Advanced

Förnyelse - förbistring - försoning : En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

Olsson, Arne LU (2018)
Abstract (Swedish)
Försoning är ett centralt tema i den kristna kyrkan. Denna studie indikerar en diskrepans mellan den teologiska förståelsen av försoning och den praxis som utövas under och efter en konflikt orsakad av olika uppfattningar om församlingens kultur eller identitet, särskilt i relation till vitaliseringsrörelser – förnyelse.
I denna studie har etthundra konflikter eller potentiella konflikter som uppstått på fem orter i södra Sverige under åren 1970–2015 undersökts. De har beskrivits i intervjuer som har sammanfogats till berättelser. Analysen av dessa och annat empiriskt material från de fem orterna visar att en snabb polarisering inte sällan har uppstått för eller emot vitaliseringsrörelserna. Inte mycket tid för reflexion och dialog har... (More)
Försoning är ett centralt tema i den kristna kyrkan. Denna studie indikerar en diskrepans mellan den teologiska förståelsen av försoning och den praxis som utövas under och efter en konflikt orsakad av olika uppfattningar om församlingens kultur eller identitet, särskilt i relation till vitaliseringsrörelser – förnyelse.
I denna studie har etthundra konflikter eller potentiella konflikter som uppstått på fem orter i södra Sverige under åren 1970–2015 undersökts. De har beskrivits i intervjuer som har sammanfogats till berättelser. Analysen av dessa och annat empiriskt material från de fem orterna visar att en snabb polarisering inte sällan har uppstått för eller emot vitaliseringsrörelserna. Inte mycket tid för reflexion och dialog har getts. Nya rörelser och församlingar har kategoriserats utan nyanser, och de har fått etiketter som senare måste revideras. Den förbistring som har uppstått har inte sällan visat sig genom tre attityder eller ambitioner från församlingar mot avvikande beteende: att försvara lära, ordning och renommé. Dessa ambitioner förefaller oftast ha varit baserade på ett ideal som i avhandlingen benämns lag och rätt. Resultatet när detta ideal dominerar jämförs med de mindre negativa konsekvenserna då det balanseras mot idealet nåd, trofasthet och omsorg.
Vikten av de relationella nätverkens struktur för att kunna hantera konflikter orsakade av vitaliseringsrörelser belyses i studien. För analys av relationerna mellan pastorer, präster och ledare för vitaliseringsrörelser används det sociologiska konceptet mäklarskap som tillhandhåller fem olika mäklartyper. Termen relationell ekumenik diskuteras utifrån perspektiven personliga respektive formella relationer.
Slutligen framgår av avhandlingen att ansvaret för att upprätta och bevara den kristna enheten är oklart, vilket har medfört att åtgärder för att motverka söndring har satts in alltför sent samt att försoning av gamla konflikter med dess sorger inte uppnåtts. Möjligheter att hantera detta genom delegation av det lokala ansvaret för enheten från biskopar/samfundsledare till lokala enhetsdiakoner föreslås. (Less)
Abstract
Reconciliation is a central theme in the Christian church. This study proceeds from a discrepancy between the theological understanding of reconciliation on the one hand and praxis in dealing with conflicts caused by different opinions about the culture or identity of the church on the other, especially in connection with vitalization (or renewal) movements.
In this study, one hundred conflicts or potential conflicts have been registered in five towns in southern Sweden, events that have occurred during the years 1970–2015. They are described in interviews, which have been forged into stories. The analysis of these stories and other empirical material from the five towns shows that a quick stance for or against the vitalization... (More)
Reconciliation is a central theme in the Christian church. This study proceeds from a discrepancy between the theological understanding of reconciliation on the one hand and praxis in dealing with conflicts caused by different opinions about the culture or identity of the church on the other, especially in connection with vitalization (or renewal) movements.
In this study, one hundred conflicts or potential conflicts have been registered in five towns in southern Sweden, events that have occurred during the years 1970–2015. They are described in interviews, which have been forged into stories. The analysis of these stories and other empirical material from the five towns shows that a quick stance for or against the vitalization movement has often taken place. Not much time has been spent on reflexion and dialogue. New movements and churches have been categorized in a way that is lacking in nuances and have received insinuating labels. The rejection that arises often takes the form of three attitudes or ambitions by congregations toward deviant behaviour: to defend doctrine, order, and reputation. These ambitions are based on an ideal called law and order in the thesis. The outcome when this ideal stands alone is compared with the less negative consequences that arise when it is balanced with the ideal of grace, fidelity and care.
