Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

Bangura Arvidsson, Maria LU (2003)
Abstract
This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. These represent different interpretations of "the best interest of the child". Both are of importance to the social services' image of fathers called into question. The first context is about social policy and gives prominence to fathers as emotionally important for their children. The other context is about child welfare where children sometimes have to be protected from their fathers. The aims... (More)
This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. These represent different interpretations of "the best interest of the child". Both are of importance to the social services' image of fathers called into question. The first context is about social policy and gives prominence to fathers as emotionally important for their children. The other context is about child welfare where children sometimes have to be protected from their fathers. The aims of the thesis are to examine 1) the images of fathers and the relationship to their children expressed in case files; 2) the images of fathers and the relationship to their children expressed in interviews with administrative social workers; 3) fathers' own experiences of the social services, their perspectives of fatherhood and the relationship to their children. I have examined 40 case files, interviewed 13 social workers at two social welfare offices, and interviewed 19 fathers. In the case files the image of fathers stands out as fragmented, but from the information available it was evident that fathers were recognized as important for children. By involving fathers in the child welfare investigation and documenting it, the social workers could argue that they live up to what is expected from them according to the general discourse of fatherhood in social policy, namely to strengthen fathers' relationship to their children. However, in cases where the fathers did not have custody of their children the social workers could use their own discretion to decide whether fathers should be contacted or not. In the interviews with the social workers the image of the fathers was characterized by an ambiguity between the various interpretations of the notion "in the best interest of the child". On the one hand the social workers gave prominence to fathers as important for their children, in accordance to the intentions of social policy. On the other hand, in the social workers' practical work it could be necessary to protect children from their fathers. Furthermore a conflict between traditional and modern fatherhood was evident. The social workers maintained traditional gender roles at the same time as they tried to create modern fathers. The fathers' images of their own fatherhood is characterized by mixed feelings. They felt misunderstood by the social services and expressed powerlessness, and felt stigmatized. They had to fight to be active and present fathers for their children and to be seen as such. However the fathers gave an image of themselves as normal fathers. Many of the fathers thought that they lived up to their own image of good fatherhood even if it was hard sometimes. The children had an important place in their lives and they also thought that they were important to their children. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Faderskap är en familjepolitisk angelägenhet där staten går in och intervenerar och på så sätt fostrar fäder. Tyngdpunkten ligger på att uppmuntra fadersnärvaro och att förmå frånvarande fäder att ta ansvar för sina barn. Detta ger oss en bild av vad som uppfattas som bra fäder och vad som avviker från normen. Den sociala barnavården är en kontext som verkar inom den socialpolitiska, men på ett mer direkt sätt griper in i individens liv. I litteratur och forskning inom socialt arbete framstår ifrågasatta fäder som frånvarande i dubbel bemärkelse. Att de knappast syns i litteraturen förstärker en allmän uppfattning om att fäder till socialt utsatta barn är frånvarande även för sina barn. Många... (More)
Popular Abstract in Swedish

Faderskap är en familjepolitisk angelägenhet där staten går in och intervenerar och på så sätt fostrar fäder. Tyngdpunkten ligger på att uppmuntra fadersnärvaro och att förmå frånvarande fäder att ta ansvar för sina barn. Detta ger oss en bild av vad som uppfattas som bra fäder och vad som avviker från normen. Den sociala barnavården är en kontext som verkar inom den socialpolitiska, men på ett mer direkt sätt griper in i individens liv. I litteratur och forskning inom socialt arbete framstår ifrågasatta fäder som frånvarande i dubbel bemärkelse. Att de knappast syns i litteraturen förstärker en allmän uppfattning om att fäder till socialt utsatta barn är frånvarande även för sina barn. Många fäder är förvisso frånvarande, men en annan anledning till att ifrågasatta fäder inte syns är modersfixering och kvinnodominans inom den sociala barnavården. I avhandlingen presenteras olika bilder av ett faderskap som är relativt outforskat, nämligen ifrågasatta fäder, alltså fäder vars barn utretts av sociala