Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Decentring Criminal Law : Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies

Antonsdottir, Hildur Fjola LU (2020) In Lund Studies in Sociology of Law
Abstract
The compilation dissertation is shaped by the ambition of Critical Theory, which is to imagine an alternative and emancipatory political reality to the status quo, where people who have been subjected to sexual violence are recognised and enjoy parity of participation in social life. More specifically, it aims to understand how victim-survivors of sexual violence in Iceland perceive, experience, and understand justice; and how, in a Nordic socio-legal context, this knowledge can be used to expand and develop strategies which are capable of meeting the justice interests of victim-survivors within and outside of the criminal justice system. The dissertation contributes to a broad survivor-centred justice agenda which entails the decentring... (More)
The compilation dissertation is shaped by the ambition of Critical Theory, which is to imagine an alternative and emancipatory political reality to the status quo, where people who have been subjected to sexual violence are recognised and enjoy parity of participation in social life. More specifically, it aims to understand how victim-survivors of sexual violence in Iceland perceive, experience, and understand justice; and how, in a Nordic socio-legal context, this knowledge can be used to expand and develop strategies which are capable of meeting the justice interests of victim-survivors within and outside of the criminal justice system. The dissertation contributes to a broad survivor-centred justice agenda which entails the decentring of criminal law in the imaginary space of justice.

Paper I analyses how Danish and Norwegian legal policy documents represent the “problem” of victims’ legal status and rights, and the assumptions underpinning arguments for and against strengthening victims’ rights. Paper II explores how victim-survivors experience the criminal justice process in Iceland. Paper III analyses victim-survivors’ experiences of different non-traditional, formal and informal, justice mechanisms and practices in Iceland. Paper IV examines victim-survivors’ views on civil tort claims and monetary compensation in Iceland.

In the context of Nordic legal policies, the study shows that the status and rights of victims in the criminal justice procedure are subject to different interpretations of legal principles, which opens up the question of procedural justice to principles of social justice. In line with principles of social justice, being assigned the legal status of a witness in the criminal case with limited procedural rights is understood as a form of injustice by survivors. While the meaning of justice is comprised of several factors, the study highlights how experiences of justice can be connected to notions of space and the ability to exercise one’s freedoms. In the context of tort law, the study finds that pursuing civil claims can risk social and legal judgement and that monetary compensation does not align with survivors’ ideas of justice. It is suggested that state intervention is needed to counteract social norms that undermine survivors’ access to justice, and to incentivise offender accountability to better meet survivors’ justice interests. Finally, the study discusses the possible implications of the development of multiple formal and informal justice processes and practices and its revolutionary potential. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna sammanläggningsavhandling bygger på den kritiska teorins ambition att som en motbild till rådande läge skapa en bild av hur ett frigörande och i politiskt avseende realistiskt alternativ skulle kunna se ut, ett alternativ som innebär att personer som har utsatts för sexuellt våld får ett erkännande och kan delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Mer specifikt är syftet att förstå hur offer-överlevare (engelska: victim-survivors) av sexuellt våld på Island uppfattar, upplever och tolkar begreppet rättvisa, och hur denna förståelse kan användas i nordisk rättssociologisk kontext för att utvidga och utveckla strategier som skulle kunna tillgodose offer-överlevares behov av rättvisa inom och utanför det straffrättsliga... (More)
Denna sammanläggningsavhandling bygger på den kritiska teorins ambition att som en motbild till rådande läge skapa en bild av hur ett frigörande och i politiskt avseende realistiskt alternativ skulle kunna se ut, ett alternativ som innebär att personer som har utsatts för sexuellt våld får ett erkännande och kan delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Mer specifikt är syftet att förstå hur offer-överlevare (engelska: victim-survivors) av sexuellt våld på Island uppfattar, upplever och tolkar begreppet rättvisa, och hur denna förståelse kan användas i nordisk rättssociologisk kontext för att utvidga och utveckla strategier som skulle kunna tillgodose offer-överlevares behov av rättvisa inom och utanför det straffrättsliga systemet. Avhandlingen bidrar till en bred överlevar-centrerad agenda för rättvisa, som innebär att straffrätten mister sin centrala plats i föreställningar om hur rättvisa kan skipas.

I artikel I analyseras hur ”problemet” med offrens rättsliga ställning och rättigheter behandlas i danska och norska policydokument på rättsområdet samt vilka antaganden som ligger till grund för argument för och emot att stärka offrens rättigheter. Artikel II tar upp offer-överlevares upplevelse av rättsprocessen på Island. Artikel III innehåller en analys av offer-överlevares erfarenheter av olika icke-traditionella, formella och informella, rättsmekanismer och typer av praxis på Island. I artikel IV undersöks offer-överlevares syn på civilrättsliga skadeståndsprocesser och ekonomisk ersättning på Island.