The importance of the structure of relational networks when dealing with conflicts caused by vitalization movements is highlighted in the study. For analysis of the relationships between pastors, priests, and leaders of vitalization movements, the sociological concept of brokers, providing five different broker types, is used. The term relational ecumenism is also introduced and is discussed from the perspectives of personal vs. formal relationships.
Finally, the thesis concludes that the responsibility for establishing and preserving local Christian unity is unclear, which has caused measures that could have prevented divisions to be taken too late, and has hindered the reconciliation of old conflicts. Ways to improve matters in future, e.g. through delegation of a ministry of unity from bishops/presidents to local deacons of unity, are suggested. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • docent Halldorf, Joel, Teologiska högskolan Stockholm
organization
alternative title
Renewal – Rejection – Reconciliation : A study of vitalization movements and ecumenical development in five Swedish municipalities 1970–2015
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
brobyggare, communitas, commitment, ekumenik, ekumeniska rörelsen, enhetsdiakon, fredsstiftare, förnyelserörelse, försoning, inkluderat utanförskap, irenisk, ireniker, konflikt, mäklare, personliga relationer, relationell ekumenik, splittring, söndring, vitaliseringsrörelse, atonement, bridge builder, broker, brokerage, commitment, communitas, conflict, deacon of unity, diversity, ecumenism, ecumenical movement, included estrangement, irenic, peacemaker, personal relationships, reconciliation, relational ecumenism, renewal movement, vitalization movement
edition
Bibliotheca Theologiae Practicae
pages
553 pages
publisher
Artos & Norma
defense location
B237, LUX, Helgonavägen 3, Lund
defense date
2018-09-07 14:15
ISBN
ISBN 978-91-7777-040-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3c5dca44-40a4-41aa-9881-fb68b7f7088d
date added to LUP
2018-05-07 15:44:16
date last changed
2018-11-21 21:39:45
@phdthesis{3c5dca44-40a4-41aa-9881-fb68b7f7088d,
 abstract   = {Reconciliation is a central theme in the Christian church. This study proceeds from a discrepancy between the theological understanding of reconciliation on the one hand and praxis in dealing with conflicts caused by different opinions about the culture or identity of the church on the other, especially in connection with vitalization (or renewal) movements.<br/>In this study, one hundred conflicts or potential conflicts have been registered in five towns in southern Sweden, events that have occurred during the years 1970–2015. They are described in interviews, which have been forged into stories. The analysis of these stories and other empirical material from the five towns shows that a quick stance for or against the vitalization movement has often taken place. Not much time has been spent on reflexion and dialogue. New movements and churches have been categorized in a way that is lacking in nuances and have received insinuating labels. The rejection that arises often takes the form of three attitudes or ambitions by congregations toward deviant behaviour: to defend doctrine, order, and reputation. These ambitions are based on an ideal called law and order in the thesis. The outcome when this ideal stands alone is compared with the less negative consequences that arise when it is balanced with the ideal of grace, fidelity and care.<br/>The importance of the structure of relational networks when dealing with conflicts caused by vitalization movements is highlighted in the study. For analysis of the relationships between pastors, priests, and leaders of vitalization movements, the sociological concept of brokers, providing five different broker types, is used. The term relational ecumenism is also introduced and is discussed from the perspectives of personal vs. formal relationships.<br/>Finally, the thesis concludes that the responsibility for establishing and preserving local Christian unity is unclear, which has caused measures that could have prevented divisions to be taken too late, and has hindered the reconciliation of old conflicts. Ways to improve matters in future, e.g. through delegation of a ministry of unity from bishops/presidents to local deacons of unity, are suggested.},
 author    = {Olsson, Arne},
 isbn     = {ISBN 978-91-7777-040-4},
 keyword   = {brobyggare,communitas,commitment,ekumenik,ekumeniska rörelsen,enhetsdiakon,fredsstiftare,förnyelserörelse,försoning,inkluderat utanförskap,irenisk,ireniker,konflikt,mäklare,personliga relationer,relationell ekumenik,splittring,söndring,vitaliseringsrörelse,atonement,bridge builder,broker,brokerage,commitment,communitas,conflict,deacon of unity,diversity,ecumenism,ecumenical movement,included estrangement,irenic,peacemaker,personal relationships,reconciliation,relational ecumenism,renewal movement,vitalization movement},
 language   = {swe},
 month    = {05},
 pages    = {553},
 publisher  = {Artos & Norma},
 school    = {Lund University},
 title    = {Förnyelse - förbistring - försoning : En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015},
 year     = {2018},
}