myndigheter. Utifrån studier av 40 barnavårdsutredningar och intervjuer med 13 socialsekreterare (på två socialkontor) och 19 pappor ges bl.a. svar på vad det står skrivet om fäder i socialtjänstens utredningar; hur socialsekreterare ser på sitt arbete vad gäller fäder; samt hur pappor till socialt utsatta barn upplever sitt eget faderskap, relationen till sina barn och kontakten med sociala myndigheter. Bilderna av ifrågasatt faderskap i de tre delstudierna, men i synnerhet de bilder som kom fram i intervjuerna med socialsekreterarna och papporna, präglas av kluvenhet och ambivalens. Det beror på olikheter mellan den familjepolitiska kontexten och den kontext som den sociala barnavården omfattas av, i tolkningarna av vad som är barns bästa när det gäller kontakt med sina fäder. Bilden av fäder i barnavårdsutredningarna framstod som fragmentarisk och bristfällig, men i den information som fanns framkom en uppfattning om att barn behöver fäder. De bilder som skymtade fram var av fäder som å ena sidan närvarande, ansvarsfulla, och till glädje för barnet, å andra sidan oansvariga, våldsamma, i konflikt med barnets mor, skrämmande, frånvarande och efterlängtade. Jag urskiljde tre teman för vad ett gott faderskap innebär. Dessa är närvaro, ansvar och gränssättning. Genom att involvera fäderna i utredningen och dokumentera det, visade socialsekreterarna att de lever upp till vad som förväntas av dem utifrån den generella socialpolitiska diskursen om fäder, nämligen att stärka fäders relation till sina barn. Å andra sidan har socialsekreterarna eget handlingsutrymme att avgöra om fäder ska kontaktas eller inte i de fall de inte är vårdnadshavare. Bilden av fäder i intervjuerna med socialsekreterarna präglades av ambivalens mellan de olika tolkningarna av barns bästa. Det handlar å ena sidan om en uppfattning om barns bästa utifrån socialpolitiska intentioner. Utifrån detta framhöll socialsekreterarna umgänge mellan barn och far som viktigt. Å andra sidan handlar det om att barn kan behöva skyddas från sina fäder, vilket är den verklighet som socialsekreterarna också möter i sitt arbete. Samtidigt visade sig också en kluvenhet mellan upprätthållandet av den traditionella respektive den moderna fadern genom att socialsekreterarna upprätthöll traditionella könsrollsmönster samtidigt som de försökte fostra moderna fäder. De hade snarlika bedömningskriterier för fäder och mödrar. Dessa baserades på föreställningar om modrande egenskaper. De ställde emellertid lägre krav på fäderna eftersom de inte förväntades uppnå dem i samma utsträckning som mödrarna. I intervjuerna med socialsekreterarna återkom de tre temana för gott faderskap, nämligen närvaro, ansvar och gränssättning. Men även ett fjärde tema blev tydligt, nämligen att barn behöver sina fäder för att ha tillgång till en manlig förebild. Socialarbetarkåren består mestadels av kvinnor. Kvinnodominansen inom den sociala barnavården sågs som ett problem samtidigt som några socialsekreterare menade att skillnader i ålder eller etniskt ursprung var lika betydelsefullt som kön i deras kontakt med fäder. Socialsekreterarna uttryckte acceptans för avvikande beteende hos fäderna. Vilka beteenden som accepterades var olika i A-by respektive B-stad beroende på vilka fäder de mötte. Socialsekreterarna i A-by hade mest frånvarande fäder att förhålla sig till. I B-stad mötte socialsekreterarna nästan bara närvarande invandrarfäder. Jag menar att socialsekreterarnas kontakt med invandrarfäder har betydelse för sättet att betrakta faderskap och att det innebär ett annat slags socialt arbete med fäder i B-stad än i A-by. B-stads möte med aktiva (i flera fall alltför aktiva) invandrarfäder och även misshandlande invandrarfäder gav en annan bild av fäder och innebar en annan verklighet att förhålla sig till än den i A-by. Pappornas bild av sitt eget faderskap präglas också av kluvenhet och ambivalens. Papporna känner sig missförstådda av sociala myndigheter. De uttryckte desperation, maktlöshet och kände sig stämplade. De måste kämpa för att få vara aktiva och närvarande fäder för sina barn och att bli sedda som det. Dessutom ifrågasätter flera av papporna sig själva som fäder. I synnerhet de pappor som missbrukar eller har missbrukat är näst intill skoningslösa i beskrivningarna av sig själva och hur de har behandlat sina barn. Flera hade erfarit att barn är oförenligt med missbruk. Det innebar antingen att de var känslomässigt frånvarande för barnen trots att de var fysiskt närvarande eller att de var fysiskt frånvarande. Pappornas bilder är färgade av stark längtan efter Svenssonliv d.v.s. kärnfamiljsliv. Jag menar att papporna i vissa avseenden kan ses som marginaliserade. Å andra sidan ger papporna en bild av sig själva som normala fäder. De beskriver gott faderskap som att vara närvarande, aktiva, manliga förebilder och att kunna sätta gränser, men de gör det i en annorlunda betydelse än socialsekreterarna. Flera av dem menar att de lever upp till det, även om det är svårt ibland. Liksom fäder i allmänhet, känner de osäkerhet i sin fadersroll och menar att relationen till sina egna fäder haft betydelse, men kanske använder papporna i större utsträckning