I nordiskt rättspolitiskt sammanhang visar studien att offrens ställning och rättigheter är föremål för olika tolkningar av rättsprinciper inom straffrättsprocessen, vilket väcker frågan om hur rättvisa enligt rättsreglernas procedurer förhåller sig till principerna om social rättvisa. I linje med principerna för social rättvisa uppfattas det av överlevarna som en brist på rättvisa att tillskrivas rättslig ställning som vittne vid en rättegång, eftersom det innebär begränsade processuella rättigheter. Rättvisa är ett mångfasetterat begrepp. Studien visar hur upplevelsen av rättvisa kan förknippas med begrepp som utrymme (engelska: space) och förmåga att utöva sina friheter. När det gäller skadeståndsrätt konstateras det i studien att civilrättsliga förfaranden kan medföra en risk för att offret skuldbeläggs i både socialt och rättsligt hänseende, liksom att ekonomisk ersättning inte uppfattas som rättvisa av överlevarna själva. I avhandlingen framhålls att det krävs insatser från statens sida för att motverka sociala normer som undergräver överlevarnas tillgång till rättvisa. Överlevarnas behov av rättvisa skulle kunna tillgodoses bättre genom en ordning som innebär ett vidgat ansvarsutkrävande av gärningspersoner. Slutligen tar avhandlingen upp möjliga implikationer av en utveckling av flera olika formella och informella processer och praktiker för rättvisa för offer-överlevare, samt dess revolutionerande potential.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor McGlynn, Clare, Durham University, Law School
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sexual violence, victim-survivors, justice, Parity of participation, Nordic law, procedural justice, compensation, space
in
Lund Studies in Sociology of Law
pages
93 pages
publisher
Lund University
defense location
Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3C, Lund
defense date
2020-04-24 14:15:00
ISSN
1403-7246
ISBN
978-91-7895-434-6
978-91-7895-435-3
language
English
LU publication?
yes
id
4133fd45-3116-4891-8e4c-5c95b088da5d
date added to LUP
2020-03-31 13:24:37
date last changed
2020-08-18 08:45:32
@phdthesis{4133fd45-3116-4891-8e4c-5c95b088da5d,
 abstract   = {{The compilation dissertation is shaped by the ambition of Critical Theory, which is to imagine an alternative and emancipatory political reality to the status quo, where people who have been subjected to sexual violence are recognised and enjoy parity of participation in social life. More specifically, it aims to understand how victim-survivors of sexual violence in Iceland perceive, experience, and understand justice; and how, in a Nordic socio-legal context, this knowledge can be used to expand and develop strategies which are capable of meeting the justice interests of victim-survivors within and outside of the criminal justice system. The dissertation contributes to a broad survivor-centred justice agenda which entails the decentring of criminal law in the imaginary space of justice.<br/><br/>Paper I analyses how Danish and Norwegian legal policy documents represent the “problem” of victims’ legal status and rights, and the assumptions underpinning arguments for and against strengthening victims’ rights. Paper II explores how victim-survivors experience the criminal justice process in Iceland. Paper III analyses victim-survivors’ experiences of different non-traditional, formal and informal, justice mechanisms and practices in Iceland. Paper IV examines victim-survivors’ views on civil tort claims and monetary compensation in Iceland.<br/><br/>In the context of Nordic legal policies, the study shows that the status and rights of victims in the criminal justice procedure are subject to different interpretations of legal principles, which opens up the question of procedural justice to principles of social justice. In line with principles of social justice, being assigned the legal status of a witness in the criminal case with limited procedural rights is understood as a form of injustice by survivors. While the meaning of justice is comprised of several factors, the study highlights how experiences of justice can be connected to notions of space and the ability to exercise one’s freedoms. In the context of tort law, the study finds that pursuing civil claims can risk social and legal judgement and that monetary compensation does not align with survivors’ ideas of justice. It is suggested that state intervention is needed to counteract social norms that undermine survivors’ access to justice, and to incentivise offender accountability to better meet survivors’ justice interests. Finally, the study discusses the possible implications of the development of multiple formal and informal justice processes and practices and its revolutionary potential.}},
 author    = {{Antonsdottir, Hildur Fjola}},
 isbn     = {{978-91-7895-434-6}},
 issn     = {{1403-7246}},
 keywords   = {{Sexual violence; victim-survivors; justice; Parity of participation; Nordic law; procedural justice; compensation; space}},
 language   = {{eng}},
 month    = {{03}},
 publisher  = {{Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Sociology of Law}},
 title    = {{Decentring Criminal Law : Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/77875512/Thesis_kappa_HFAntonsdottir_2020.pdf}},
 year     = {{2020}},
}