Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perinatal mortality among immigrants from Africa´s Horn: The importance of experience, rationality, and tradition for risk assessment in pregnancy and childbirth

Essén, Birgitta LU (2001)
Abstract
This thesis is an exploration of the possible effects of maternal country of origin on the risk of perinatal mortality (PNM). Increased risk of PNM was found among infants of foreign-born women delivering in a Swedish hospital between 1990-1995. After adjustment for risk factors, however, the finding only held true for a subgroup of women from Ethiopia and Somalia (ES).In searching for the mechanism behind this observation, an anthropological study of Somali women was undertaken, yielding the hypothesis that experiences and notions of childbirth brought from their country of origin resulted in certain beliefs and pregnancy strategies of which Swedish caregivers were unaware. These factors, combined with... (More)
This thesis is an exploration of the possible effects of maternal country of origin on the risk of perinatal mortality (PNM). Increased risk of PNM was found among infants of foreign-born women delivering in a Swedish hospital between 1990-1995. After adjustment for risk factors, however, the finding only held true for a subgroup of women from Ethiopia and Somalia (ES).In searching for the mechanism behind this observation, an anthropological study of Somali women was undertaken, yielding the hypothesis that experiences and notions of childbirth brought from their country of origin resulted in certain beliefs and pregnancy strategies of which Swedish caregivers were unaware. These factors, combined with miscommunication, may have occasioned sub-optimal care and heightened the risk of PNM.In order to test this hypothesis, an audit of all perinatal deaths to ES mothers in Sweden was compared to a matched cohort of Swedish women. Sub-optimal factors associated with PNM were noted with significantly greater frequency among the ES mothers. The audit showed that potentially avoidable deaths (e.g., intrapartal and neonatal deaths, as well as SGA stillbirths) could be related to maternal pregnancy strategies (such as avoiding C/S or not seeking perinatal care when needed), deficiencies in medical care (inadequate surveillance of IUGR or intrapartal CTG), and verbal miscommunication.However, no association was found between female circumcision and PNM. Circumcised women had in fact a lower risk of prolonged labour, and had a significantly shorter second stage of labour, as compared to non-circumcised women.It was concluded that the higher incidence of PNM appears partly to be due to an unfortunate interaction between certain pregnancy strategies practices by ES women and the performance of Swedish perinatal care services. The pregnancy strategies in question were related to poor health care experience, rationality, and tradition regarding childbirth in their countries of origin. Lack of awareness of these circumstances could be linked to sub-optimal perinatal care in the many of the instances studied.A greater familiarity among clinicians in the Swedish perinatal health care services with this background may decrease the risk of PNM in ES women by focusing on patient education, interpersonal communication, and improved foetal surveillance. The assertion made in the past linking PNM to prolonged labour due to circumcision in a high resource country like Sweden, found little support in this study. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Summary in swedishPerinatal dödlighet bland invandrare från Afrikas Horn. Vikten av erfarenhet, rationellt tänkande och traditioner vid riskbedömning av gravida invandrarkvinnor.Avhandlingen visar att barn till kvinnor i invandrargrupper från Afrika söder om Sahara (majoriteten från Somalia och Etiopien), har högre perinatal dödlighet jämfört med barn till svenska kvinnor eller till kvinnor i andra invandrargrupper i Sverige. Perinatal dödlighet betyder att barnet dör under graviditeten, förlossningen eller under den första levnadsveckan. Avhandlingsarbetet är det första i sitt slag inom disciplinen obstetrik och gynekologi med syftet att studera perinatal... (More)
Popular Abstract in Swedish

