Advanced

Catching the Bus in Old Age - Methodological Aspects of Accessibility Assessments in Public Transport

Carlsson, Gunilla LU (2002)
Abstract
Engagement in daily activities is central for people’s health and well-being. Today, our activity arenas mostly cover great geographical areas, and to reach different activities we must travel. However, people with functional limitations are sometimes restricted in their travelling. In order to investigate accessibility problems in different travel chains, the overarching objective of this thesis was to explore basic prerequisites for the development of assessments of physical accessibility in urban public transport from a travel chain perspective. The methods used were objective environmental assessment, assessment of functional limitations and dependence on mobility aids, participant observation using the critical incident technique, and... (More)
Engagement in daily activities is central for people’s health and well-being. Today, our activity arenas mostly cover great geographical areas, and to reach different activities we must travel. However, people with functional limitations are sometimes restricted in their travelling. In order to investigate accessibility problems in different travel chains, the overarching objective of this thesis was to explore basic prerequisites for the development of assessments of physical accessibility in urban public transport from a travel chain perspective. The methods used were objective environmental assessment, assessment of functional limitations and dependence on mobility aids, participant observation using the critical incident technique, and focus group interview. The participants were elderly people with functional limitations used to travelling in everyday life. The exploration started in applied research, and methodological difficulties in performing objective environmental assessments of real travel chains were identified. No method for reporting functional capacity at group level in terms of profiles of functional limitations could be found, but this was explored and a method promising for further research was identified. During the analysis of accessibility problems reported by Service Route travellers, the transactional relationships between person, environment and activity were reflected upon at individual and group/societal level. As a result, the concept of usability was considered important to explore as well. The theoretical and methodological reflections made in this collaborative work between occupational therapy and traffic planning and engineering contributes to the building of a theoretical framework for accessibility applicable in research and practice, as well as for further development of accessibility assessments. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vardagslivets aktiviteter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Idag är aktiviteterna ofta spridda över stora geografiska områden och vi måste resa för att nå aktiviteterna. Resandet blir därmed en viktig del av vår vardag. Att resa är en kedja av händelser och för att nå målet måste alla länkar och dimensioner beaktas, från det att resan planeras till det att målet nås. En dimension som är speciellt viktigt för personer med funktionella begräsningar är den fysiska tillgängligheten, eftersom ett enda tillgänglighetsproblem kan omintetgöra hela resan. Tillgänglighet är således ett relativt begrepp och definieras som relationen mellan individens kapacitet och kraven i miljön. Det övergripande... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vardagslivets aktiviteter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Idag är aktiviteterna ofta spridda över stora geografiska områden och vi måste resa för att nå aktiviteterna. Resandet blir därmed en viktig del av vår vardag. Att resa är en kedja av händelser och för att nå målet måste alla länkar och dimensioner beaktas, från det att resan planeras till det att målet nås. En dimension som är speciellt viktigt för personer med funktionella begräsningar är den fysiska tillgängligheten, eftersom ett enda tillgänglighetsproblem kan omintetgöra hela resan. Tillgänglighet är således ett relativt begrepp och definieras som relationen mellan individens kapacitet och kraven i miljön. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka grundläggande förutsättningar för att utveckla instrument för bedömning av fysisk tillgänglighet i kollektivtrafiken utifrån ett reskedjeperspektiv. Urvalet av deltagare gjordes bland äldre personer, eftersom funktionella begränsningar är vanliga i denna åldersgrupp. Arbetet, som har sin utgångspunkt i ett interdisciplinärt samarbete mellan arbetsterapi och trafikplanering, startade i tillämpad forskning och ett pilot instrument för bedömning av funktionella begränsningar och miljöhinder i reskedjor utvecklades och användes. Kritiska incidenter identifierades under deltagande observation och fokusgrupp intervjuer genomfördes. Resultaten visade på att pilot instrumentet var användbart, men att det finns metodologiska svårigheter med att objektivt bedöma miljöhinder i reskedjor. Vid undersökning av hur funktionell kapacitet skulle kunna beskrivas på gruppnivå, i termer av profiler av funktionella begränsningar, identifierades en metod som verkar lovande för fortsatt forskning. Vidare undersöktes upplevda tillgänglighetsproblem bland serviclinjeresenärer. Vid analysen framkom det att det är viktigt att inte bara undersöka person-miljö relationen, utan också relationen till de aktuella aktiviteterna, dvs användbarheten måste också undersökas för att förståelsen av tillgänglighet