Advanced

Att skapa plats och göra rum - Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård

Sanglert, Carl-Johan LU (2013) In Meddelande från Institutionen för Kuturgeografi och Ekonomisk Geografi. Avhandlingar. IX.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen tar sin empiriska utgångspunkt i en analys av hur historiskt betingade värden hanteras i samtida planering samt natur- och kulturmiljövård. Syftet är att därigenom förtydliga förutsättningarna för en hållbar landskapsutveckling avseende landskapets historiska värden.

Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i tidsgeografi och kritisk realism. Perspektiven har använts för att formulera en realistisk ontologi för landskapet. I avhandlingen presenteras en modell för landskapet bestående av tre olika ontologiska nivåer, utsiktslandskapet, utfallslandskapet och förloppslandskapet. I relation till denna modell diskuterar jag också möjligheten att använda begreppen diskurs och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen tar sin empiriska utgångspunkt i en analys av hur historiskt betingade värden hanteras i samtida planering samt natur- och kulturmiljövård. Syftet är att därigenom förtydliga förutsättningarna för en hållbar landskapsutveckling avseende landskapets historiska värden.

Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i tidsgeografi och kritisk realism. Perspektiven har använts för att formulera en realistisk ontologi för landskapet. I avhandlingen presenteras en modell för landskapet bestående av tre olika ontologiska nivåer, utsiktslandskapet, utfallslandskapet och förloppslandskapet. I relation till denna modell diskuterar jag också möjligheten att använda begreppen diskurs och estetik för att utveckla tidsgeografins analytiska perspektiv. Vidare presenteras också en metod för historisk landskapsanalys baserad på den typ av stratigrafiska relationsscheman som används inom arkeologin. Till skillnad från den traditionella arkeologiska tillämpningen omfattar den modifierade tillämpning som presenteras här även olika historiska källor så som, historiskt textmaterial, historiska kartor och flygbilder.

Avhandlingens empiriska utgångspunkt har tagits i sju fallstudier av faktiska platser som blivit föremål för någon form av åtgärder för att bevara, dokumentera eller utveckla ett historiskt betingat värde. De enskilda fallstudierna varierar från fasta fornlämningar och naturreservat till större avgränsade områden och landskapsavsnitt. Tre teman undersöks därefter mer ingående i syfte att tydliggöra underliggande strukturer och relationer i det samtida planerings- och miljövårdssystemet: förutsättningarna för att avgränsa och skydda olika historiskt betingade värden, det sätt på vilket olika värden skapas genom olika former av representation samt det historiska värdets roll i förhållande till andra samhällsintressen i planeringsprocessen. Slutligen presenteras också en kritik av vad jag har valt att kalla kulturarvsperspektivet med utgångspunkt i en analys av Riksantikvarieämbetets program Agenda Kulturarv och den Europeiska Landskapskonventionen. Båda utgör tydliga exempel på en postmodern planerings- och miljövårdsdiskurs.

Med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska perspektiv menar jag att det finns grund för en dubbel kritik av perspektiven på det historiska värdet inom den samtida planeringen och den samlade miljövården. Kritiken riktar sig då både mot reduktionistiska perspektiv inom modern miljövård och mot olika moraliskt grundade argument i dess postmoderna motsvarighet. Slutsatsen blir därför att det istället för att diskutera var eller av vem olika planeringshandlingar kan utföras måste större uppmärksamhet riktas mot hur olika planeringshandlingar kan utföras i förhållande till landskapet som en lokal fysisk och social situation. Om vi verkligen bryr oss om landskapet måste vi också vara beredd att göra något åt det. (Less)
Abstract
This thesis is based on an analysis of how historically motivated values are treated in contemporary planning- and conservation practices. The aim is to discuss the premises of a sustainable landscape development regarding historical landscapes and heritage.

The analysis takes its theoretical point of departure in time-geography and critical realism. These perspectives have been used to develop a realist landscape ontology. As a result, this thesis proposes a landscape ontology based on three structural levels: the viewscape, landscape as a social and material outcome, and the flowscape. In relation to this model I also outline how the concepts of discourse and aesthetics may be used to develop the analytical perspectives of... (More)
This thesis is based on an analysis of how historically motivated values are treated in contemporary planning- and conservation practices. The aim is to discuss the premises of a sustainable landscape development regarding historical landscapes and heritage.

