Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Randomised, controlled trials of patient education with special reference to heart failure and joint diseases

Björk-Linné, Agneta LU (2000)
Abstract
In order to improve the treatment and care of patients with chronic diseases, controlled studies have to be performed continuously. It is widely believed that giving education/information to patients will increase their knowledge and compliance, which will decrease medical events and cost. Most educational activities in clinical practice are not based on evaluated models of effective disease management but rely on tradi- tional ways of education. Patient education has become an important part of management programmes, but very few studies employing modern computer- technology for patient education exist.· It is feasible to make educational programmes for patients with Kodak's Photo CD portfolio technique, a certified... (More)
In order to improve the treatment and care of patients with chronic diseases, controlled studies have to be performed continuously. It is widely believed that giving education/information to patients will increase their knowledge and compliance, which will decrease medical events and cost. Most educational activities in clinical practice are not based on evaluated models of effective disease management but rely on tradi- tional ways of education. Patient education has become an important part of management programmes, but very few studies employing modern computer- technology for patient education exist.· It is feasible to make educational programmes for patients with Kodak's Photo CD portfolio technique, a certified technology, at a low cost. The programmes are patient managed and interactive. The technique can be used by adult patients of any age as an integrated part of education of heart failure patients and patients with joint diseases.· The results of two educational studies (heart failure and joint diseases) showed that both intervention groups attained significantly higher knowledge than the controls.· Data from the evaluation of health care costs of heart failure patients was highly skewed and ranged from 4 605 to 124 997 SEK. The median cost for a single patient was 20 000 SEK for 6 months.· In patients' perceptions of diuretic drug treat- ment for heart failure, no relation between per- ception and prescribed dose was found. Further- more, the perceptions were almost not related to the age and sex of the patients.It is essential that new methods and materials intended for educational purposes are properly evaluated in clinical trials. Only after this procedure new methods and materials can be considered for use. Patients' perceptions about their drug treatment must be taken in considera- tion and further explored in clinical trials. The clinical impact of patients' increased knowledge, such as decreased rate of readmission, out-patient visits and drug related problems, must also be evaluated in clinical trials. The construction of interactive programmes can be developed for several medical conditions. Clinical trials using individual data from large patient populations are required to show reductions in health care costs. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Randomiserade, kontrollerade studier av patientutbildning med tonvikt på patienter med hjärtsvikt och patienter med ledsjukdomar.För att förbättra behandling och omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar måste kontrollerade studier med olika mål och effektvariabler utföras. En begränsning i många studier är att patientmaterialet är selekterat och patient- profilen skiljer sig från den som uppvisas från patienter som behandlas i den vanliga sjukvården.Följande faktorer anses vara naturliga i behandlingen av patienter, speciellt de med kroniska sjukdomar, att ge utbildning/information som leder till ökad kunskap som i sin tur bör leda till ökad följsamhet till olika... (More)
Popular Abstract in Swedish

Randomiserade, kontrollerade studier av patientutbildning med tonvikt på patienter med hjärtsvikt och patienter med ledsjukdomar.För att förbättra behandling och omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar måste kontrollerade studier med olika mål och effektvariabler utföras. En begränsning i många studier är att patientmaterialet är selekterat och patient- profilen skiljer sig från den som uppvisas från patienter som behandlas i den vanliga sjukvården.Följande faktorer anses vara naturliga i behandlingen av patienter, speciellt de med kroniska sjukdomar, att ge utbildning/information som leder till ökad kunskap som i sin tur bör leda till ökad följsamhet till olika ordinationer och patientbeteenden ("compliance"). Dessa åtgärder bör leda till att antal medicinska händelser t.ex. återinläggning på sjukhus) minskar samt att kostnader för vården minskar. De flesta utbildningsaktiviteter i klinisk praxis är baserade på ett traditionellt sätt att utbilda och baseras inte på utvärderade modeller av effektivt omhändertagande. Det finns en del publicerade studier som har utvärderat effekter av patientutbildning, de flesta har gällt patienter med diabetes eller astma. Patientutbildning har blivit en viktig del i vårdprogram men acceptansen av ny teknik har kommit sent. Syftet med det första delarbetet i avhandlingen var att beskriva produktionen av ett hjälpmedel för utbildning som baseras på ny teknik som kan ge information på ett standardiserat, patientstyrt och interaktivt sätt. Tillvägagångssättet för produktionen av ett Kodak Photo-CD Portfolio program för utbildning av hjärtsviktspatienter redovisas i arbete I. Tidigare undersökningar av hjärtsviktspatienter har påpekat en del faktorer som tycks ha betydelse för patienternas återkommande besök på akut- mottagningar och deras återinläggning på sjukhus. Några brister som anses kunna påverkas är patienters följsamhet till rekommenderat intag av vätska (dryck) och ordinerade läkemedel samt deras kunskaper om symtom på sjukdomen och dess behand- ling. Det finns några studier som har visat att program för omhändertagande av sviktpatienter kan ha positiva effekter på dödlighet (mortalitet) och sjuklighet (morbiditet). Det finns dock ingen studie som enbart studerat patienters kunskap eller någon randomiserad, kontrollerad studie som använt ett datorbaserat utbildningsprogram för någon kardiovaskulär sjukdom. Syftet med delarbete två var att använda det nyproducerade Kodak Photo-CD Portfolio programmet som ett hjälpmedel vid utbildning av patienter som legat inne för hjärtsvikt i en randomiserad, kontrollerad studie. Kunskapen i den grupp som