i ett reskedjeperspektiv ska öka. De teoretiska och metodologiska reflektioner som gjordes i samband med dessa studier, men också i andra sammanhang där bland annat tillgänglighet diskuterades, presenteras i avhandlingen. Reflektionerna är ett bidrag till uppbyggnaden av en teoretisk referensram för tillgänglighet inom forskning såväl som inom praxis. Genom att systematisk samla information om tillgänglighets- och användbarhetsproblem i olika reskedjor på individnivå, byggs så småningom kunskapen på grupp/samhällsnivå upp. Dessa data kan sedan ligga till grund för folkhälsoinriktade åtgärder och fysisk planering. För att öka kunskapen om universell design och för att bygga upp stödjande miljöer för hälsa är det nödvändigt med interdisciplinärt samarbete, tex mellan arbetsterapeuter och trafikplanerare, eftersom dessa yrkesgrupper har kunskap om individ-miljö-aktivitet relationerna ur olika perspektiv. I denna avhandling rapporteras ett antal metodologiska svårigheter som berör analyser av funktionell kapacitet, miljöhinder såväl som tillgänglighetsproblem i ett reskedjeperspektiv. Svårigheterna måste hanteras i det framtida instrument för tillgänglighetsbedömningar som föreslås, men gäller också tillgänglighetsbedömningar generellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor Sonn, Ulla
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Rehabilitering (medicinsk och social), revalidation, rehabilitation, kinesitherapy, cluster analysis, activity, functional limitation, crticial incident, Enabler, environment, elderly, focus group, model, occupational therapy, participant observation, planning, performance, travel, Physical medicine, Road transport technology, Vägtransportteknik
pages
167 pages
publisher
Division of Occupational Therapy, Box 157, SE-221 00 Lund; www.arb.lu.se,
defense location
Lund Institute of Technology, V:A, John Ericssons väg 1, Lund
defense date
2002-11-21 10:15:00
ISBN
91-974281-1-6
project
The Enabler Concept - Method Development and Application in Research and Practice
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Iwarsson S, Jensen G, Ståhl A. (2000). Travel Chain Enabler: development of a pilot-instrument for assessment of public transport accessibility. Technology and Disability 12, 3-12. Article: II. Jensen G, Iwarsson S, Ståhl A. (2002). Theoretical understanding and methodological challenges in accessibility assessments, focusing the environmental component: An example from travel chains in urban public bus transport. Disability and Rehabilitation, 24, 231-242. Article: III. Carlsson G, Iwarsson S, Ståhl A. (2002). The personal component of accessibility at group level: Exploring the complexity of functional capacity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9, 100-108. Article: IV. Carlsson G. Travelling by urban public transportation: Exploration of accessibility and usability problems in a travel chain perspective. Submitted. Article: V. Carlsson G, Iwarsson S, Ståhl A. Exploration of physical accessibility in society: Reflections on theory and methodology in a travel chain perspective. Submitted. The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Division of Occupational Therapy (Closed 2012) (013025000)
id
27ef7a67-36f4-4662-be3a-dc49aa7b5fe2 (old id 465076)
date added to LUP
2016-04-04 11:13:03
date last changed
2018-11-21 21:03:25
@phdthesis{27ef7a67-36f4-4662-be3a-dc49aa7b5fe2,
 abstract   = {Engagement in daily activities is central for people’s health and well-being. Today, our activity arenas mostly cover great geographical areas, and to reach different activities we must travel. However, people with functional limitations are sometimes restricted in their travelling. In order to investigate accessibility problems in different travel chains, the overarching objective of this thesis was to explore basic prerequisites for the development of assessments of physical accessibility in urban public transport from a travel chain perspective. The methods used were objective environmental assessment, assessment of functional limitations and dependence on mobility aids, participant observation using the critical incident technique, and focus group interview. The participants were elderly people with functional limitations used to travelling in everyday life. The exploration started in applied research, and methodological difficulties in performing objective environmental assessments of real travel chains were identified. No method for reporting functional capacity at group level in terms of profiles of functional limitations could be found, but this was explored and a method promising for further research was identified. During the analysis of accessibility problems reported by Service Route travellers, the transactional relationships between person, environment and activity were reflected upon at individual and group/societal level. As a result, the concept of usability was considered important to explore as well. The theoretical and methodological reflections made in this collaborative work between occupational therapy and traffic planning and engineering contributes to the building of a theoretical framework for accessibility applicable in research and practice, as well as for further development of accessibility assessments.},
 author    = {Carlsson, Gunilla},
 isbn     = {91-974281-1-6},
 language   = {eng},
 publisher  = {Division of Occupational Therapy, Box 157, SE-221 00 Lund; www.arb.lu.se,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Catching the Bus in Old Age - Methodological Aspects of Accessibility Assessments in Public Transport},
 year     = {2002},
}