The analysis takes its theoretical point of departure in time-geography and critical realism. These perspectives have been used to develop a realist landscape ontology. As a result, this thesis proposes a landscape ontology based on three structural levels: the viewscape, landscape as a social and material outcome, and the flowscape. In relation to this model I also outline how the concepts of discourse and aesthetics may be used to develop the analytical perspectives of time-geography. A method for historic landscape analysis based on the application of stratigraphy diagrams within archeology is also presented. In contrast to the traditional application of the method, this modified version has the potential to include other historical sources, such as historical maps, aerial photography and written sources.

The empirical foundation for the thesis consists of seven case studies of actual places being subjected to various planning and conservation acts. The single cases vary from single ancient monuments (Swe: “fornlämningar”) to larger nature and heritage conservation areas, as well as planning projects. Three themes are further explored in order to clarify the structural relations within the planning system: the prerequisites of the designation in the modern planning, how various landscape phenomena are turned into landscape values through different acts of designation and the role of the designation in the planning system. Finally, a critique of contemporary heritage politics based on an analysis of the Swedish Heritages development program Agenda Heritage and the European Landscape Convention is also presented, both being interpreted as expressions of a postmodern planning discourse.

Based on the theoretical foundation of the thesis, I find that there is a need for a double critique of the current directions in contemporary planning and conservation, concerning both the atomistic perspectives of modern planning and the moral arguments of its postmodern counterpart. As a conclusion, it is suggested that, rather than focusing on ‘where’ or ‘by whom’, planning and conservation must engage in the questions of ‘how’ various planning acts shall be carried out. If we really do care about the landscape we must also be prepared to act accordingly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Sandell, Klas, Avdelningen för Geografi och Turism, Karlstads Universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
conservation, critical realism, discourse, heritage, landscape, ontology, planning, sustainability, time geography.
in
Meddelande från Institutionen för Kuturgeografi och Ekonomisk Geografi. Avhandlingar.
volume
IX
pages
405 pages
publisher
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
defense location
Sal 111 (Världen), Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
defense date
2013-11-16 13:00
ISBN
978-91-7473-688-5
978-91-7473-687-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
67014a9d-db2a-4069-a782-ee0d5bc1fe5d (old id 4113899)
date added to LUP
2013-10-23 07:53:07
date last changed
2018-05-29 09:56:20
@phdthesis{67014a9d-db2a-4069-a782-ee0d5bc1fe5d,
 abstract   = {This thesis is based on an analysis of how historically motivated values are treated in contemporary planning- and conservation practices. The aim is to discuss the premises of a sustainable landscape development regarding historical landscapes and heritage.<br/><br>
The analysis takes its theoretical point of departure in time-geography and critical realism. These perspectives have been used to develop a realist landscape ontology. As a result, this thesis proposes a landscape ontology based on three structural levels: the viewscape, landscape as a social and material outcome, and the flowscape. In relation to this model I also outline how the concepts of discourse and aesthetics may be used to develop the analytical perspectives of time-geography. A method for historic landscape analysis based on the application of stratigraphy diagrams within archeology is also presented. In contrast to the traditional application of the method, this modified version has the potential to include other historical sources, such as historical maps, aerial photography and written sources. <br/><br>
The empirical foundation for the thesis consists of seven case studies of actual places being subjected to various planning and conservation acts. The single cases vary from single ancient monuments (Swe: “fornlämningar”) to larger nature and heritage conservation areas, as well as planning projects. Three themes are further explored in order to clarify the structural relations within the planning system: the prerequisites of the designation in the modern planning, how various landscape phenomena are turned into landscape values through different acts of designation and the role of the designation in the planning system. Finally, a critique of contemporary heritage politics based on an analysis of the Swedish Heritages development program Agenda Heritage and the European Landscape Convention is also presented, both being interpreted as expressions of a postmodern planning discourse.<br/><br>
Based on the theoretical foundation of the thesis, I find that there is a need for a double critique of the current directions in contemporary planning and conservation, concerning both the atomistic perspectives of modern planning and the moral arguments of its postmodern counterpart. As a conclusion, it is suggested that, rather than focusing on ‘where’ or ‘by whom’, planning and conservation must engage in the questions of ‘how’ various planning acts shall be carried out. If we really do care about the landscape we must also be prepared to act accordingly.},
 author    = {Sanglert, Carl-Johan},
 isbn     = {978-91-7473-688-5},
 keyword   = {conservation,critical realism,discourse,heritage,landscape,ontology,planning,sustainability,time geography.},
 language   = {swe},
 pages    = {405},
 publisher  = {Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Meddelande från Institutionen för Kuturgeografi och Ekonomisk Geografi. Avhandlingar.},
 title    = {Att skapa plats och göra rum - Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård},
 volume    = {IX},
 year     = {2013},
}