriented reading of the text. I assume that the Gospel of John was produced by the Johannine community at the end of the first century. Markers in the text are assigned meaning from four different aspects: the life of the historical Jesus (Aspect One), the Jewish context (Aspect Two), the Johannine Christians (Aspect Three), and the world and all its people (Aspect Four).I assume that universal and inclusive features could be found in the early Jesus tradition, but the reflection and experience of the Johannine Christians have in many ways formed the text as we now have it. Jesus can be understood in entirely Jewish term. He fulfils the Jewish tradition, but he also supersedes it. It is the Johannine Christians who have the right opinion about Jesus, and this opinion is profiled against a Jewish context. The faith of the Johannine Christians gets excluding features that strengthen their identity and their group.In this process the question about the right belief is altered to questions about why people believe and how they can believe. The excluding features are seen in a new perspective and get a universal and inclusive function. The tension between these dualistic features is not diminished in the text. The belief has a special profile, one must be able to say what is right and what is wrong. At the same time it is hard to say what is right and what is wrong. There is great difficulty in believing in God and in Jesus. The belief must be shared in a group, but the life together in the group is wholly dependent on the accomplished work of the Father and the Son, on the saving capacity of Jesus’ death and resurrection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
  • Senior Lecturer Th.D. Kjaer Nielsen, Helge, Aarhus
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
the Johannine community, four aspects, the historical Jesus, the Jewish context, universal and inclusive features, the world and all its people, the Johannine Christians, tension, Bible, text-oriented reading, Bibelvetenskap, interpreter-oriented reading, The Gospel of John, exclusive features
pages
309 pages
publisher
Centre of Theology and Religious Studies, Allhelgona Kyrkogata 8, SE-223 62 Lund, Sweden,
defense location
Samarkand, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, Lund
defense date
2003-02-28 10:15
language
Swedish
LU publication?
yes
id
693b7856-33c8-4ecd-bdfc-9035d205343d (old id 21046)
date added to LUP
2007-05-25 14:13:35
date last changed
2018-05-29 10:40:46
@phdthesis{693b7856-33c8-4ecd-bdfc-9035d205343d,
  abstract     = {My thesis is an analysis of exclusive and inclusive features i the Gospel of John, focusing on the inclusive elements which comprise the world and all its people. These questions are the issue of my thesis: How does the Gospel of John present Jesus and the results of his work with regard to the universal and inclusive features which are in the Gospel? How do they relate to the presentation in general and the exclusive features which also are there. How can these features be explained?<br/><br>
<br/><br>
This thesis attempts to give answers to these questions by combining a text-oriented and an interpreter-oriented reading of the text. I assume that the Gospel of John was produced by the Johannine community at the end of the first century. Markers in the text are assigned meaning from four different aspects: the life of the historical Jesus (Aspect One), the Jewish context (Aspect Two), the Johannine Christians (Aspect Three), and the world and all its people (Aspect Four).<br/><br>
<br/><br>
I assume that universal and inclusive features could be found in the early Jesus tradition, but the reflection and experience of the Johannine Christians have in many ways formed the text as we now have it. Jesus can be understood in entirely Jewish term. He fulfils the Jewish tradition, but he also supersedes it. It is the Johannine Christians who have the right opinion about Jesus, and this opinion is profiled against a Jewish context. The faith of the Johannine Christians gets excluding features that strengthen their identity and their group.<br/><br>
<br/><br>
In this process the question about the right belief is altered to questions about why people believe and how they can believe. The excluding features are seen in a new perspective and get a universal and inclusive function. The tension between these dualistic features is not diminished in the text. The belief has a special profile, one must be able to say what is right and what is wrong. At the same time it is hard to say what is right and what is wrong. There is great difficulty in believing in God and in Jesus. The belief must be shared in a group, but the life together in the group is wholly dependent on the accomplished work of the Father and the Son, on the saving capacity of Jesus’ death and resurrection.},
  author       = {Sturesson, Klas},
  keyword      = {the Johannine community,four aspects,the historical Jesus,the Jewish context,universal and inclusive features,the world and all its people,the Johannine Christians,tension,Bible,text-oriented reading,Bibelvetenskap,interpreter-oriented reading,The Gospel of John,exclusive features},
  language     = {swe},
  pages        = {309},
  publisher    = {Centre of Theology and Religious Studies, Allhelgona Kyrkogata 8, SE-223 62 Lund, Sweden,},
  school       = {Lund University},
  title        = {Världens frälsare. En text- och tolkarorienterad läsning av några avsnitt och teman i Johannesevangeliet.},
  year         = {2003},
}