Advanced

Food traceability in regulated fresh food supply chains with an emphasis on the Swedish fishing industry

Ringsberg, Henrik LU (2013)
Abstract
Food traceability is gaining increased attention in food companies and governmental authorities. This is because of the increase in legal and consumer requirements on ensuring food safety, quality and preservation of living resources. These requirements especially apply to the management of food traceability in regulated fresh food supply chains. Several studies have shown that management of food traceability is facilitated by the adoption of information communication technologies (ICT), which also enhances transparency. In order for logistics professionals and managers in regulated fresh food supply chains to gain an understanding of the ICT based management of food traceability, they need to be aware of the challenges involved in... (More)
Food traceability is gaining increased attention in food companies and governmental authorities. This is because of the increase in legal and consumer requirements on ensuring food safety, quality and preservation of living resources. These requirements especially apply to the management of food traceability in regulated fresh food supply chains. Several studies have shown that management of food traceability is facilitated by the adoption of information communication technologies (ICT), which also enhances transparency. In order for logistics professionals and managers in regulated fresh food supply chains to gain an understanding of the ICT based management of food traceability, they need to be aware of the challenges involved in adopting it and the potential impacts it has on transparency. The research presented in this thesis examines how food traceability is managed and identifies challenges and impacts. Thus, the overall purpose is to study food traceability regarding impacts of ICT on transparency in regulated fresh food supply chains.

Several methods are applied. The research is qualitative, based primarily on a longitudinal case study conducted in a real-life setting over five years in the fishing industry. This case study consists of four single, multi-unit analysis case studies with different time frames, objectives and number of participants, but with the common characteristic of being based on the existing theory on management of food traceability during the time period the research was carried out. One of the case studies was conducted to explore and obtain knowledge about information flows between a governmental authority and companies in regulated fresh food supply chains. The other three single case studies explored impacts on logistics operations, business processes and on the food supply chain transparency of adopting ICT in managing food traceability in fresh food supply chains. The ICT involved was radio frequency identification (RFID) technology and standardized information service frameworks. An integrative literature review was conducted to understand different perspectives on food traceability based on management approaches to ensure food safety.

The thesis concludes that the governmental authority needs to be viewed as a stakeholder, and that the challenges in, and potential impacts on transparency of adopting ICT need to be understood in the management of food traceability in regulated fresh food supply chains. The research provides insights into conceptual modelling of fresh food supply chains as logistical chains. It also shows that managing food traceability by adopting RFID and standardized information service frameworks (e.g. the Electronic Product Code Information Service, EPCIS framework) is faced with technical and business challenges. The technical challenges identified concerned ensuring the readability of RFID tagged items and the management of information. The business challenges identified concerned increased initial and operational costs, the sharing of initial costs, and management of information visibility. Potential impacts are also identified on the information visibility aspect of transparency in logistics operations and business processes. These impacts are important when considering adoption of ICT to manage food traceability to meet regulatory and consumer. A conceptual model for analysing food traceability in regulated fresh food supply chains is proposed, where practical implications are to guide practitioners to increase their understanding. The summary provided of European regulations on the preservation of food safety, quality, and living resources and labelling of food products contributes to understanding the legal requirements that need to be fulfilled.The theoretical contributions of this thesis consists of: conceptual modelling of regulated fresh food supply chains; the categorization of challenges in adopting ICT to manage food traceability; a standardized exchange and storage of information to meet food traceability requirements; and potential impacts on transparency of adopting ICT to manage food traceability. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Spårbarhet av livsmedel för att garantera ursprung, kvalitet och säkerhet i samband med produktion och transport har blivit alltmer uppmärksammat i samhället. Kraven på att livsmedel skall vara kvalitetsmässigt säkerställda samt miljömässigt hållbara har vuxit sig starkare från konsumenter såväl som från myndigheter. En bidragande orsak är den ökade fokuseringen kring bristande säkerhet och märkning, potentiella sjukdomar och påverkan på miljö relaterat till produktion och hantering av livsmedel. Forskare, praktiker och myndigheter längs livsmedelskedjor, vilka dagligen arbetar med hantering av färska livsmedel, måste ha kunskap av hantering av spårbarhet. Samtidigt som intresset för spårbarhet... (More)
Popular Abstract in Swedish