Summary in swedishPerinatal dödlighet bland invandrare från Afrikas Horn. Vikten av erfarenhet, rationellt tänkande och traditioner vid riskbedömning av gravida invandrarkvinnor.Avhandlingen visar att barn till kvinnor i invandrargrupper från Afrika söder om Sahara (majoriteten från Somalia och Etiopien), har högre perinatal dödlighet jämfört med barn till svenska kvinnor eller till kvinnor i andra invandrargrupper i Sverige. Perinatal dödlighet betyder att barnet dör under graviditeten, förlossningen eller under den första levnadsveckan. Avhandlingsarbetet är det första i sitt slag inom disciplinen obstetrik och gynekologi med syftet att studera perinatal dödlighet utifrån en kombination av följande perspektiv:1 moderns födelseland 2 perinatala riskfaktorer 3 sociokulturella faktorer 4 vårdens standard 5 könsstympning/omskärelse Är det behäftat med ökad risk att vara invandrare och föda barn i Sverige? För att besvara denna fråga får vi först definiera ordet ”invandrare”. I denna studie betyder benämningen ”invandrare” helt enkelt att barnaföderskan är född utomlands. Tidigare studier från 70-talet visade, att det till och med gick bättre för invandrarkvinnor som födde barn i Sverige jämfört med svenska barnaföderskor. Majoriteten av invandrare var då personer som kommit från andra europeiska länder för att söka arbete i Sverige. Studier från 80-talet visade, att kvinnor som var ”socioekonomiskt underpriviligierade”, hade dubbelt så hög risk att föda för tidiga och lågviktiga barn. I detta begrepp ingick att barnaföderskan kunde vara född utomlands. I Sverige har man alltså tidigare, till skillnad från många andra länder, inte kunnat visa att den perinatala dödligheten var högre bland invandrarkvinnor, även om de hade något mer komplikationer jämfört med svenska kvinnor.I slutet av 80-talet kom de flesta invandrare från krigs- och katastrofområden i hela världen. I Sverige bor det idag ca 20.000 människor från Somalia och Etiopien. De flesta är invandrare sedan tidigt 90-tal och har således inte ingått i studierna som refereras ovan.Syftet med det första arbetet i denna avhandling var att studera om den perinatala dödligheten var högre bland utlandsfödda kvinnor, och om det visade sig vara fallet, belysa riskfaktorers betydelse. Materialet bygger på nära 16.000 förlossningar i Malmö under åren 1990-1995. Sextionio procent av kvinnorna var födda i Sverige. Invandrargruppen av kvinnor från Afrika söder om Sahara (3%), visade sig ha en 4 gånger högre risk för att förlora sitt barn perinatalt jämfört med svenska kvinnor. Denna invandrargrupp hade också en ökad risk att föda för små barn. Trots att denna grupp visade sig ha en högre risk för komplikationer, blev barnen inte vårdade på neonatal intensivvårdsavdelning i högre omfattning än barn till svenskfödda mödrar. Den högre perinatala dödligheten kunde inte heller förklaras av kända sjukdomar eller livsstilsfaktorer.Kan barnaföderskans graviditetsstrategier ha ett samband med perinatal dödlighet? Den andra studien i avhandlingsarbetet genomfördes i samarbete med en socialantropolog i syfte att söka efter nya infallsvinklar till eventuella orsaker kopplade till en högre perinatal dödlighet bland kvinnor från Etiopien eller Somalia (ES). Femton somaliska kvinnor intervjuades av antropologen angående deras graviditets- och förlossningserfarenheter i Sverige och i Somalia. Studiens resultat gav upphov till en hypotes över somaliska kvinnors graviditetsstrategier, risktänkande och hur detta kan påverka den högre perinatala dödligheten i denna grupp. I intervjuerna uttryckte många av kvinnorna en rädsla för att dö i samband med komplicerade förlossningar, t ex kejsarsnitt. Det kunde därför tänkas att kvinnorna var mindre benägna att söka vård, trots svåra symptom, om de misstänkte att handläggningen av symptomen skulle resultera i ett kejsarsnitt. Intervjuerna visade också, att bland somaliska kvinnor fanns det en allmän känd föreställning, att om man äter mindre under graviditeten leder detta till ett mindre barn och därmed en lättare förlossning. Ett missförstånd kan därför uppstå mellan vårdgivaren och den gravida kvinnan, t.ex. då ett tillväxthämmat foster upptäcks på mödravården. Doktorn vill å ena sidan öka graviditetsövervakningen, å andra sidan går den gravida kvinnans strategi just ut på att få ett litet barn, vilket kan leda till ett missförstånd mellan vårdtagare och vårdgivare. I resurssvaga länder som Somalia, där risken för kvinnor att dö under förlossning är bland de högsta i världen, kan dessa strategier ses som rationella. Men om läkare och barnmorskor i Sverige inte är medvetna om dessa strategier hos barnaföderskorna kan de riskera att förbise riskfaktorer och symptom i denna invandrargrupp. Detta skulle kunna bidraga till en suboptimal handläggning av olika graviditetsproblem, vilket i sin tur kan leda till en högre perinatal dödlighet. Om det dessutom uppstår kommunikationssvårigheter kan risken öka ytterligare. Perinatalvård på lika villkor i Sverige? För att testa nämnda hypotes gick vi vidare med ett tredje arbete om mödra- och förlossningsvårdens standard i hela Sverige. Fanns det ett samband mellan de somaliska kvinnornas graviditetsstrategier och en suboptimal vård med ökad dödlighet som resultat? En grupp bestående av alla perinatalt döda barn födda i Sverige mellan åren 1990 och 1996 (n=63) till kvinnor från Etiopien och Somalia, jämfördes med en grupp svenska perinatalt döda barn från samma sjukhus (n=126). De jämförda barnen hade avlidit vid samma tidpunkt i relation till förlossningen (före, under eller efter). Vi studerade om det fanns skillnader mellan dessa grupper då det gäller faktorer som troligtvis orsakade att barnet dött. Vi tog också reda på om dessa faktorer berodde på modern, kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare eller på den medicinska vården. Denna typ av faktorer var vanligare i den afrikanska gruppen jämfört med den svenska. Vi fann bland annat, att fler fall bland de afrikanska döda barnen jämfört med de svenska, troligtvis hade kunnat förhindrats/förebyggts om: • modern sökt vård tidigare vid allvarliga symptom under graviditeten • modern inte avböjt kejsarsnitt i akuta situationer • tolk använts vid uppenbar språkförbistring • graviditetsövervakning av fostrets tillväxt följt befintliga rutiner • fosterövervakning (CTG) under förlossning tolkats och handlagts adekvat av barnmorska eller läkare • medicin givits till modern/prematurfött barn eller om barnläkares insatser startats tidigare vid födsel av sjukt barn Har kvinnlig omskärelse något samband med perinatal dödlighet eller ett utdraget förlossningsförlopp? De flesta barnaföderskor från Somalia och Etiopien, boende i Sverige, är omskurna under barndomen. Under arbetets gång kom frågan upp om könsstympning kunde vara en viktig förklaring till den högre perinatala dödligheten. I den vetenskapliga litteraturen finner man mest beskrivningar från afrikanska länder, som säger att ärrbildning i kvinnans underliv skulle försvåra framfödandet av barnet genom förlossningskanalen. Av samma anledning uppges också förlossningen ta längre tid. Motståndet från ärret efter omskärelsen påstås vidare leda till syrebrist och hjärnblödningen hos barnet, vilket i sin tur kan leda till att barnet avlider. De flesta beskrivningar av komplikationer hos omskurna kvinnor återkommer som citat i artiklarna och endast några få kontrollerade studier i ämnet har utförts.I det fjärde arbetet studerades därför alla journaler till mödrar från Etiopien och Somalia från hela Sverige med perinatalt döda barn under en 7-årsperiod (n=63). Samtliga barnaföderskor var omskurna i någon form. Inte i något av fallen kunde vi finna att dödsorsakerna var förknippade till ett utdraget förlossningsförlopp eller på annat sätt till skadorna efter omskärelsen. Vi drog därför slutsatsen att könsstympning inte ökar risken för perinatal död om förlossningen sker i en resursstark miljö, t.ex. den svenska förlossningsvården.I det femte och sista arbetet studerades hur lång tid det tog att krysta fram barnet för förstföderskor som var omskurna (n=83) jämfört med icke omskurna (n=2779). När vi tagit hänsyn till en rad faktorer såsom barnets ålder och vikt, om modern fått ryggbedövning eller instrumentell förlossning, visade det sig att de omskurna kvinnorna födde signifikant fortare än de icke omskurna (34 respektive 53 minuter). De hade således en lägre risk för utdraget förlossningsförlopp. Detta resultat står i kontrast till tidigare publicerade studier. Vi drog av detta ytterligare slutsatser som stödjer antagandet om att omskärelse inte påverkar utdrivningsskedet i en resursstark förlossningsmiljö med adekvata riktlinjer för handläggning (t.ex. defibulering) av omskurna kvinnor. Slutsatser För att sänka den perinatala dödligheten rekommenderas följande åtgärder inom vården av gravida invandrarkvinnor från Afrikas Horn: • Intensifierad övervakning av fostertillväxt under graviditeten • Förbättrad fosterövervakning under själva förlossningen • Ökad utbildning för invandrarkvinnor, så att de får möjlighet att se fördelarna med att ändra sina strategier för att uppnå en okomplicerad förlossning i det nya hemlandet • Ökad och mer specificerad kunskapsspridning bland läkare och barnmorskor om adekvata riktlinjer för handläggning av gravida, utlandsfödda kvinnor • Ökad användning av tolk i möte med personer som inte behärskar det svenska språket • Spridande av kunskap om att omskärelse inte har samband med utdragen förlossning eller perinatal dödlighet i Sverige, så att det förebyggande arbetet med kvinnlig omskärelse motiveras på korrekta grunder Framtida perspektiv Den förhöjda perinatala dödligheten kan möjligen vara ett symptom på en ofullständig integrationsprocess. Avhandlingen har belyst områden inom mödra-, förlossnings- och neonatalvården som har en förbättringspotential.Det finns emellertid flera outforskade områden om orsakerna till den högre perinatala dödligheten bland barn till utlandsfödda kvinnor. Häribland kunskapen om hur moderns eget tillstånd som foster och under barndomen påverkar henne själv och det väntade barnet eller om betydelsen av ärftliga sjukdomar. Infektioner som orsakar intrauterin fosterdöd är generellt ett svårdiagnostiserat område i en gravid population, oavsett dess etniska bakgrund. Vidare är sambandet mellan sociala faktorer och perinatal död generellt svårt att studera bland utlandsfödda medborgare på grund av brist på information