sina egna fäder som negativt exempel. Modern hade större betydelse än väntat. De flesta var glada för att bli pappor, var med vid förlossningen och beskrev den med mycket positiva ord. De menade att de mognat med faderskapet och att livet fått en annan mening. Barnen hade en viktig plats i deras liv och de upplevde att de betyder mycket för sina barn och att de är viktiga som pappor för dem. Förutom närvaro, ansvar, gränssättning och förebilder, betonar papporna känslomässiga aspekter som viktiga för faderskapet. Bilden av det normala faderskapet betyder sannolikt mer för pappor med en fot i marginalen. Svenssonlivet framställs på ett idealiserat sätt och ett näst intill ouppnåeligt mål. Det kan uppstå svårigheter med gränssättning gentemot barnen när papporna ska ta igen tidigare brister i faderskapet. De upplever en kluvenhet mellan missbruk och barn och känner oro och skuld inför sina barn. Samtidigt ser de att deras erfarenheter som ifrågasatta fäder har fört med sig värdefulla erfarenheter som inte fäder i allmänhet har. Avhandlingen visar att bilden av fäder till socialt utsatta barn som huvudsakligen frånvarande är missvisande. Snarare finns det en variation som är svår att se utan att tala med fäderna själva. Mer kunskap om fädernas perspektiv och socialtjänstens bilder av ifrågasatt faderskap kan leda till en bättre kommunikation mellan fäder och socialtjänsten. Det kan i sin tur stärka socialt utsatta barns livssammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Johansson, Thomas
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Vulnerable children, Social problems and welfare, national insurance, social välfärd, socialförsäkring, Sociala problem, Fathers called into question, Social Work, Absent Fathers
pages
300 pages
publisher
School of Social Work, Lund University
defense location
Edebalksalen, Bredgatan 26
defense date
2003-05-16 10:15:00
ISBN
91-89604-18-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e0489122-1039-4618-a64b-7ca39f6ce402 (old id 21128)
date added to LUP
2016-04-01 15:48:39
date last changed
2018-11-21 20:36:33
@phdthesis{e0489122-1039-4618-a64b-7ca39f6ce402,
 abstract   = {This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. These represent different interpretations of "the best interest of the child". Both are of importance to the social services' image of fathers called into question. The first context is about social policy and gives prominence to fathers as emotionally important for their children. The other context is about child welfare where children sometimes have to be protected from their fathers. The aims of the thesis are to examine 1) the images of fathers and the relationship to their children expressed in case files; 2) the images of fathers and the relationship to their children expressed in interviews with administrative social workers; 3) fathers' own experiences of the social services, their perspectives of fatherhood and the relationship to their children. I have examined 40 case files, interviewed 13 social workers at two social welfare offices, and interviewed 19 fathers. In the case files the image of fathers stands out as fragmented, but from the information available it was evident that fathers were recognized as important for children. By involving fathers in the child welfare investigation and documenting it, the social workers could argue that they live up to what is expected from them according to the general discourse of fatherhood in social policy, namely to strengthen fathers' relationship to their children. However, in cases where the fathers did not have custody of their children the social workers could use their own discretion to decide whether fathers should be contacted or not. In the interviews with the social workers the image of the fathers was characterized by an ambiguity between the various interpretations of the notion "in the best interest of the child". On the one hand the social workers gave prominence to fathers as important for their children, in accordance to the intentions of social policy. On the other hand, in the social workers' practical work it could be necessary to protect children from their fathers. Furthermore a conflict between traditional and modern fatherhood was evident. The social workers maintained traditional gender roles at the same time as they tried to create modern fathers. The fathers' images of their own fatherhood is characterized by mixed feelings. They felt misunderstood by the social services and expressed powerlessness, and felt stigmatized. They had to fight to be active and present fathers for their children and to be seen as such. However the fathers gave an image of themselves as normal fathers. Many of the fathers thought that they lived up to their own image of good fatherhood even if it was hard sometimes. The children had an important place in their lives and they also thought that they were important to their children.},
 author    = {Bangura Arvidsson, Maria},
 isbn     = {91-89604-18-0},
 language   = {swe},
 publisher  = {School of Social Work, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4479231/1693260.pdf},
 year     = {2003},
}