Spårbarhet av livsmedel för att garantera ursprung, kvalitet och säkerhet i samband med produktion och transport har blivit alltmer uppmärksammat i samhället. Kraven på att livsmedel skall vara kvalitetsmässigt säkerställda samt miljömässigt hållbara har vuxit sig starkare från konsumenter såväl som från myndigheter. En bidragande orsak är den ökade fokuseringen kring bristande säkerhet och märkning, potentiella sjukdomar och påverkan på miljö relaterat till produktion och hantering av livsmedel. Forskare, praktiker och myndigheter längs livsmedelskedjor, vilka dagligen arbetar med hantering av färska livsmedel, måste ha kunskap av hantering av spårbarhet. Samtidigt som intresset för spårbarhet har ökat hos livsmedelsföretag, har möjligheterna att använda så kallad informations- och kommunikations teknik (IKT) inom hantering av livsmedel vidareutvecklats. Utvecklingen omfattar bland annat mer automatiserade tekniker för identifiering av produkter, till exempel RFID (Radio Frequency IDentification) tekniken, men även standardisering för förenklad överföring av information. Denna utveckling har på kort tid skapat de tekniska förutsättningar som krävs för att uppfylla kraven på ökad spårbarhet. Samtidigt har användning av teknik som RFID visat sig skapa verksamhetsfördelar hos företag. Trots detta, är användningen av RFID fortfarande ovanlig inom livsmedelsföretag. En förklaring är att användningen är förenat med höga initiala införandekostnader samt risker med att synliggöra känslig företagsinformation då denna samlas in och förs över elektroniskt. Vetenskapliga studier visar även att insamling av information genom användning av RFID begränsas av miljöförhållanden som finns i livsmedelskedjor med färska livsmedel.

Avhandlingen studerar spårbarhet av färska livsmedel i de livsmedelskedjor som regleras av statliga myndigheter. Begreppet färska livsmedel är definierat i avhandlingen som: livsmedel som inte är bevarat genom konservering, torkning, frysning eller rökning. På ett liknade sätt är begreppet reglerad definierat som: under kontroll av lag eller ansvarande myndighet. Med utgångspunkt från de två definitionerna, samt det ökade intresset för spårbarhet, behövs förståelse för vilken roll som statliga myndigheter spelar inom hantering av färska livsmedel. För att vidare förstå hur hantering av spårbarhet kan effektiviseras genom användning av IKT-teknik, behövs kännedom om vilka utmaningar och erfarenheter som finns av att använda till exempel RFID och standards för överföring av information. Eftersom denna användning påverkar synligheten av information, behövs en medvetenhet om hur transparensen i logistik- och affärsprocesser påverkas. Mot bakgrund av ovanstående har följande syfte formulerats för avhandlingen:

Syftet med avhandlingen är att studera spårbarhet av färska livsmedel inom livsmedelskedjor reglerade av statliga myndigheter. Effekter på transparens relaterad till användning av informations och kommunikations-teknik för hantering av spårbarhet undersöks.

För att uppfylla det ovan formulerade syftet och på så sätt skapa en ökad förståelse kring hantering av spårbarhet av färska livsmedel, har ett flertal forskningsmetoder använts vid insamling av data, som omfattande intervjuer, litteraturstudier och tekniktester. Den använda forskningsansatsen är kvalitativ och består av en större fallstudie av verkliga logistiska och affärsmässiga förhållanden inom svensk fiskerinäring under fem års tid. Fallstudien består av fyra delstudier vilka har olika mål, tidsramar och antal deltagare. Den gemensamma egenskapen i de fyra delstudierna är att alla baseras på successivt utvecklad och publicerad teori om hantering av spårbarhet av livsmedel, lagmässiga krav på spårbarhet och användning av IKT-teknik i livsmedelskedjor. En av delstudierna är specifikt genomförd för att få kunskap om överföring av information mellan en statlig myndighet och företag inom livsmedelskedjor med färska livsmedel. De övriga tre delstudierna är genomförda för att undersöka hur IKT-teknik kan användas vid hantering av spårbarhet och vilken påverkan detta skapar på logistiska aktiviteter, affärsprocesser och transparens. Samtliga delstudier är baserade på intervjuer med logistikchefer, anställd personal, ägare till berörda företag samt anställda handläggare och chefer hos en statlig myndighet. Vidare analyseras i två av de utförda delstudierna en kombination mellan intervjuer och tekniktester av RFID-teknik för hantering av spårbarhet av färska produkter. Utöver delstudierna har en litteraturstudie genomförts på spårbarhet relaterat till tillvägagångssätt för att garantera säkerhet och kvalitet för livsmedel.

De övergripande slutsatserna av forskningen i avhandlingen är att:

1. Praktiker och forskare som arbetar med spårbarhet av färska livsmedel måste tydligare förstå statliga myndigheters roll.

2. Begreppsmässig modellering av livsmedelskedjor med färska livsmedel visar att dessa kan presenteras som logistikkedjor utifrån krav på hantering av spårbarhet.

3. Användning av IKT-teknik förbättrar hantering av spårbarhet, men påverkas av tekniska och affärsmässiga utmaningar.

4. Transparens och påverkan på företagens integritet måste beaktas vid hantering av spårbarhet av färska livsmedel baserad på användning av IKT-teknik.