i våra svenska register.Sambandet mellan foster med försämrad tillväxt och risk för perinatal dödlighet är dock väl känt. I framtida studier bör man försöka att skilja ut de barn som är små på grund av sjukdom från dem som enbart är genetiskt små i en multietnisk population. Om forskningsfokus utvidgas, kan vi med utökade metoder också ta reda på mer om invandrarkvinnornas egna föreställningar och förväntningar på den svenska mödra- och förlossningsvården.Det är min förhoppning att avhandlingens resultat även kan utgöra ett underlag för beslutsfattare inom Hälso- och Sjukvården och för ett socialpolitiskt arbete inom kvinno- och barnsjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Högberg, Ulf, Umeå University, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Obstetrics, gynaecology, perinatal audit, anthropology, epidemiology, female circumcision, acculturation, sub-optimal care, ethnic background, immigrants, Perinatal mortality, andrology, reproduction, reproduktion, andrologi, sexuality, gynekologi, Obstetrik, sexualitet
pages
163 pages
publisher
Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University
defense location
Jubileumsaulan, Entrance 59, University Hospital MAS, Malmö
defense date
2001-09-22 10:15:00
ISBN
91-628-4867-4
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Obstetrics and Gynaecology (013242700), Pediatrics/Urology/Gynecology/Endocrinology (013240400)
id
ee507e40-2746-402b-9b82-9d641fa8c81d (old id 41732)
date added to LUP
2016-04-04 10:18:44
date last changed
2019-03-20 09:31:52
@phdthesis{ee507e40-2746-402b-9b82-9d641fa8c81d,
 abstract   = {{This thesis is an exploration of the possible effects of maternal country of origin on the risk of perinatal mortality (PNM). Increased risk of PNM was found among infants of foreign-born women delivering in a Swedish hospital between 1990-1995. After adjustment for risk factors, however, the finding only held true for a subgroup of women from Ethiopia and Somalia (ES).<br/><br>
<br/><br>
In searching for the mechanism behind this observation, an anthropological study of Somali women was undertaken, yielding the hypothesis that experiences and notions of childbirth brought from their country of origin resulted in certain beliefs and pregnancy strategies of which Swedish caregivers were unaware. These factors, combined with miscommunication, may have occasioned sub-optimal care and heightened the risk of PNM.<br/><br>
<br/><br>
In order to test this hypothesis, an audit of all perinatal deaths to ES mothers in Sweden was compared to a matched cohort of Swedish women. Sub-optimal factors associated with PNM were noted with significantly greater frequency among the ES mothers. The audit showed that potentially avoidable deaths (e.g., intrapartal and neonatal deaths, as well as SGA stillbirths) could be related to maternal pregnancy strategies (such as avoiding C/S or not seeking perinatal care when needed), deficiencies in medical care (inadequate surveillance of IUGR or intrapartal CTG), and verbal miscommunication.<br/><br>
<br/><br>
However, no association was found between female circumcision and PNM. Circumcised women had in fact a lower risk of prolonged labour, and had a significantly shorter second stage of labour, as compared to non-circumcised women.<br/><br>
<br/><br>
It was concluded that the higher incidence of PNM appears partly to be due to an unfortunate interaction between certain pregnancy strategies practices by ES women and the performance of Swedish perinatal care services. The pregnancy strategies in question were related to poor health care experience, rationality, and tradition regarding childbirth in their countries of origin. Lack of awareness of these circumstances could be linked to sub-optimal perinatal care in the many of the instances studied.<br/><br>
<br/><br>
A greater familiarity among clinicians in the Swedish perinatal health care services with this background may decrease the risk of PNM in ES women by focusing on patient education, interpersonal communication, and improved foetal surveillance. The assertion made in the past linking PNM to prolonged labour due to circumcision in a high resource country like Sweden, found little support in this study.}},
 author    = {{Essén, Birgitta}},
 isbn     = {{91-628-4867-4}},
 keywords   = {{Obstetrics; gynaecology; perinatal audit; anthropology; epidemiology; female circumcision; acculturation; sub-optimal care; ethnic background; immigrants; Perinatal mortality; andrology; reproduction; reproduktion; andrologi; sexuality; gynekologi; Obstetrik; sexualitet}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Perinatal mortality among immigrants from Africa´s Horn: The importance of experience, rationality, and tradition for risk assessment in pregnancy and childbirth}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5509502/914715.pdf}},
 year     = {{2001}},
}