fått extra utbildning, och därför använt CD-programmet, jämfördes med den grupp som fått standardutbildning på hjärtsvikts- avdelningen följd av utbildning av sviktsköterskor efter utskrivningen. Effekten, som mättes 6 månader efter utbildningen av patienterna, visade en statistisk säkerställd skillnad i kunskapspoäng mellan utbildningsgruppen och kontrollgruppen. Studien redovisas i arbete II. Det finns informations/utbildningsstudier som visat positiva effekter avseende kunskap, konsumtion av sjukvård samt livskvalitet Efter att ha utvecklat ett nytt interaktivt Kodak Photo-CD Portfolio program som hjälpmedel för utbildning av patienter, studerades effekten av utbildning på kunskap hos patienter med ledsjukdomar som samtidigt behandlas med antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och vätskedrivande läkemedel. Syftet med studien var att mäta kunskap om interaktionsproblematiken och möjlighet till egenjusteringen av läkemedlen i en randomiserad, kontrollerad studie. Effektvariabeln var kunskap hos utbildningsgruppen och gruppen som erhållit vanlig utbildning mätt 3 månader efter utbildningen. Patienterna rekryterades både inom slutenvård och öppenvård. Resultatet av studien visade att en statistik säkerställd skillnad i kunskapspoäng mellan utbildningsgruppen och kontrollgruppen efter 3 månader efter utbildningen. Studien redovisas i arbete III. De ekonomiska konsekvenserna av hjärtsvikt har beskrivits i flera studier. De flesta har använt olika register och resultat från kliniska studier för att beräkna kostnaderna för vård och behand- ling av hjärtsvikt. Genom att använda individuella patientdata från arbete II kunde absoluta värden samt spridningar av kostnaderna mellan patienterna redovisas. Resultatet av kostnaderna för de 108 patienter som fullföljde studien i arbete II redovisas i arbete IV. Totalkostnaden redovisat som median för en hjärtsviktspatien var under 6 månader 20 000 SEK. De kostnader som ingår är läkemedel, besök hos läkare( offentlig och privat) sjukhusinläggningar, undersökningar och prov- tagningar.Hjärtsviktspatienters livskvalitet ("quality of life") har beskrivits i flera kontrollerade studier, men resultaten av dessa har ofta varit begränsade till gruppvisa jämförelser. Genom att använda individuella data från arbete II kunde patienters uppfattning om deras läkemedels- behandling och dennas påverkan på deras sociala situation beskrivas i relation till ålder, kön och given läkemedelsbehandling. Någon skillnad mellan patienters uppfattning om läkemedelsbehandling mellan utbildningsgruppen och kontrollgruppen kunde inte mätas. Det fanns ingen relation mellan patienters föreskrivna dos av diuretika och uppfattning om dess effekt, ej heller fanns det någon relation mellan ålder och kön och uppfattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Rosenqvist, Urban
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
randomisation, computer-technology, CD, controlled trial, drugs, drug/interactions, health care cost, heart failure, interactive, Social medicine, joint diseases, patient education, knowledge, Socialmedicin, samhällsmedicin
pages
112 pages
publisher
Malmö University Hospital
defense location
Malmö University Hospital
defense date
2000-10-05 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MESO-1023-SE
ISBN
91-628-4316-8
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Community Medicine (013241810), Psychiatry/Primary Care/Public Health (013240500)
id
07a3c8fd-f72d-4108-9112-e8dee18817c8 (old id 41004)
date added to LUP
2016-04-04 11:49:47
date last changed
2018-11-21 21:07:28
@phdthesis{07a3c8fd-f72d-4108-9112-e8dee18817c8,
 abstract   = {{In order to improve the treatment and care of patients with chronic diseases, controlled studies have to be performed continuously. It is widely believed that giving education/information to patients will increase their knowledge and compliance, which will decrease medical events and cost. Most educational activities in clinical practice are not based on evaluated models of effective disease management but rely on tradi- tional ways of education. Patient education has become an important part of management programmes, but very few studies employing modern computer- technology for patient education exist.<br/><br>
<br/><br>
· It is feasible to make educational programmes for patients with Kodak's Photo CD portfolio technique, a certified technology, at a low cost. The programmes are patient managed and interactive<br/><br>
<br/><br>
. The technique can be used by adult patients of any age as an integrated part of education of heart failure patients and patients with joint diseases.<br/><br>
<br/><br>
· The results of two educational studies (heart failure and joint diseases) showed that both intervention groups attained significantly higher knowledge than the controls.<br/><br>
<br/><br>
· Data from the evaluation of health care costs of heart failure patients was highly skewed and ranged from 4 605 to 124 997 SEK. The median cost for a single patient was 20 000 SEK for 6 months.<br/><br>
<br/><br>
· In patients' perceptions of diuretic drug treat- ment for heart failure, no relation between per- ception and prescribed dose was found. Further- more, the perceptions were almost not related to the age and sex of the patients.<br/><br>
<br/><br>
It is essential that new methods and materials intended for educational purposes are properly evaluated in clinical trials. Only after this procedure new methods and materials can be considered for use. Patients' perceptions about their drug treatment must be taken in considera- tion and further explored in clinical trials. The clinical impact of patients' increased knowledge, such as decreased rate of readmission, out-patient visits and drug related problems, must also be evaluated in clinical trials. The construction of interactive programmes can be developed for several medical conditions. Clinical trials using individual data from large patient populations are required to show reductions in health care costs.}},
 author    = {{Björk-Linné, Agneta}},
 isbn     = {{91-628-4316-8}},
 keywords   = {{randomisation; computer-technology; CD; controlled trial; drugs; drug/interactions; health care cost; heart failure; interactive; Social medicine; joint diseases; patient education; knowledge; Socialmedicin; samhällsmedicin}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Malmö University Hospital}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Randomised, controlled trials of patient education with special reference to heart failure and joint diseases}},
 year     = {{2000}},
}