Avhandlingen presenterar en begreppsmässig modell som bidrar till den praktiska förståelsen inom hantering och spårbarhet av färska livsmedel i livsmedelskedjor reglerade av statliga myndigheter. Utöver detta innehåller avhandlingen en sammanställning av lagmässiga krav på livsmedelskvalitet, säkerhet, och bevarande av biologisk mångfald, samt märkning av livsmedelsprodukter relaterade till spårbarhet. Sammanställningen kan användas som ett underlag inom hantering av spårbarhet av färska livsmedel utifrån lagmässiga krav. På samma sätt som de praktiska bidragen, kan de teoretiska bidragen från den presenterade forskningen i avhandlingen sammanfattas i en utökad förståelse kring begreppsmässig (konceptuell) modellering av reglerade livsmedelskedjor med färska livsmedelsprodukter utifrån lagmässiga krav på spårbarhet. Vidare redogörs hur utmaningar inom användning IKT-teknik för hantering av spårbarhet av färska livsmedel är tekniska såväl som affärsmässiga. Slutligen framhäver den presenterade forskningen att effekter på transparens i logistiska aktiviteter och affärsprocesser relaterat till IKT-teknik användning måste beaktas inom hantering av spårbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Ojala, Lauri, Turku School of Economics, Turku University, Finland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Food traceability, fresh food supply chains, ICT, conceptual modelling, governmental authorities, food supply chain transparency, food traceability requirements
pages
286 pages
publisher
Lund University
defense location
Stora hörsalen (lecture hall 212), Ingvar Kamprad Design Centre, Sölvegatan 26, Lund University Faculty of Engineering
defense date
2013-11-01 10:15:00
ISBN
978-91-7473-667-0 (print)
978-91-7473-668-7
language
English
LU publication?
yes
id
0703a558-3f1a-4167-aa04-e14ac3b9d67f (old id 4053510)
date added to LUP
2016-04-04 10:14:54
date last changed
2019-04-15 08:21:24
@phdthesis{0703a558-3f1a-4167-aa04-e14ac3b9d67f,
 abstract   = {Food traceability is gaining increased attention in food companies and governmental authorities. This is because of the increase in legal and consumer requirements on ensuring food safety, quality and preservation of living resources. These requirements especially apply to the management of food traceability in regulated fresh food supply chains. Several studies have shown that management of food traceability is facilitated by the adoption of information communication technologies (ICT), which also enhances transparency. In order for logistics professionals and managers in regulated fresh food supply chains to gain an understanding of the ICT based management of food traceability, they need to be aware of the challenges involved in adopting it and the potential impacts it has on transparency. The research presented in this thesis examines how food traceability is managed and identifies challenges and impacts. Thus, the overall purpose is to study food traceability regarding impacts of ICT on transparency in regulated fresh food supply chains.<br/><br>
Several methods are applied. The research is qualitative, based primarily on a longitudinal case study conducted in a real-life setting over five years in the fishing industry. This case study consists of four single, multi-unit analysis case studies with different time frames, objectives and number of participants, but with the common characteristic of being based on the existing theory on management of food traceability during the time period the research was carried out. One of the case studies was conducted to explore and obtain knowledge about information flows between a governmental authority and companies in regulated fresh food supply chains. The other three single case studies explored impacts on logistics operations, business processes and on the food supply chain transparency of adopting ICT in managing food traceability in fresh food supply chains. The ICT involved was radio frequency identification (RFID) technology and standardized information service frameworks. An integrative literature review was conducted to understand different perspectives on food traceability based on management approaches to ensure food safety. <br/><br>
The thesis concludes that the governmental authority needs to be viewed as a stakeholder, and that the challenges in, and potential impacts on transparency of adopting ICT need to be understood in the management of food traceability in regulated fresh food supply chains. The research provides insights into conceptual modelling of fresh food supply chains as logistical chains. It also shows that managing food traceability by adopting RFID and standardized information service frameworks (e.g. the Electronic Product Code Information Service, EPCIS framework) is faced with technical and business challenges. The technical challenges identified concerned ensuring the readability of RFID tagged items and the management of information. The business challenges identified concerned increased initial and operational costs, the sharing of initial costs, and management of information visibility. Potential impacts are also identified on the information visibility aspect of transparency in logistics operations and business processes. These impacts are important when considering adoption of ICT to manage food traceability to meet regulatory and consumer. A conceptual model for analysing food traceability in regulated fresh food supply chains is proposed, where practical implications are to guide practitioners to increase their understanding. The summary provided of European regulations on the preservation of food safety, quality, and living resources and labelling of food products contributes to understanding the legal requirements that need to be fulfilled. <br/><br>
 <br/><br>
The theoretical contributions of this thesis consists of: conceptual modelling of regulated fresh food supply chains; the categorization of challenges in adopting ICT to manage food traceability; a standardized exchange and storage of information to meet food traceability requirements; and potential impacts on transparency of adopting ICT to manage food traceability.},
 author    = {Ringsberg, Henrik},
 isbn     = {978-91-7473-667-0 (print)},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Food traceability in regulated fresh food supply chains with an emphasis on the Swedish fishing industry},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5495915/4053514.pdf},
 year     = {2013},
}